OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie ogłoszenia kwot, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm. 1) ), w oparciu o dostępne dane, ogłasza się za rok budżetowy 2008:

1) kwoty:

a) państwowego długu publicznego — 597 796,9 mln zł.

b) długu Skarbu Państwa — 569 945,9 mln zł,

c) niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki sektora finansów publicznych — 33 488,0 mln zł,

d) niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa — 31 540,3 mln zł;

2) że relacja do produktu krajowego brutto:

a) kwoty państwowego długu publicznego wyniosła 47,0 %,

b) kwoty długu Skarbu Państwa wyniosła 44,8 %.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619 i Nr 79, poz. 666.