OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 19 czerwca 2009 r. o sprostowaniu błędu

Na podstawie art. 17 ust. 2a ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449 oraz z 2009 r. Nr 31, poz. 206) w ustawie z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 86, poz. 720) w art. 1 w pkt 9 w treści art. 39j w ust. 2 zamiast wyrazów „z wyjątkiem art. 2 ust. 1,” powinny być wyrazy „z wyjątkiem art. 2a ust. 1,”.