OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów na rok 2011

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 226, poz. 1477) ogłasza się średnią ważoną detaliczną cenę sprzedaży papierosów na potrzeby ustalenia minimalnej stawki akcyzy na papierosy na rok 2011, w wysokości 453,23 zł w przeliczeniu na 1000 sztuk papierosów.


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).