MEMORANDUM o porozumieniu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Islamskiej Republiki Iranu o współpracy w zwalczaniu nielegalnego obrotu środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami,

podpisane w Warszawie dnia 11 lipca 2005 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 11 lipca 2005 r. zostało podpisane w Warszawie Memorandum o porozumieniu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Islamskiej Republiki Iranu o współpracy w zwalczaniu nielegalnego obrotu środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami, w następującym brzmieniu:

MEMORANDUM

o porozumieniu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Islamskiej Republiki Iranu o współpracy w zwalczaniu nielegalnego obrotu środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Islamskiej Republiki Iranu, zwane dalej „Stronami”,

- świadome wzajemnych korzyści z konstruktywnej współpracy dla obu Stron,

- uznając, że handel i używanie narkotyków ma niekorzystny wpływ na gospodarcze, społeczne, kulturalne i polityczne fundamenty społeczeństwa,

- zdając sobie sprawę z powagi sytuacji spowodowanej wzrostem zasięgu nielegalnej produkcji, dystrybucji i przemytu narkotyków na świecie,

-kierując się postanowieniami Jednolitej konwencji o środkach odurzających z 1961 r., sporządzonej w Nowym Jorku dnia 30 marca 1961 r., Konwencji o substancjach psychotropowych, sporządzonej w Wiedniu dnia 21 lutego 1971 r., Konwencji Narodów Zjednoczonych o zwalczaniu nielegalnego obrotu środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi, sporządzonej w Wiedniu dnia 20 grudnia 1988 r.,

- uznając olbrzymie znaczenie koordynacji i współpracy w zwalczaniu nielegalnego handlu środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami,

- uznając poszanowanie norm prawa międzynarodowego oraz prawa wewnętrznego Stron i kierując się zasadami równości, wzajemności i obustronnych korzyści,

uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1

Zakres niniejszego Memorandum obejmuje współpracę w dziedzinie zwalczania nielegalnej produkcji, obrotu i nadużywania środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów, zwanych dalej „narkotykami”, jak zostało to określone w konwencjach Narodów Zjednoczonych o międzynarodowej kontroli narkotyków.

Artykuł 2

Głównymi obszarami współpracy pomiędzy Stronami będą:

a)  ograniczenie nielegalnego obrotu narkotykami oraz doskonalenie metod administracyjnych,

b)  wspólne przedsięwzięcia w celu eliminowania źródeł podaży narkotyków,

c)  zwalczanie produkcji i obrotu narkotykami oraz bliska i skoordynowana współpraca na arenie międzynarodowej w tej dziedzinie,

d)  wymiana doświadczeń o metodach poszukiwania i konfiskaty ukrytych narkotyków,

e)  wymiana doświadczeń i informacji o metodach i sposobach działania wykorzystywanych przez handlarzy narkotyków,

f)  wymiana informacji o grupach i osobach zamieszanych w nielegalny obrót narkotykami, podejrzanych o ten proceder lub aresztowanych w związku z nim, oraz o nowych szlakach przerzutu narkotyków,

g)  stosowanie nowych urządzeń technicznych i wymiana nowoczesnych technologii używanych do wykrywania nielegalnych narkotyków,

h) dostarczanie informacji o nowych rodzajach narkotyków,

i) wymiana informacji i doświadczeń o efektywnych programach nauczania dla organów, organizacji i pracowników zaangażowanych w kampanię antynarkotykową,

j) wymiana informacji i doświadczeń dotyczących ustawodawstwa i wymiaru sprawiedliwości w dziedzinie zwalczania nielegalnego handlu narkotykami,

k) wymiana publikacji naukowych, specjalistycznych biuletynów, filmów i innych środków edukacyjnych o zapobieganiu używania narkotyków na rzecz propagowania świadomości publicznej,

l) szkolenia dotyczące metod wykrywania narkotyków,

m) realizowane wspólnie uzgodnione czynności policyjne,

n) zwalczanie prania pieniędzy pochodzących z przestępczości narkotykowej,

o) inne dziedziny wspólnych zainteresowań dotyczące nielegalnego obrotu narkotykami.

Artykuł 3

1. Strony zapewnią ochronę przekazywanych wzajemnie informacji niejawnych i dokumentów, a także powstrzymają się od udostępniania takich informacji i dokumentów jakiejkolwiek stronie trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Strony przekazującej.

2. W wypadku narażenia na ujawnienie lub ujawnienia informacji niejawnych przekazywanych przez właściwy organ jednej ze Stron, właściwy organ drugiej ze Stron powiadomi niezwłocznie o tym zdarzeniu właściwy organ Strony przekazującej, poinformuje o okolicznościach zdarzenia i jego skutkach oraz działaniach podjętych w celu zapobieżenia występowaniu w przyszłości tego rodzaju zdarzeń.

3. W celu ochrony danych osobowych przekazywanych wzajemnie Strony zobowiązują się stosować następujące zasady postępowania:

a) wykorzystywanie przekazywanych danych osobowych nastąpi wyłącznie w celu oraz na warunkach określonych przez właściwe organy Strony przekazującej,

b) jeżeli okaże się, że przekazane dane osobowe są nieprawdziwe lub ich przekazanie było niedozwolone, właściwe organy Strony przyjmującej powiadomią o tym niezwłocznie właściwe organy Strony przekazującej; w takim wypadku właściwe organy tej Strony mają obowiązek je sprostować lub zniszczyć, c) właściwe organy obu Stron są zobowiązane do skutecznej ochrony przekazywanych im danych osobowych przed dostępem do nich osób do tego nieuprawnionych, przed nieuprawnionymi zmianami oraz bezprawnym icli ujawnieniem.

Artykuł 4

W celu dokonania regularnej oceny sytuacji dotyczącej narkotyków i postępu w realizacji niniejszego Memorandum, Strony uzgodniły, że będą, na przemian, gospodarzami corocznych spotkań. Spotkania te będą poświęcone ocenie aktualnych, wspólnych wysiłków oraz wypracowania nowych obszarów współpracy. W razie potrzeby spotkania będą zwoływane w trybie nadzwyczajnym.

Artykuł 5

Organami właściwymi do wykonywania niniejszego Memorandum są:

I)     po stronie Rzeczypospolitej Polskiej:

i)  Minister właściwy do spraw wewnętrznych;

2)  Minister właściwy do spraw instytucji finansowych;

3)  Minister właściwy do spraw finansów publicznych;

4)  Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

5)  Komendant Główny Policji;

6)  Komendant Główny Straży Granicznej;

II)     po stronie Islamskiej Republiki Iranu:

1)  Centrala Kontroli Narkotyków.

Każda ze Stron ustanowi, drogą pisemnych not, łącznika dla zapewnienia bezpośrednich kontaktów.

Artykuł 6

Realizacja niniejszego Memorandum ma miejsce zgodnie z normami międzynarodowymi i prawem wewnętrznym każdej ze Stron i nie wpływa na wykonywanie innych zobowiązań międzynarodowych Stron.

Artykuł 7

1. Niniejsze Memorandum podlega przyjęciu zgodnie z prawem wewnętrznym Stron, co zostanie stwierdzone w drodze wymiany not. Memorandum wejdzie w życie po upływie trzydziestu dni od daty otrzymania noty późniejszej.

2. Niniejsze Memorandum jest zawarte na czas nieokreślony. Może być wypowiedziane przez każdą ze Stron w drodze notyfikacji. W takim wypadku utraci moc po upływie trzech miesięcy od dnia otrzymania noty o wypowiedzeniu.

Niniejsze Memorandum sporządzono w Warszawie dnia 11 lipca 2005 r.,w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w językach polskim, perskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne. W wypadku jakiejkolwiek rozbieżności tekst w języku angielskim uważany będzie za rozstrzygający.

Po zaznajomieniu się z powyższym memorandum, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

— zostało ono uznane za słuszne zarówno w całości, jak i każde z postanowień w nim zawartych,

— jest przyjęte, ratyfikowane i potwierdzone,

— będzie niezmiennie zachowywane.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej. Dano w Warszawie dnia 30 stycznia 2006 r.