MIĘDZYNARODOWA UMOWA w sprawie drewna tropikalnego z 2006 r., sporządzona w Genewie dnia 27 stycznia 2006 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

Dnia 27 stycznia 2006 r. w Genewie została sporządzona Międzynarodowa Umowa w sprawie Drewna Tropikalnego z 2006 r., w następującym brzmieniu:

Przekład

MIĘDZYNARODOWA UMOWA W SPRAWIE DREWNA TROPIKALNEGO Z 2006 r.

PREAMBUŁA

STRONY NINIEJSZEJ UMOWY,

a)  ODWOŁUJĄC się do deklaracji i programu działań w sprawie ustanowienia nowego międzynarodowego ładu ekonomicznego; do Zintegrowanego programu towarowego; do Nowego partnerstwa na rzecz rozwoju; do deklaracji pt. „Przekaz Sao Paulo” oraz planu pt. „Konsensus z Sao Paulo”, przyjętych podczas XI sesji konferencji UNCTAD;

b)  ODWOŁUJĄC SIĘ również do Międzynarodowej umowy w sprawie drewna tropikalnego z 1983 r. i do Międzynarodowej umowy w sprawie drewna tropikalnego z 1994 r. oraz doceniając prace Międzynarodowej Organizacji ds. Drewna Tropikalnego i jej osiągnięcia od momentu powstania, w tym strategię działań na rzecz międzynarodowego handlu drewnem tropikalnym pozyskiwanym ze źródeł zarządzanych w sposób zrównoważony;

c)  ODWOŁUJĄC SIĘ ponadto do deklaracji i planu działania z Johannesburga, przyjętych na Światowym Szczycie w sprawie Zrównoważonego Rozwoju we wrześniu 2002 r.; Forum Leśnego ONZ, utworzonego w październiku 2000 r. oraz związanego z tym utworzenia Partnerstwa we Współpracy na rzecz Lasów, którego członkiem jest Międzynarodowa Organizacja ds. Drewna Tropikalnego; jak również do Deklaracji z Rio de Janeiro w sprawie środowiska i rozwoju, do Niewiążącego prawnie oficjalnego oświadczenia na temat zasad będących podstawą globalnego porozumienia w sprawie gospodarowania wszelkimi rodzajami lasów, ich ochrony i zrównoważonego rozwoju oraz do stosownych rozdziałów agendy 21, przyjętych podczas Konferencji ONZ na temat środowiska i rozwoju w czerwcu 1992 r.; do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu; konwencji Narodów Zjednoczonych o różnorodności biologicznej oraz konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zwalczania pustynnienia;

d)  BĘDĄC świadomymi, że zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych i z zasadami prawa międzynarodowego państwa mają suwerenne prawo do eksploatowania swoich zasobów zgodnie z własną polityką w dziedzinie środowiska naturalnego i odpowiadają za to, aby ich działania w ramach ich jurysdykcji i władzy nie wywierały negatywnego wpływu na środowisko naturalne innych państw ani obszarów poza granicami jurysdykcji krajowej — jak głosi zasada 1a Niewiążącego prawnie oficjalnego oświadczenia na temat zasad będących podstawą globalnego porozumienia w sprawie gospodarowania wszelkimi rodzajami lasów, ich ochrony i zrównoważonego rozwoju;

e)  BĘDĄC świadomymi znaczenia drewna oraz handlu drewnem dla gospodarki państw produkujących drewno;

f)  BĘDĄC ŚWIADOMYMI również znaczenia wielorakich korzyści o charakterze gospodarczym, ekologicznym i społecznym, jakich w kontekście zrównoważonej gospodarki leśnej na szczeblu lokalnym, krajowym i światowym przysparzają lasy, w tym znaczenia drzewnych produktów leśnych, innych produktów leśnych oraz usług ekologicznych oraz wkładu zrównoważonej gospodarki leśnej w zrównoważony rozwój, w ograniczanie ubóstwa oraz w realizację uzgodnionych międzynarodowych celów rozwojowych, w tym celów zawartych w deklaracji milenijnej;

g)  BĘDĄC ŚWIADOMYMI ponadto potrzeby promowania i stosowania porównywalnych kryteriów i wskaźników dotyczących zrównoważonej gospodarki leśnej jako ważnych narzędzi, dzięki którym wszyscy członkowie mogą oceniać, kontrolować i zwiększać postępy w dziedzinie zrównoważonej gospodarki leśnej;

h) BIORĄC POD UWAGĘ związki pomiędzy handlem drewnem tropikalnym a międzynarodowym rynkiem drewna oraz szeroko pojętą gospodarką światową, a także konieczność przyjęcia podejścia globalnego w celu zwiększenia przejrzystości w międzynarodowym handlu drewnem;

i) POTWIERDZAJĄC swoje zobowiązanie do tego, by jak najszybszej spowodować, że eksportowane drewno tropikalne i produkty drzewne będą pochodziły ze źródeł zarządzanych w sposób zrównoważony (cel ITTO z 2000 r.), oraz odwołując się do ustanowienia funduszu partnerskiego Bali;

j) ODWOŁUJĄC się do zobowiązania podjętego w styczniu 1994 r. przez członków odbiorców, że utrzymają lub ustanowią zrównoważoną gospodarkę leśną;

k) ZWRACAJĄC uwagę na rolę, jaką w działaniach na rzecz zrównoważonej gospodarki leśnej i eksportu drewna pozyskiwanego zgodnie z prawem mają: dobre zarządzanie, jasne przepisy o własności gruntów oraz koordynacja międzysektorowa;

l) BĘDĄC świadomymi znaczenia współpracy członków, organizacji międzynarodowych, sektora prywatnego i społeczeństwa obywatelskiego, w tym społeczności autochtonicznych i lokalnych, oraz innych zainteresowanych stron w upowszechnianiu zrównoważonej gospodarki leśnej;

m) BĘDĄC ŚWIADOMYMI również znaczenia takiej współpracy dla lepszego egzekwowania prawa leśnego oraz upowszechniania handlu drewnem pozyskiwanym zgodnie z prawem;

n) ZWRACAJĄC UWAGĘ, że zwiększanie potencjału społeczności autochtonicznych i lokalnych utrzymujących się dzięki lasom, w tym społeczności posiadających lasy i zarządzających nimi, może przyczynić się do realizacji celów niniejszej umowy;

o) ZWRACAJĄC UWAGĘ również na konieczność poprawy warunków życia i warunków pracy w sektorze leśnym i uwzględnienia przy tym odpowiednich uznanych na świecie zasad dotyczących tych kwestii oraz odpowiednich konwencji i instrumentów Międzynarodowej Organizacji Pracy;

p) ZWRACAJĄC uwagę, że drewno w porównaniu z konkurencyjnymi produktami jest surowcem energooszczędnym, odnawialnym i przyjaznym dla środowiska;

q) BĘDĄC świadomymi konieczności zwiększenia inwestycji w zrównoważoną gospodarkę leśną, m.in. przez reinwestowanie przychodów uzyskanych dzięki lasom, w tym przychodów z handlu drewnem;

r) BĘDĄC ŚWIADOMYMI również korzyści płynących z cen rynkowych odzwierciedlających koszty zrównoważonej gospodarki leśnej;

s) BĘDĄC ŚWIADOMYMI ponadto, że niezbędne są zwiększone i przewidywalne zasoby finansowe pochodzące od szerokiej grupy darczyńców i przeznaczone na pomoc w realizacji celów niniejszej umowy;

t) ZWRACAJĄC uwagę na szczególne potrzeby najsłabiej rozwiniętych państw produkujących drewno tropikalne,

UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE: