MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014 pomiędzy Islandią, Księstwem Liechtensteinu i Królestwem Norwegii a Rzecząpospolitą Polską

Przekład

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING WDRAŻANIA MECHANIZMU FINANSOWEGO EOG

NA LATA 2009-2014

pomiędzy

ISLANDIĄ,

KSIĘSTWEM LIECHTENSTEINU,

KRÓLESTWEM NORWEGII,

zwanymi dalej „Państwami — Darczyńcami” a

RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ zwaną dalej „Państwem — Beneficjentem”

zwanymi dalej łącznie „Stronami”,

ZWAŻYWSZY, że Protokół 38b do Umowy o EOG, włączony do umowy o EOG za pośrednictwem Umowy pomiędzy Unią Europejską, Islandią, Księstwem Liechtensteinu oraz Królestwem Norwegii w sprawie Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009-2014, ustanawia mechanizm finansowy (zwany dalej „Mechanizmem Finansowym EOG na lata 2009-2014”), za pomocą którego Państwa — Darczyńcy przyczyniać się będą do zmniejszania różnic gospodarczych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego;

ZWAŻYWSZY, że Mechanizm Finansowy EOG na lata 2009-2014 ma na celu umocnić stosunki pomiędzy Państwami — Darczyńcami a Państwem- Beneficjentem, ku obopólnej korzyści ich mieszkańców;

ZWAŻYWSZY, że decyzją Stałego Komitetu Państwa EFTA Nr 5/2011/SC z dnia 9 grudnia 2010 Państwa -Darczyńcy upoważniły Komitet Mechanizmu Finansowego EOG, ustanowiony na podstawie decyzji Stałego Komitetu Państwa EFTA Nr 4/2004/SC z dnia 3 czerwca 2004, do zarządzania Mechanizmem Finansowym EOG na lata 2009-2014;

ZWAŻYWSZY, że wzmocniona współpraca pomiędzy Państwami-Darczyńcami a Państwem-Beneficjentem będzie przyczyniać się do zapewnienia stabilnej, spokojnej i dostatniej Europy, opartej na dobrym rządzeniu, instytucjach demokratycznych, przepisach prawa, poszanowaniu praw człowieka i zrównoważonym rozwoju;

ZWAŻYWSZY, że Strony zgodziły się na ustanowienie ram współpracy w celu zapewnienia skutecznego wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009-2014;

STRONY UZGODNIŁY co następuje:

Artykuł 1 Cele

1. Główne cele Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009-2014 obejmują przyczynianie się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Państwami-Darczyńcami a Państwem-Beneficjentem poprzez przyznawanie pomocy finansowej w obszarach priorytetowych wymienionych w ust. 2. W związku z tym Strony niniejszego Memorandum of Understanding dołożą starań, aby wyłonić do finansowania takie programy, które przyczynią się do osiągnięcia tych celów.

2. Pomoc finansowa jest dostępna w następujących obszarach priorytetowych:

(a) Ochrona i zarządzanie środowiskiem;

(b) Zmiany klimatyczne i odnawialne źródła energii;

(c) Społeczeństwo obywatelskie;

(d) Rozwój społeczny i zasobów ludzkich, oraz

(e) Ochrona dziedzictwa kulturowego.

Badania naukowe mogą kwalifikować się do wsparcia finansowego w zakresie, w jakim ukierunkowane są na jeden lub więcej obszarów priorytetowych.

Artykuł 2 Ramy prawne

Niniejsze Memorandum of Understanding jest stosowane łącznie z następującymi dokumentami, które razem z niniejszym Memorandum of Understanding stanowią ramy prawne dla Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014:

(a)  Protokołem 38b do Umowy o EOG dotyczącym Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009-2014;

(b) Regulacjami w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009-2014 (zwanymi dalej „Regulacjami”) wydanymi przez Państwa — Darczyńców zgodnie z artykułem 8.8 Protokołu 38b;

(c)  umowami w sprawie programu, które będą zawierane dla każdego programu, oraz

(d) wszelkimi wytycznymi przyjętymi przez Komitet Mechanizmu Finansowego EOG (KMF) zgodnie z Regulacjami.

Artykuł 3 Ramy finansowe

1. Zgodnie z artykułem 2 Protokołu 38b, łączna kwota wsparcia finansowego wynosi 988 500 000 EUR, w rocznych transzach w wysokości 197 700 000 EUR w okresie od 1 maja 2009 r. do 30 kwietnia 2014 r. włącznie.

2. Zgodnie z artykułem 5 Protokołu 38b, w okresie, o którym mowa w ust. 1, Państwu-Beneficjentowi udostępniona zostanie łączna kwota 266 900 000 EUR.

3. Zgodnie z artykułem 8.7 Protokołu 38b oraz artykułem 1.8 Regulacji, koszty zarządzania Państw -Darczyńców pokryte będą z łącznej kwoty przedstawionej powyżej. Dalsze postanowienia w tym zakresie zostały określone w Regulacjach. Kwota netto alokacji, która zostanie przyznana Państwu-Beneficjentowi wynosi 246 882 500 EUR.

Artykuł 4 Zakres funkcji i obowiązków

1.  Państwa-Darczyńcy udostępnią środki finansowe na programy kwalifikujące się do wsparcia zaproponowane przez Państwo-Beneficjenta i zatwierdzone przez Komitet Mechanizmu Finansowego EOG w ramach obszarów priorytetowych wymienionych w artykule 3.1 Protokołu 38b oraz obszarów programowych określonych w Załączniku B do niniejszego Memorandum of Understanding. Państwa-Darczyńcy i Państwo-Beneficjent mogą prowadzić konsultacje w sprawie możliwych i konkretnych programów przed przedłożeniem oficjalnej propozycji programu Komitetowi Mechanizmu Finansowego EOG.

2. Państwo-Beneficjent zapewni pełne współfinansowanie programów, które otrzymują wsparcie w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009-2014 zgodnie z Załącznikiem B i umowami w sprawie programu.

3. Komitet Mechanizmu Finansowego EOG zarządza Mechanizmem Finansowym EOG na lata 2009-2014 i podejmuje decyzje o przyznaniu pomocy finansowej na rzecz programów zgodnie z Regulacjami.

4. Komitet Mechanizmu Finansowego EOG jest wspierany przez Biuro Mechanizmów Finansowych (zwane dalej „BMF”). BMF będzie odpowiedzialne za bieżące działania podejmowane w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009-2014 oraz pełni rolę punktu kontaktowego.

Artykuł 5 Wyznaczenie instytucji odpowiedzialnych

Państwo-Beneficjent upoważnia Krajowy Punkt Kontaktowy do działania w jego imieniu. Krajowy Punkt Kontaktowy ponosi całkowitą odpowiedzialność za osiąganie celów wyznaczonych dla Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009-2014 oraz za realizację Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009-2014 w Państwie-Beneficjencie zgodnie z Regulacjami. Zgodnie z artykułem 4.2 Regulacji w Załączniku A wskazano instytucje pełniące funkcje Krajowego Punktu Kontaktowego, Instytucji Certyfikującej, Instytucji Audytu oraz krajowej instytucji odpowiedzialnej za przygotowywanie oraz przedkładanie raportów o nieprawidłowościach.

Artykuł 6 Wieloletnie ramy programowe

1. Zgodnie z artykułem 2.1 Regulacji Strony uzgodniły ramy wdrażania składające się z następujących aspektów finansowych i merytorycznych:

(a)  listy uzgodnionych obszarów programowych, wkład finansowy w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009-2014 według obszaru programowego;

(b) wykazu programów, ich głównych obszarów tematycznych i rezultatów, o ile dotyczy, jak również wszelkich kwestii szczególnych związanych z grupą docelową, obszarami geograficznymi i innymi kwestiami;

(c)  wykazu Operatorów Programów, o ile dotyczy;

(d) inicjatyw mających na celu umacnianie stosunków dwustronnych między Państwami-Darczyńcami a Państwem-Beneficjentem, w tym wykaz obszarów programowych, w których przygotowywane są programy partnerskie z darczyńcami, o których mowa w artykule 3.2, wykaz partnerów programu z krajów darczyńców, jak również alokację na takie programy oraz programy lub ich komponenty, które są poświęcone wyłącznie partnerskim projektom z darczyńcami;

(e) w konkretnych przypadkach, wykaz projektów predefiniowanych, które mają być uwzględnione w przedmiotowych programach;

(f)  wykaz funduszy małych grantów, o ile dotyczy.

2. Ramy wdrażania zostały przedstawione w Załączniku B.

Artykuł 7 Spotkania roczne

Zgodnie z artykułem 2.3 Regulacji spotkania roczne będą organizowane z udziałem KMF i Krajowego Punktu Kontaktowego. Spotkania roczne umożliwią KMF i Krajowemu Punktowi Kontaktowemu zbadanie postępu we wdrażaniu Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009-2014 poczynionego w ostatnim okresie sprawozdawczym i uzgodnienie, jakie działania należy podjąć.

Artykuł 8 Zmiana Załączników

1.  Załącznik A może być przedmiotem przeglądu podczas spotkań rocznych. Zmiany do Załącznika A uzgodnione podczas spotkań rocznych nie wymagają formalnej zmiany niniejszego Memorandum of Understanding. Zmiany te zostaną potwierdzone w drodze wymiany listów pomiędzy KMF i Krajowym Punktem Kontaktowym.

2.  Załącznik B może być zmieniany w drodze wymiany listów pomiędzy KMF i Krajowym Punktem Kontaktowym.

Artykuł 9 Kontrola i dostęp do informacji

Komitet Mechanizmu Finansowego EOG, Komisja Audytorów EFTA i ich przedstawiciele mają prawo do przeprowadzenia kontroli merytorycznej lub finansowej, koniecznej, ich zdaniem, do wypełniania warunków planowania, wdrażania i monitorowania programów i projektów, jak również wykorzystania środków. Państwo-Beneficjent zapewni wszelką konieczną pomoc, informacje i dokumentację.

Artykuł 10 Zasady Zarządzania

1.  Niniejsze Memorandum of Understanding jest wdrażane pod każdym względem zgodnie z postanowieniami Regulacji wraz z późniejszymi ich zmianami.

2. Cele Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009-2014 będą realizowane w drodze bliskiej współpracy pomiędzy Państwami-Darczyńcami a Państwem-Beneficjentem. Strony zobowiązują się zachować najwyższy poziom przejrzystości, odpowiedzialności i efektywności kosztowej przy wdrażaniu Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009-2014, jak też stosować zasady dobrego rządzenia, zrównoważonego rozwoju, równouprawnienia płci i równego traktowania.

3. Państwo-Beneficjent podejmie aktywne działania w celu zapewnienia przestrzegania tych zasad na wszystkich poziomach wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009-2014.

Artykuł 11 Wejście w życie

Niniejsze Memorandum of Understanding wchodzi w życie w dniu następującym po dniu jego podpisania przez ostatnią ze Stron.

Niniejsze Memorandum of Understanding zostało podpisane w czterech egzemplarzach w języku angielskim.

ZAŁĄCZNIK A Krajowe struktury zarządzania i kontroli

1. Krajowy Punkt Kontaktowy

Zakres funkcji i obowiązków Krajowego Punktu Kontaktowego został określony w Regulacjach, w szczególności w artykule 4.3. Ponadto, mając na uwadze treść artykułu 4.2 ust. 3 Regulacji, zakres obowiązków Krajowego Punktu Kontaktowego obejmuje następujące zadania:

1)  przedkładanie do KMF poświadczonych finansowych raportów okresowych dla programów i raportów końcowych dla programów, o których mowa odpowiednio w artykułach 8.3 i 5.12 Regulacji, które potwierdzają, że:

i) zestawienie wydatków kwalifikowalnych zgłoszonych przez Operatora Programu jest w pełni zgodne z załączonymi dokumentami;

ii) załączona dokumentacja została zweryfikowana i potwierdzono jej autentyczność, poprawność i prawidłowość;

iii) zestawienie wydatków kwalifikowalnych opiera się na weryfikowalnych danych rachunkowych zgodnych z ogólnie przyjętymi zasadami i metodami w zakresie rachunkowości;

iv) zestawienie wydatków kwalifikowalnych obejmuje wydatki kwalifikowalne w ramach Regulacji;

v) wydatki zostały poniesione w ramach realizacji Programu zgodnie z umową w sprawie programu;

vi) istnieje właściwa ścieżka audytu oraz że

vii) zostało wniesione współfinansowanie na rzecz programu;

2)  uwzględnianie na potrzeby certyfikacji wyników wszystkich audytów przeprowadzonych przez lub na odpowiedzialność Instytucji Audytu,

3)  zagwarantowanie, by płatności były przekazywane na rzecz Operatorów Programów zgodnie z artykułem 8.1 ust. 2 Regulacji,

4)  przedłożenie do KMF szczegółowego opisu systemu zarządzania i kontroli dla instytucji krajowych zaangażowanych we wdrażanie Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009-2014 oraz systemu zarządzania i kontroli dla Operatora Programu i opis jego zadań.

Obok zadań Instytucji Certyfikującej wyraźnie przypisanych do Krajowego Punktu Kontaktowego zgodnie z niniejszym rozdziałem, poniżej wskazane przepisy Regulacji wskazujące na Instytucję Certyfikującą odnoszą się do Krajowego Punktu Kontaktowego:

1) Artykuł 4.7 ust. 1 lit. m,

2) Artykuł 5.12,

3) Artykuł 7.9,

4) Artykuł 7.13,

5) Artykuł 8.3, oraz

6) Artykuł 8.8.

Podczas wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009-2014 niezmienione pozostaną hierarchia i ścieżki raportowania między Krajowym Punktem Kontaktowym a Instytucją Certyfikującą w ramach Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i ich rozdział, zgodnie ze schematem organizacyjnym zawartym w rozdziale 7 niniejszego Załącznika.

2. Instytucja Certyfikująca

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Rzeczypospolitej Polskiej, Departament Instytucji Certyfikującej pełni funkcję Instytucji Certyfikującej. Dyrektor Departamentu Instytucji Certyfikującej pełni rolę kierownika Instytucji Certyfikującej.

Zakres funkcji i obowiązków Instytucji Certyfikującej został określony w Regulacjach, w szczególności w Artykule 4.5, z wyłączeniem zadań przypisanych Krajowemu Punktowi Kontaktowemu zgodnie z rozdziałem 1 niniejszego Załącznika.

3. Instytucja Audytu

Funkcję Instytucji Audytu pełni Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej, który razem z Departamentem Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej w Ministerstwie Finansów oraz 16 Urzędami Kontroli Skarbowej, wykonuje zadania powyższej instytucji.

Zakres funkcji i obowiązków Instytucji Audytu został określony w Regulacjach, w szczególności w artykule 4.6. Ponadto, Instytucja Audytu jest odpowiedzialna za przygotowanie i przedłożenie raportów o nieprawidłowościach, zgodnie z postanowieniami rozdziału 4 niniejszego Załącznika.

Instytucja Audytu powinna być organizacyjnie niezależna od Krajowego Punktu Kontaktowego oraz Instytucji Certyfikującej.

4.  Krajowa instytucja publiczna odpowiedzialna za przygotowywanie i przedkładanie raportów o nieprawidłowościach

Instytucja Audytu jest odpowiedzialna za przygotowywanie i przedkładanie raportów o nieprawidłowościach.

Zakres zadań i obowiązków Instytucji Audytu w związku z raportowaniem o nieprawidłowościach został określony w Regulacjach, w szczególności w artykule 11.3.

5. Komitet Monitorujący

Komitet Monitorujący zostanie powołany w terminie 6 miesięcy od podpisania Memorandum of Understanding. Jego zadania zostały określone w Regulacjach, w szczególności w artykule 4.4.

6. Raport Strategiczny oraz spotkanie roczne

Zgodnie z artykułem 2.2 Regulacji Krajowy Punkt Kontaktowy co roku przedkłada do KMF Raport Strategiczny dotyczący wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009-2014 w Państwie-Beneficjencie.

Strony podejmą starania w celu organizowania spotkań rocznych w czerwcu każdego roku.

7. Schemat organizacyjny

ZAŁĄCZNIK B Ramy wdrażania

Zgodnie z Artykułem 2.1 Regulacji strony niniejszego Memorandum of Understanding uzgodniły następujące ramy wdrażania zawarte w niniejszym Załączniku:

1. Finansowe aspekty Ram wdrażania


Rzeczpospolita Polska Środki Mechanizmu Finansowego EOG
Obszar programowy
Różnorodność biologiczna i działania na rzecz ekosystemów 20 000 000 EUR
Monitoring środowiska oraz zintegrowane planowanie i kontrola 15 000 000 EUR
Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii 75 000 000 EUR
Fundusz dla Organizacji Pozarządowych 37 000 000 EUR
Lokalne i regionalne inicjatywy na rzecz zmniejszenia nierówności i promowania spójności społecznej 9 544 500 EUR
Inicjatywy na rzecz ochrony zdrowia 10 000 000 EUR
Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego i naturalnego 60 000 000 EUR
Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego 10 000 000 EUR
Fundusz Stypendialny 5 000 000 EUR
Pozostałe alokacja

Fundusz Pomocy Technicznej dla Państwa — Beneficjenta (Art. 1.9)

4 003 500 EUR
Fundusz Współpracy Dwustronnej na poziomie krajowym (Art.3.5.1) 1334 500 EUR
Alokacja netto przyznane Rzeczypospolitej Polskiej 246 882 500 EUR

2. Kwestie szczególne

Stosunki dwustronne pomiędzy Państwami-Darczyńcami a Rzecząpospolitą Polską będą wzmacniane w celu budowania długookresowej współpracy, w szczególności w ramach wymienionych poniżej obszarów programowych wdrażanych z partnerami programów z krajów darczyńców. Współpraca ta będzie również rozwijana poprzez nawiązywanie partnerstw na poziomie projektów we wszystkich dofinansowanych obszarach programowych.

Podczas oceny propozycji programów zostaną wzięte pod uwagę kwestie poszanowania praw człowieka (wynikające m.in. z Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności) oraz standardy dobrego rządzenia ustanowione przez Radę Europy (jak te monitorowane przez CPT, GRECO, GRETA, ECRI, itd.).

3.  Merytoryczne aspekty ram wdrażania

Programy opisanie poniżej będą przygotowane i wdrażane w Państwie-Beneficjencie za zgodą Komitetu Mechanizmu Finansowego EOG.

A. Obszar programowy: Różnorodność biologiczna i działania na rzecz ekosystemów (obszar programowy nr 2)


Program: Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów
Rezultaty: Zwiększony potencjał dla efektywnego zarządzania obszarami Natura 2000 i ich monitorowania

Zwiększony potencjał lokalnych ekosystemów przeciwko obcym gatunkom inwazyjnym

Wzrost świadomości społecznej oraz edukacji nt. różnorodności biologicznej i działań na rzecz ekosystemów, włączając w to wzrost świadomości społecznej oraz edukacji dot. powiązań pomiędzy różnorodnością biologiczną a zmianami klimatu oraz ekonomiczną wyceną ekosystemów

Wzmocniona integracja czynników dot. różnorodności biologicznej z politykami sektorowymi oraz ustawodawstwem

Zwiększony potencjał ekologicznych organizacji pozarządowych promujących różnorodność biologiczną

Operator Programu: Ministerstwo Środowiska z pomocą Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Projekt(y) predefiniowane: Różnorodność biologiczna i działania na rzecz ekosystemów -ogólnokrajowa kampania informacyjna podnosząca świadomość nt. różnorodności biologicznej
Fundusz małych grantów: Fundusz małych grantów dla organizacji pozarządowych zostanie ustanowiony w ramach niniejszego programu

B. Obszar programowy: Monitoring środowiska oraz zintegrowane planowanie i kontrola (obszar programowy nr 3)


Program: Wzmocnienie monitoringu środowiska oraz działań kontrolnych
Rezultaty: Wzmocnienie potencjału władz, w zakresie których znajdują się kompetencje dot. środowiska w relacji do zintegrowanego planowania i kontroli

Pełniejsze informacje na temat wpływu, stanu i tendencji w zakresie ochrony środowiska

Zwiększona świadomość na temat monitorowania środowiska oraz zintegrowanego planowania i kontroli oraz edukacja w tym zakresie

Operator Programu: Ministerstwo Środowiska z pomocą Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Partner programu z krajów darczyńców: Norweska Agencja ds. Klimatu i Zanieczyszczeń (KLIF)


Projekt(y) pre-definiowane:

1)  Wzmocnienie systemu oceny jakości powietrza w Polsce w oparciu o doświadczenia norweskie (Norweski Instytut Badań Powietrza (NILU))

2) Wzmocnienie potencjału technicznego Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska poprzez zakup urządzeń pomiarowych, sprzętu laboratoryjnego i narzędzi informatycznych (Norweski Instytut Badań Powietrza (NILU))

3)  Monitorowanie efektów realizacji projektu PL100 ”Wzrost efektywności działalności Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska na podstawie doświadczeń norweskich” (Norweska Agencja ds. Klimatu i Zanieczyszczeń (KUF))

4)  Model bazy danych przestrzennych dotyczących środowiska przyrodniczego wraz z systemem zarządzania w aspekcie kartograficznych opracowań tematycznych (Główny Urząd Geodezji i Kartografii i Norweski Urząd ds. Kartografii (Norwegian Mapping Authority))


C. Obszar programowy: Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii (Obszar programowy 5 i 6)


Program: Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii
Cel: Zmniejszone emisje gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza
Rezultaty: Polepszona efektywność energetyczna w budynkach

Zwiększona produkcja energii ze źródeł odnawialnych

Rozbudowane strategie w celu polepszenia wykorzystania schematu zielonych inwestycji

Polepszona zdolność do tworzenia rozwiązań dla odnawialnych źródeł energii na poziomach: krajowym, regionalnym i lokalnym

Wzrost świadomości społecznej i edukacji w zakresie odnawialnych źródeł energii

Wzrost świadomości społecznej i edukacji w zakresie kwestii dotyczących efektywności energetycznej

Operator Programu: Ministerstwo Środowiska z pomocą Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Projekt(y) pre-definiowany(e): Działania edukacyjne i promocyjne w zakresie efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii, włączając ideę domów przyjaznych środowisku

D. Obszar programowy: Fundusz dla Organizacji Pozarządowych (Obszar programowy nr 10)


Program: Fundusz dla Organizacji Pozarządowych
Cel:: Wzmocnienie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększenie wkładu w sprawiedliwość społeczną, demokrację i zrównoważony rozwój


Rezultat: Do uzgodnienia
Operator Programu: Zostanie wyłoniony w procedurze konkursowej przez Krajowy Punkt Kontaktowy po konsultacjach z Państwami — Darczyńcami
Kwestia(e) szczególna(e): Zakres zostanie uzgodniony

E. Obszar programowy: Lokalne i regionalne inicjatywy na rzecz zmniejszenia nierówności i promowania spójności społecznej (Obszar programowy nr 12)


Program: Lokalne i regionalne inicjatywy na rzecz zmniejszenia nierówności i promowania spójności społecznej
Operator Programu: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Projekt predefiniowany: Projekt predefiniowany, wdrażany w partnerstwie pomiędzy Związkiem Władz Lokalnych i Regionalnych w Norwegii i Związkiem Miast Polskich (współdziałającym z innymi krajowymi organizacjami samorządowymi) przyczynia się do wzmocnienia kompetencji samorządu lokalnego w obszarze współpracy międzygminnej, jak również służy opracowaniu projektów, które zostaną złożone w naborze otwartym, organizowanym przez Operatora w ramach Programu.
Kwestia szczególna: Dla przedmiotowego Programu, zadania dotyczące certyfikacji wniosków o płatność będą wykonywane przez Instytucję Certyfikującą

F. Obszar programowy: Inicjatywy na rzecz ochrony zdrowia (Obszar programowy nr 13)


Program: Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno — epidemiologicznych
Rezultaty: Zwiększone zasoby dla wszystkich poziomów opieki zdrowotnej (w tym opieki zdrowotnej w zakresie problemów związanych ze starzeniem się społeczeństwa)

Zwiększony dostęp do usług zdrowotnych i ich lepsza jakość, w tym opieki w zakresie zdrowia reprodukcyjnego i profilaktyki dzieci, jak również opieki zdrowotnej w zakresie problemów związanych ze starzeniem się społeczeństwa

Zapobieganie lub zmniejszanie zachorowalności na choroby związane ze stylem życia

Operator Programu: Ministerstwo Zdrowia
Kwestia szczególna:

Program będzie wdrażany łącznie z programem nr 1 objętym finansowaniem w ramach Obszaru programowego 27 Norweskiego Mechanizmu Finansowego


G. Obszar programowy: Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego i naturalnego (Obszar programowy nr 16)


Program: Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego i naturalnego
Rezultaty: Odbudowane, odnowione, zabezpieczone dziedzictwo kulturowe

Udokumentowana historia kultury

Dalszy rozwój społeczności lokalnych i stworzenie zrównoważonych pod względem gospodarczym warunków do życia poprzez rewitalizację dziedzictwa kulturowego i naturalnego

Powszechne udostępnienie dziedzictwa kulturowego

Operator Programu: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Projekt(y) predefiniowane: Możliwość realizacji projektu(ów) predefiniowanego/ych we współpracy z Norweskim Dyrektoriatem ds. Dziedzictwa Kulturowego (RA)
Kwestie szczególne: 5% alokacji powinno zostać przeznaczone na dokumentację historii kultury, także dotyczącej mniejszości narodowych i etnicznych.

H. Obszar programowy: Promowanie różnorodności w kulturze i sztuce w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego (Obszar programowy nr 17)


Program: Promocja różnorodności w kulturze i sztuce w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego (program partnerski z darczyńcami)
Rezultaty: Zaprezentowanie kultury i sztuki szerokiej publiczności

Wzrost świadomości dotyczącej różnorodności kulturowej oraz umocnienie dialogu międzykulturowego

Operator Programu: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Partnerzy programu z krajów darczyńców: Norweska Rada Sztuki (NKR) przy wsparciu Norweskiego Dyrektoriatu ds. Dziedzictwa Kulturowego (RA)_
Projekt(y) predefiniowane: Projekt(y) predefiniowane możliwe do realizacji we współpracy z Norweskim Dyrektoriatem ds. Dziedzictwa Kulturowego
Kwestie szczególne: Około 70% alokacji z Programu będzie przeznaczone na wsparcie dużych projektów, włączając w to projekty dotyczące współpracy instytucjonalnej, a pozostałe 30% będzie przeznaczone na wsparcie małych projektów dotyczących wymiany kulturalnej

I. Obszar programowy: Fundusz stypendialny (Obszar programowy nr 19)


Program: Program stypendialny EOG (program partnerski z darczyńcami)
Rezultaty: Zwiększona mobilność studentów oraz pracowników szkolnictwa wyższego pomiędzy Państwem- Beneficjentem a państwami EFTA-EOG

Rozszerzona i wzmocniona współpraca instytucjonalna na wszystkich poziomach sektora edukacji (edukacja szkolna, szkolnictwo wyższe,kształcenie zawodowe i osób dorosłych) pomiędzy Państwem -Beneficjentem a państwami EFTA-EOG

Zwiększona mobilność pracowników sektora edukacji ze wszystkich poziomów edukacji pomiędzy Państwem — Beneficjentem a państwami EFTA- EOG.

Operator Programu: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Partnerzy programu z krajów darczyńców: Norweskie Centrum Współpracy Międzynarodowej w Szkolnictwie Wyższym (SIU), Islandzkie Centrum Badań (RANNIS) oraz Agencja ds. Kształcenia Międzynarodowego (AIBA) w Liechtensteinie
Kwestia(e) szczególna(e): Program będzie wdrażany razem z Obszarem programowym 24 Norweskiego Mechanizmu Finansowego

10% alokacji Programu będzie wykorzystane na stypendia z zakresu kultury


Fundusz Współpracy Dwustronnej na poziomie krajowym

Fundusz ma na celu ułatwienie działań w zakresie nawiązywania współpracy oraz tworzenia sieci współpracy pomiędzy Operatorami Programów i partnerami programów z krajów darczyńców lub potencjalnymi partnerami projektów z Państw-Darczyńców, przed lub w trakcie przygotowania propozycji programu i w trakcie jego realizacji. Krajowy Punkt Kontaktowy będzie zarządzał wykorzystaniem środków przedmiotowego Funduszu. Dla Funduszu będą alokowane środki na poziomie 0,5% alokacji Mechanizmu Finansowego EOG, które będą dostępne od momentu podpisania pierwszego Memorandum of Understanding przez ostatnią ze stron.