OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 1 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2014 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym

Na podstawie art. 130a ust. 6c ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm. 2) ) ogłasza się maksymalną wysokość stawek kwotowych opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym, obowiązujących w 2014 r.:

1)   rower lub motorower:

a)   za usunięcie — 111 zł,

b)   za każdą dobę przechowywania — 18 zł;

2)   motocykl:

a)   za usunięcie — 220 zł,

b)   za każdą dobę przechowywania — 25 zł;

3)   pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t:

a)   za usunięcie — 483 zł,

b)   za każdą dobę przechowywania-38 zł;

4)   pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t:

a)   za usunięcie — 603 zł,

b)   za każdą dobę przechowywania — 50 zł;

5)   pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16t:

a)   za usunięcie — 854 zł,

b)   za każdą dobę przechowywania — 72 zł;

6)   pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16t:

a)   za usunięcie — 1259 zł,

b)   za każdą dobę przechowywania — 134 zł;

7)   pojazd przewożący materiały niebezpieczne:

a)   za usunięcie — 1532 zł,

b)   za każdą dobę przechowywania — 198 zł.


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1448 oraz z 2013 r. poz. 700 i 991.