OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 1 sierpnia 2007 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Gospodarki Morskiej lub przez niego nadzorowanych

Na podstawie art. 33 ust. 1d ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm. 2) ) ustala się wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Gospodarki Morskiej lub przez niego nadzorowanych, stanowiący załącznik do obwieszczenia 3) .

1) Minister Gospodarki Morskiej kieruje działami administracji rządowej:

1) gospodarka morska,

2) rybołówstwo

— na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 38, poz. 242).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.

3)  Niniejsze obwieszczenie było poprzedzone obwieszczeniem Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 15 września 2006 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Gospodarki Morskiej lub przez niego nadzorowanych (M. R Nr 67, poz. 691).