OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie ogłoszenia kwot, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych

Na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm. 1) ), w oparciu o dostępne dane, ogłasza się za rok budżetowy 2007:

1) kwoty:

a) państwowego długu publicznego — 527 441,8 mln zł,

b) długu Skarbu Państwa — 501 531,0 mln zł.

c) niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki sektora finansów publicznych — 32 776,5 mln zł,

d) niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa — 31 486,7 mln zł;

2) że relacja do produktu krajowego brutto:

a) kwoty państwowego długu publicznego — wyniosła 45,2 %,

b) kwoty długu Skarbu Państwa — wyniosła 42,9 %.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984.