z dnia 27 czerwca 2005 r.

w sprawie wykazu nawozów, które można wprowadzać do obrotu

Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 26 lipca 2000 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 89, poz. 991 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 876) ogłasza się wykaz nawozów, które można wprowadzać do obrotu na podstawie zezwoleń ministra właściwego do spraw rolnictwa, stanowiący załącznik do obwieszczenia.

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).