OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie wielkości średniej dziennej wewnętrznej konsumpcji paliw ciekłych w 2006 r.

Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o rezerwach państwowych oraz zapasach obowiązkowych paliw (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 197, z późn. zm. 2) ) ogłasza się, co następuje:

Średnia dzienna wewnętrzna konsumpcja paliw ciekłych w 2006 r. dla poszczególnych grup produktów wytwarzanych z ropy naftowej wyniosła:

1) dla benzyn silnikowych i materiałów pędnych do silników lotniczych — 15,11 tys. m3 (11,33 tys. ton), w tym:

a) benzyny silnikowe —15,10 tys. m3 (11,32 tys. ton),

b) benzyny lotnicze — 0,01 tys. m3 (0,01 tys. ton);

2) dla olejów napędowych do silników, olejów napędowych pozostałych oraz materiałów pędnych do silników lotniczych na bazie nafty — 33,08 tys. m3 (27,59 tys. ton), w tym:

a) oleje napędowe do silników — 26,41 tys. m3 (22,05 tys. ton),

b) oleje napędowe pozostałe — 5,73 tys. m3 (4,79 tys. ton),

c) materiały pędne do silników lotniczych na bazie nafty — 0,94 tys. m3 (0,75 tys. ton);

3) dla olejów opałowych, z wyłączeniem olejów do silników statków morskich — 2,29 tys. m3 (2,22 tys. ton).


1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 131, poz. 909).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 42, poz. 386, z 2005 r. Nr 132, poz. 1110 i Nr 143, poz. 1201 oraz z 2006 r. Nr 169, poz. 1200 i Nr 170, poz. 1217.