OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie ogłoszenia kwot, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych

Na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm. 1) ), w oparciu o dostępne dane, ogłasza się za rok budżetowy 2006:

1) kwoty:

a) państwowego długu publicznego — 505 088,6 mln zł,

b) długu Skarbu Państwa — 478 526,4 mln zł,

c) niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki sektora finansów publicznych — 33 212,3 mln zł,

d) niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa — 32 255,1 mln zł;

2) że relacja do produktu krajowego brutto:

a) kwoty państwowego długu publicznego — wyniosła 47,7%,

b) kwoty długu Skarbu Państwa — wyniosła 45,2%.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560 i Nr 88, poz. 587.