MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009—2014 pomiędzy Królestwem Norwegii a Rzecząpospolitą Polską

Przekład

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING WDRAŻANIA NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO NA LATA 2009-2014

KRÓLESTWEM NORWEGII, zwanym dalej „Norwegią”

a

RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ, zwaną dalej „Państwem — Beneficjentem”

zwanymi dalej łącznie „Stronami”,

ZWAŻYWSZY, że Umowa pomiędzy Królestwem Norwegii a Unią Europejską o Norweskim Mechanizmie Finansowym na okres 2009-2014 ustanawia mechanizm finansowy (zwany dalej „Norweskim Mechanizmem Finansowym 2009-2014”), poprzez który Norwegia przyczyniać się będzie do zmniejszania różnic gospodarczych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego;

ZWAŻYWSZY, że Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2009-2014 ma na celu umocnić stosunki pomiędzy Norwegią a Państwem — Beneficjentem, ku obopólnej korzyści ich mieszkańców;

ZWAŻYWSZY, że wzmocniona współpraca pomiędzy Norwegią a Państwem-Beneficjentem będzie przyczyniać się do zapewnienia stabilnej, spokojnej i dostatniej Europy, opartej na dobrym rządzeniu, instytucjach demokratycznych, przepisach prawa, poszanowaniu praw człowieka i zrównoważonym rozwoju;

ZWAŻYWSZY, że Strony zgodziły się na ustanowienie ram współpracy w celu zapewnienia skutecznego wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014;

STRONY UZGODNIŁY, co następuje:

Artykuł 1 Cele

1. Główne cele Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 obejmują przyczynianie się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Norwegią a Państwem-Beneficjentem poprzez przyznawanie pomocy finansowej w obszarach priorytetowych wymienionych w ust. 2. W związku z tym Strony niniejszego Memorandum of Understanding dołożą starań, aby wyłonić do finansowania takie programy, które przyczynią się do osiągnięcia tych celów.

2. Pomoc finansowa jest dostępna w następujących obszarach priorytetowych:

(a) Wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla;

(b) Innowacje w zakresie „Zielonych Technologii”

(c) Badania i stypendia;

(d) Rozwój społeczny i zasobów ludzkich,

(e) Wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne;

(f) Promocja godnej pracy i dialogu trójstronnego.

Artykuł 2 Ramy prawne

Niniejsze Memorandum of Understanding jest stosowane łącznie z następującymi dokumentami, które razem z niniejszym Memorandum of Understanding stanowią ramy prawne dla Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014:

(a)  Umową zawartą pomiędzy Królestwem Norwegii a Unią Europejską ustanawiającą Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2009-2014 (zwana dalej „Umową”);

(b) Regulacjami w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 (zwanymi dalej „Regulacjami”) wydanymi przez Norwegię zgodnie z artykułem 8.8 Umowy;

(c) umowami w sprawie programu, które będą zawierane dla każdego programu, oraz

(d) wszelkimi wytycznymi przyjętymi przez Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych (NMSZ) zgodnie z Regulacjami.

Artykuł 3 Ramy finansowe

1. Zgodnie z artykułem 2 Umowy, łączna kwota wsparcia finansowego wynosi 800 000 000 EUR, w rocznych transzach w wysokości 160 000 000 EUR w okresie od 1 maja 2009 r. do 30 kwietnia 2014 r. włącznie.

2. Zgodnie z artykułem 5 Umowy, w okresie o którym mowa w ust. 1, Państwu-Beneficjentowi udostępniona zostanie łączna kwota 311 200 000 EUR.

3. Zgodnie z artykułem 8.7 Umowy oraz artykułem 1.8 Regulacji, koszty zarządzania Norwegii pokryte będą z łącznej kwoty przedstawionej powyżej. Dalsze postanowienia w tym zakresie zostały określone w Regulacjach. Kwota netto alokacji, która zostanie przyznana Państwu-Beneficjentowi wynosi 287 860 000 EUR.

Artykuł 4 Zakres funkcji i obowiązków

1. Norwegia udostępni środki finansowe na programy kwalifikujące się do wsparcia zaproponowane przez Państwo-Beneficjenta i zatwierdzone przez NMSZ w ramach obszarów priorytetowych wymienionych w artykule 3 Umowy oraz obszarów programowych określonych w Załączniku B do niniejszego Memorandum of Understanding. Norwegia i Państwo-Beneficjent mogą prowadzić konsultacje w sprawie możliwych i konkretnych programów przed przedłożeniem oficjalnej propozycji programu NMSZ.

2. Państwo-Beneficjent zapewni pełne współfinansowanie programów, które otrzymują wsparcie w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 zgodnie z Załącznikiem B i umowami w sprawie programu.

3. NMSZ zarządza Norweskim Mechanizmem Finansowym na lata 2009-2014 i podejmuje decyzje o przyznaniu pomocy finansowej na rzecz programów zgodnie z Regulacjami.

4. NMSZ jest wspierany przez Biuro Mechanizmów Finansowych (zwane dalej „BMF”). BMF będzie odpowiedzialne za bieżące działania podejmowane w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 oraz pełni rolę punktu kontaktowego.

Artykuł 5 Wyznaczenie instytucji odpowiedzialnych

Państwo-Beneficjent upoważnia Krajowy Punkt Kontaktowy do działania w jego imieniu. Krajowy Punkt Kontaktowy ponosi całkowitą odpowiedzialność za osiąganie celów wyznaczonych dla Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 oraz za realizację Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 w Państwie-Beneficjencie zgodnie z Regulacjami. Zgodnie z artykułem 4.2 Regulacji w Załączniku A wskazano instytucje pełniące funkcje Krajowego Punktu Kontaktowego, Instytucji Certyfikującej, Instytucji Audytu oraz krajowej instytucji odpowiedzialnej za przygotowywanie oraz przedkładanie raportów o nieprawidłowościach.

Artykuł 6 Wieloletnie ramy programowe

1. Zgodnie z artykułem 2.1 Regulacji Strony uzgodniły ramy wdrażania składające się z następujących aspektów finansowych i merytorycznych:

(a)  listy uzgodnionych obszarów programowych, wkład finansowy w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 według obszaru programowego;

(b) wykazu programów, ich głównych obszarów tematycznych i rezultatów, o ile dotyczy, jak również wszelkich kwestii szczególnych związanych z grupą docelową, obszarami geograficznymi i innymi kwestiami;

(c)  wykazu Operatorów Programów, o ile dotyczy;

(d) inicjatyw mających na celu umacnianie stosunków dwustronnych między Norwegią a Państwem-Beneficjentem, w tym wykaz obszarów programowych, w ramach których przygotowywane są programy partnerskie z darczyńcami, o których mowa w artykule 3.2, wykaz partnerów programu z krajów darczyńców, jak również alokację na takie programy oraz programy lub ich komponenty, które są poświęcone wyłącznie partnerskim projektom z darczyńcami;

(e) w konkretnych przypadkach, wykaz projektów predefiniowanych, które mają być uwzględnione w przedmiotowych programach;

(f)  wykaz funduszy małych grantów, o ile dotyczy.

2. Ramy wdrażania zostały przedstawione w Załączniku B.

Artykuł 7 Spotkania roczne

Zgodnie z artykułem 2.3 Regulacji spotkania roczne będą organizowane z udziałem NMSZ i Krajowego Punktu Kontaktowego. Spotkania roczne umożliwią NMSZ i Krajowemu Punktowi Kontaktowemu zbadanie postępu we wdrażaniu Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 poczynionego w ostatnim okresie sprawozdawczym i uzgodnienie, jakie działania należy podjąć.

Artykuł 8 Zmiana Załączników

1.  Załącznik A może być przedmiotem przeglądu podczas spotkań rocznych. Zmiany do Załącznika A uzgodnione podczas spotkań rocznych nie wymagają formalnej zmiany niniejszego Memorandum of Understanding. Zmiany te zostaną potwierdzone w drodze wymiany listów pomiędzy NMSZ i Krajowym Punktem Kontaktowym.

2.  Załącznik B może być zmieniany w drodze wymiany listów pomiędzy NMSZ i Krajowym Punktem Kontaktowym.

Artykuł 9 Kontrola i dostęp do informacji

NMSZ, Biuro Audytora Generalnego Norwegii i ich przedstawiciele mają prawo do przeprowadzenia kontroli merytorycznej lub finansowej, koniecznej, ich zdaniem, do wypełniania warunków planowania,

wdrażania i monitorowania programów i projektów, jak również wykorzystania środków. Państwo-Beneficjent zapewni wszelką konieczną pomoc, informacje i dokumentację.

Artykuł 10 Zasady Zarządzania

1.  Niniejsze Memorandum of Understanding jest wdrażane pod każdym względem zgodnie z postanowieniami Regulacji wraz z późniejszymi ich zmianami.

2. Cele Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 będą realizowane w drodze bliskiej współpracy pomiędzy Norwegią a Państwem-Beneficjentem. Strony zobowiązują się zachować najwyższy poziom przejrzystości, odpowiedzialności i efektywności kosztowej przy wdrażaniu Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014, jak też stosować zasady dobrego rządzenia, zrównoważonego rozwoju, równouprawnienia płci i równego traktowania.

3. Państwo-Beneficjent podejmie aktywne działania w celu zapewnienia przestrzegania tych zasad na wszystkich poziomach wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014.

Artykuł 11 Wejście w życie

Niniejsze Memorandum of Understanding wchodzi w życie w dniu następującym po dniu jego podpisania przez ostatnią ze Stron.

Niniejsze Memorandum of Understanding zostało podpisane w dwóch egzemplarzach w języku angielskim.

ZAŁĄCZNIK A Krajowe struktury zarządzania i kontroli

1. Krajowy Punkt Kontaktowy

Zakres funkcji i obowiązków Krajowego Punktu Kontaktowego został określony w Regulacjach, w szczególności w artykule 4.3. Ponadto, mając na uwadze treść artykułu 4.2 ust. 3 Regulacji, zakres obowiązków Krajowego Punktu Kontaktowego obejmuje następujące zadania:

1)  przedkładanie do NMSZ poświadczonych finansowych raportów okresowych dla programów i raportów końcowych dla programów, o których mowa odpowiednio w artykułach 8.3 i 5.12 Regulacji, które potwierdzają, że:

i) zestawienie wydatków kwalifikowalnych zgłoszonych przez Operatora Programu jest w pełni zgodne z załączonymi dokumentami;

ii) załączona dokumentacja została zweryfikowana i potwierdzono jej autentyczność, poprawność i prawidłowość;

iii) zestawienie wydatków kwalifikowalnych opiera się na weryfikowalnych danych rachunkowych zgodnych z ogólnie przyjętymi zasadami i metodami w zakresie rachunkowości;

iv) zestawienie wydatków kwalifikowalnych obejmuje wydatki kwalifikowalne w ramach Regulacji;

v) wydatki zostały poniesione w ramach realizacji Programu zgodnie z umową w sprawie programu;

vi) istnieje właściwa ścieżka audytu oraz że

vii) zostało wniesione współfinansowanie na rzecz programu;

2)  uwzględnianie na potrzeby certyfikacji wyników wszystkich audytów przeprowadzonych przez lub na odpowiedzialność Instytucji Audytu,

3)  zagwarantowanie, by płatności były przekazywane na rzecz Operatorów Programów zgodnie z artykułem. 8.1 ust. 2 Regulacji,

4)  przedłożenie do NMSZ szczegółowego opisu systemu zarządzania i kontroli dla instytucji krajowych zaangażowanych we wdrażanie Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 oraz systemu zarządzania i kontroli dla Operatora Programu i opis jego zadań.

Obok zadań Instytucji Certyfikującej wyraźnie przypisanych do Krajowego Punktu Kontaktowego zgodnie z niniejszym rozdziałem, poniżej wskazane przepisy Regulacji wskazujące na Instytucję Certyfikującą odnoszą się do Krajowego Punktu Kontaktowego:

1) Artykuł 4.7 ust. Hit. m,

2) Artykuł 5.12,

3) Artykuł 7.9,

4) Artykuł 7.13,

5) Artykuł 8.3, oraz

6) Artykuł 8.8.

Podczas wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 niezmienione pozostaną hierarchia i ścieżki raportowania między Krajowym Punktem Kontaktowym a Instytucją Certyfikującą w ramach Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i ich rozdział, zgodnie ze schematem organizacyjnym zawartym w rozdziale 7 niniejszego Załącznika.

2. Instytucja Certyfikująca

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Rzeczypospolitej Polskiej, Departament Instytucji Certyfikującej pełni funkcję Instytucji Certyfikującej. Dyrektor Departamentu Instytucji Certyfikującej pełni rolę kierownika Instytucji Certyfikującej.

Zakres funkcji i obowiązków Instytucji Certyfikującej został określony w Regulacjach, w szczególności w Artykule 4.5, z wyłączeniem zadań przypisanych Krajowemu Punktowi Kontaktowemu zgodnie z rozdziałem 1 niniejszego Załącznika.

3. Instytucja Audytu

Funkcję Instytucji Audytu pełni Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej, który razem z Departamentem Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej w Ministerstwie Finansów oraz 16 Urzędami Kontroli Skarbowej, wykonuje zadania powyższej instytucji.

Zakres funkcji i obowiązków Instytucji Audytu został określony w Regulacjach, w szczególności w artykule 4.6. Ponadto, Instytucja Audytu jest odpowiedzialna za przygotowanie i przedłożenie raportów o nieprawidłowościach, zgodnie z postanowieniami rozdziału 4 niniejszego Załącznika.

Instytucja Audytu powinna być organizacyjnie niezależna od Krajowego Punktu Kontaktowego oraz Instytucji Certyfikującej.

4. Krajowa instytucja publiczna odpowiedzialna za przygotowywanie i przedkładanie raportów o nieprawidłowościach

Instytucja Audytu jest odpowiedzialna za przygotowywanie i przedkładanie raportów o nieprawidłowościach.

Zakres zadań i obowiązków Instytucji Audytu w związku z raportowaniem o nieprawidłowościach został określony w Regulacjach, w szczególności w artykule 11.3.

5. Komitet Monitorujący

Komitet Monitorujący zostanie powołany w terminie 6 miesięcy od podpisania Memorandum of Understanding. Jego zadania zostały określone w Regulacjach, w szczególności w artykule 4.4.

6. Raport Strategiczny oraz spotkanie roczne

Zgodnie z artykułem 2.2 Regulacji Krajowy Punkt Kontaktowy co roku przedkłada do NMSZ Raport Strategiczny dotyczący wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 w Państwie-Beneficjencie.

Strony podejmą starania w celu organizowania spotkań rocznych w czerwcu każdego roku.

7. Schemat organizacyjny

ZAŁĄCZNIK B Ramy Wdrażania

Zgodnie z Artykułem 2.1 Regulacji strony niniejszego Memorandum of Understanding uzgodniły następujące ramy wdrażania zawarte w niniejszym Załączniku:

1. Finansowe aspekty Ram Wdrażania


Rzeczpospolita Polska Środki Norweskiego Finansowego
Obszar programowy
Technologie wychwytywania i składowania CO2 (CCS) 137 000 000 EUR
Globalny fundusz na rzecz godnej pracy i dialogu trójstronnego 3 112 000 EUR
Dwustronna współpraca badawcza 36 830 000 EUR
Dwustronny program stypendialny 5 000 000 EUR
Inicjatywy na rzecz ochrony zdrowia 60 000 000 EUR
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć 3 000 000 EUR
Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracjom grup przestępczych 10 000 000 EUR
Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości 14 000 000 EUR
Wsparcie Służby Więziennej, w tym sankcji pozawięziennych 13 000 000 EUR
Pozostałe alokacja

Fundusz Pomocy Technicznej dla Państwa — Beneficjenta (Art. 1.9)

4 362 000 EUR

Fundusz współpracy dwustronnej na poziomie krajowym (Art. 3.5.1)

1 556 000 EUR
287 860 000 EUR

2.  Kwestie szczególne

Stosunki dwustronne pomiędzy Norwegią a Rzecząpospolitą Polską będą wzmacniane w celu budowania długookresowej współpracy, w szczególności w ramach wymienionych poniżej obszarów programowych wdrażanych z partnerami programów z krajów darczyńców. Współpraca ta będzie również rozwijana poprzez nawiązywanie partnerstw na poziomie projektów we wszystkich dofinansowanych obszarach programowych.

Podczas oceny propozycji programów zostaną wzięte pod uwagę kwestie poszanowania praw człowieka (wynikające m.in. z Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności) oraz standardy dobrego rządzenia ustanowione przez Radę Europy (jak te monitorowane przez CPT, GRECO, GRETA, ECRI, itd.).

3.  Merytoryczne aspekty Ram Wdrażania

Programy opisanie poniżej będą przygotowane i wdrażane w Państwie-Beneficjencie za zgodą norweskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

A. Obszar programowy: Technologie wychwytywania i składowania C02 (CCS) (obszar programowy nr 20)


Program: Wsparcie rozwoju i szerokiego stosowania technologii CCS w Polsce
Rezultaty: Wychwycony i bezpiecznie zmagazynowany C02

Pogłębiona wiedza i międzynarodowa współpraca w obszarze technologii CCS

Operator Programu: Ministerstwo Gospodarki
Partner programu z krajów darczyńców: Gassnova
Projekt(y) predefiniowane: wsparcie przede wszystkim budowy instalacji CCS w Elektrowni Bełchatów oraz zwiększenie świadomości społecznej w zakresie technologii CCS

B. Obszar programowy: Globalny fundusz na rzecz godnej pracy i dialogu trójstronnego (obszar programowy nr 22)


Program: Globalny fundusz na rzecz godnej pracy i dialogu trójstronnego
Cel: Promowanie godnej pracy i poprawa współpracy trójstronnej między organizacjami pracodawców, związkami zawodowymi i władzami publicznymi przy wspieraniu sprawiedliwego i zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego
Rezultaty: Poprawa struktur i praktyk w zakresie dialogu społecznego i dialogu trójstronnego

Lepsze zrozumienie korzyści płynących z godnej pracy

Lepszy dostęp do zatrudnienia i uczestnictwo na rynku pracy

Większa koncentracja na wymiarze społecznym mobilności siły roboczej

Wspieranie równości płci i zwalczanie dyskryminacji w miejscu pracy

Poprawa równowagi między pracą a życiem prywatnym i rodzinnym

Większe zdolności adaptacyjne i możliwości kształcenia ustawicznego pracownika

Operator Programu: lnnovation Norway

C. Obszar programowy: Dwustronna współpraca badawcza (obszar programowy nr 23)


Program: Norwesko — Polska Współpraca Badawcza (program partnerski z darczyńcami)
Operator Programu: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Warszawa
Partner(-zy) programu z krajów darczyńców: Norweska Rada Nauki


Kwestie szczególne: Wsparcie w obszarze ochrony środowiska i zmian klimatycznych, w

tym badań polarnych, ochrony zdrowia i nauk społecznych,

z uwzględnieniem tematyki migracji

W ramach alokacji programu kwota 3 000 000 EUR zostanie przeznaczona na badania naukowe w obszarze „Promowanie równości płci oraz równowagi między życiem zawodowym a prywatnym”


D. Obszar programowy: Dwustronny program stypendialny (obszar programowy nr 24)


Program: Norwesko — polski program stypendialny (program partnerski z darczyńcami)
Rezultaty: Zwiększona mobilność studentów oraz pracowników szkolnictwa wyższego pomiędzy Państwami — Beneficjentami a Norwegią

Rozszerzona i wzmocniona współpraca instytucjonalna w sektorze szkolnictwa wyższego pomiędzy Państwami — Beneficjentami a Norwegią

Operator Programu: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Partner(-zy) programu z kraju darczyńców: Norweskie Centrum Współpracy Międzynarodowej w Szkolnictwie Wyższym (SIU)
Kwestia szczególna:

Program będzie wdrażany łącznie z programem objętym finansowaniem w ramach obszaru programowego nr 19 Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego


E. Obszar programowy: Inicjatywy na rzecz ochrony zdrowia (Obszar programowy nr 27)


Program nr 1:

Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno — epidemiologicznych
Rezultaty: Zwiększone zasoby dla wszystkich poziomów opieki zdrowotnej (w tym opieki zdrowotnej w zakresie problemów związanych ze starzeniem się społeczeństwa)

Zwiększony dostęp do usług zdrowotnych i ich lepsza jakość, w tym opieki w zakresie zdrowia reprodukcyjnego i profilaktyki dzieci, jak również opieki zdrowotnej w zakresie problemów związanych ze starzeniem się społeczeństwa

Zapobieganie lub zmniejszanie zachorowalności na choroby związane ze stylem życia

Operator Programu: Ministerstwo Zdrowia
Kwestie szczególne: Program będzie wdrażany łącznie z programem objętym finansowaniem w ramach Obszaru programowego 13 Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Podział alokacji pomiędzy Programem nr 1 i Programem nr 2 w ramach Inicjatyw na rzecz ochrony zdrowia zostanie uzgodniony na późniejszym etapieProgram nr 2:

Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu (program partnerski z darczyńcami)
Rezultaty: Zmniejszone nierówności pomiędzy grupami społecznymi

Zwiększone zasoby dla wszystkich poziomów opieki zdrowotnej (w tym opieki zdrowotnej w zakresie problemów związanych ze starzeniem się społeczeństwa)

Lepsze zarządzanie w ochronie zdrowia

Zwiększony dostęp do usług zdrowotnych i ich lepsza jakość, w tym opieki w zakresie zdrowia reprodukcyjnego i profilaktyki dzieci, jak również opieki zdrowotnej w zakresie problemów związanych ze starzeniem się społeczeństwa

Zapobieganie lub zmniejszanie zachorowalności na choroby związane ze stylem życia

Operator Programu: Ministerstwo Zdrowia
Partner(-zy) programu z kraju darczyńców: Norweski Dyrektoriat do Spraw Zdrowia
Kwestie szczególne:

Podział alokacji pomiędzy Programem nr 1 i Programem nr 2 w ramach Inicjatyw na rzecz ochrony zdrowia zostanie uzgodniony na późniejszym etapie

Program będzie wdrażany jako program partnerski w partnerstwie z Norweskim Dyrektoriatem do Spraw Zdrowia.


F. Obszar programowy: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć (Obszar programowy 29)


Program: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć
Rezultaty: Zmniejszenie zjawiska przemocy ze względu na płeć Zmniejszenie zjawiska przemocy w rodzinie
Operator Programu: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Projekt(y) predefiniowane: Możliwość realizacji projektu/ów predefiniowanego/ych w partnerstwie z Norweskim Centrum Badań nad Przemocą i Stresem Pourazowym (NKVTS) oraz Radą Europy

G. Obszar programowy: Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracjom grup przestępczych (Obszar programowy nr 30)


Program: Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracjom grup przestępczych


Rezultaty: Rozwój i doskonalenie struktur, systemów i wyposażenia technicznego w celu poprawy wdrażania dorobku Schengen

Wzmacnianie współpracy między policją w państwach członkowskich strefy Schengen

Zwiększone zdolności służb w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości transgranicznej i zorganizowanej, w tym handlu ludźmi i migracji grup przestępczych

Wzmocniona współpraca między władzami a właściwymi podmiotami zainteresowanymi, w tym organizacjami pozarządowymi, przy udzielaniu pomocy ofiarom handlu ludźmi

Operator Programu: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji z pomocą Władzy Wdrażającej Programy Europejskie
Projekt(y) predefiniowane: Możliwa realizacja projektu/ów predefiniowanych w partnerstwie z Radą Europy

H. Obszar programowy: Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości (Obszar programowy nr 31)


Program: Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości/ Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości
Rezultaty: Zwiększony dostęp do wymiaru sprawiedliwości, w tym dla tzw. grup wrażliwych (np. ofiar, nieletnich, mniejszości)

Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów

Poprawa wydajności systemów sądownictwa, w tym rozwój systemów związanych z prowadzeniem spraw sądowych

Zwiększenie kompetencji pracowników systemu sądownictwa

Operator Programu: Ministerstwo Sprawiedliwości
Partner(-zy) programu z krajów darczyńców: Norweska Krajowa Administracja Sądów (Norwegian National Courts Administration)
Projekt(y) predefiniowane: projekty mające na celu poprawę zdolności administracyjnych sądów, ułatwienie bieżącej pracy wydziałów sądów, poprawę sposobu zarządzania sądami, propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów, wzmocnienie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem, intensyfikację polityki informacyjnej i edukacyjnej Ministerstwa Sprawiedliwości

I. Obszar programowy: Wsparcie Służby Więziennej, w tym sankcji pozawięziennych (Obszar programowy nr 32)


Program: Wsparcie Służby Więziennej, w tym sankcji pozawięziennych
Rezultaty: Częstsze stosowanie rozwiązań alternatywnych w stosunku do kary pozbawienia wolności


Operator Programu: Zwiększone kompetencje osadzonych oraz kadry Służby Więziennej

Zespół ds. Funduszy Europejskich w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej

Partner(-zy) programu z krajów darczyńców: Norweskie Służby Więzienne
Projekty predefiniowane: Projekty predefiniowane dotyczące podnoszenia kompetencji osadzonych, kadry Służby Więziennej, systemów bezpieczeństwa i komunikacyjno — informatycznych (ITC), probacji i pozawięziennych sankcji realizowane w ramach celu programu.

Fundusz Współpracy Dwustronnej na poziomie krajowym

Fundusz ma na celu ułatwienie działań w zakresie nawiązywania współpracy oraz tworzenia sieci współpracy pomiędzy Operatorami Programów i partnerami programów z Norwegii lub potencjalnymi partnerami projektów z Państw-Darczyńców, przed lub w trakcie przygotowania propozycji programu i w trakcie jego realizacji. Krajowy Punkt Kontaktowy będzie zarządzał wykorzystaniem środków przedmiotowego Funduszu. Dla Funduszu będą alokowane środki na poziomie 0,5% alokacji Norweskiego Mechanizmu Finansowego, które będą dostępne od momentu podpisania pierwszego Memorandum of Understanding przez ostatnią ze stron.