OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie wykazu jednostek, którym udzielono w 2006 r. dotacji podmiotowych w ustawowo określonym zakresie w części 30 „Oświata i wychowanie”

Na podstawie art. 123 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm. 2) ) ogłasza się, co następuje:

Podaje się do wiadomości, że Minister Edukacji Narodowej udzielił w 2006 r. dotacji podmiotowej w ustawowo określonym zakresie, w kwocie 50 000 zł, następującej jednostce nieujętej w wykazie stanowiącym załącznik do ustawy budżetowej:

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, ul. Straganiarska 20-23, 80-837 Gdańsk.


1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej — oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 131, poz. 907).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560.