OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie ogłoszenia kwot, o których mowa w art. 38 ustawy o finansach publicznych

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm. 1) ), w oparciu o dostępne dane, ogłasza się, że na koniec roku budżetowego 2010:

1) kwota:

a) państwowego długu publicznego wyniosła 747 906,3 mln zł,

b) długu Skarbu Państwa wyniosła 701 850,6 mln zł,

c) niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa wyniosła 73 200,7 mln zł,

d) niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki sektora finansów publicznych wyniosła 76 026,1 mln zł;

2) relacja do produktu krajowego brutto:

a) kwoty państwowego długu publicznego wyniosła 52,8%,

b) kwoty długu Skarbu Państwa wyniosła 49,6%,

c) kwoty niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa wyniosła 5,2%.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726.