OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Gospodarki

Na podstawie art. 33 ust. 1d ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm. 2) ) ustala się wykaz jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Gospodarki, stanowiący załącznik do obwieszczenia.

Załącznik do obwieszczenia Ministra Gospodarki z dnia 12 lipca 2006 r. (poz. 528)

1) Minister Gospodarki kieruje działami administracji rządowej — gospodarka i turystyka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 220, poz. 1888).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319.