OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 15 września 2004 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej „Poczta Polska”

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718, z 2001 r. Nr 46, poz. 499, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2003 r. Nr 65, poz. 595 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst statutu państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej „Poczta Polska” z dnia 28 kwietnia 1998 r. (M. P. z 1998 r. Nr 15, poz. 221), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) uchwałą nr 29/2002 Rady Poczty Polskiej z dnia 26 listopada 2002 r. w sprawie zmiany statutu państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej „Poczta Polska”, zatwierdzoną przez Ministra Infrastruktury w dniu 27 listopada 2002 r.;

2) uchwałą nr 9/2004 Rady Poczty Polskiej z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany statutu państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej „Poczta Polska”, zatwierdzoną przez Ministra Infrastruktury w dniu 30 kwietnia 2004 r.;

3) uchwałą nr 26/2004 Rady Poczty Polskiej z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr 9/2004 z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany statutu państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej „Poczta Polska” oraz ustalenia tekstu jednolitego tego statutu, zatwierdzoną przez Ministra Infrastruktury w dniu 15 września 2004 r.;

4) uchwałą nr 27/2004 Rady Poczty Polskiej z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie zmiany statutu państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej „Poczta Polska” oraz ustalenia tekstu jednolitego statutu, zatwierdzoną przez Ministra Infrastruktury w dniu 15 września 2004 r.

Załącznik do obwieszczenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 września 2004 r. (poz. 738)

STATUT PAŃSTWOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ „POCZTA POLSKA”1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – łączność, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).