OBWIESZCZENIE CENTRALNEJ KOMISJI DO SPRAW STOPNI I TYTUŁÓW z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie ogłoszenia uchwały Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów

Na podstawie art. 9 ust. 6 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 182, poz. 1228) ogłasza się uchwałę Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w sprawie zawieszenia uprawnień jednostce organizacyjnej, stanowiącą załącznik do niniejszego obwieszczenia.