OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za luty 2014 r.

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin (Dz. U. poz. 362) ogłasza się, że:

1)   średnia cena tony miedzi za luty 2014 r. wynosi 21 863 zł;

2)   średnia cena kilograma srebra za luty 2014 r. wynosi 2047 zł.


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).