OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2010 r.

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, z późn. zm. 2) ) ogłasza się górne granice stawek kwotowych na rok 2010 określone w:

1) art. 5 w ust. 1 w pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, zwanej dalej „ustawą”, w:

a) lit. a —     0,77 zł,

b) lit. b —     4,04 zł,

c) lit. c —     0,39 zł;

2) art. 5 w ust. 1 w pkt 2 ustawy w:

a) lit. a     —     0,65 zł,

b) lit. b     —    20,51 zł,

c) lit. c    —     9,57 zł,

d) lit. d     —     4,16 zł,

e) lit. e     —     6,88 zł;

3) art. 10 w ust. 1 ustawy w:

a) pkt 1 w:

— lit. a  —   729,28 zł,

— lit. b  —  1 216,64 zł,

— lit. c  —  1 459,96 zł,

b) pkt 2    — 2 786,03 zł,

c) pkt 3    —  1 703,27 zł,

d) pkt 4 w:

— lit. a  — 2 153,41 zł,

— lit. b  — 2 786,03 zł,

e) pkt 5    —  1 459,96 zł,

f) pkt 6 w:

— lit. a  —  1 703,27 zł,

— lit. b  — 2 153,41 zł,

g) pkt 7 w:

— lit. a  —  1 703,27 zł,

— lit. b  — 2 153,41 zł;

4) art. 19 w pkt 1 ustawy w:

a) lit. a     —   681,54 zł,

b) lit. b     —     1,93 zł,

c) lit. c    —     2,76 zł,

d) lit. d     —     3,82 zł,

e) lit. f     —   107,85 zł.


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847, z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730 i Nr 223, poz. 1463 oraz z 2009 r. Nr 56, poz. 458.