OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 10 października 2006 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2007 r.

Na podstawie art. 12b ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844) ogłasza się stawki na rok 2007, określone w załącznikach nr 1—3 do ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Stawki podatku od środków transportowych określają załączniki nr 1—3 do obwieszczenia.

Załączniki do obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 10 października 2006 r. (poz. 721)

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 131, poz. 908 i Nr 169, poz. 1204).