OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ustawy — Ordynacja podatkowa

Na podstawie art. 262a § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm. 2) ) ogłasza się, że wysokość kwoty, o której mowa w art. 262 § 1 ustawy — Ordynacja podatkowa, na 2007 r. wynosi 2 500 zł.


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej —finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 131, poz. 908).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199 oraz z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708 i Nr 143, poz. 1031.