MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG 2004-2009 pomiędzy Republiką Islandii, Księstwem Liechtensteinu, Królestwem Norwegii a Rzecząpospolitą Polską,

podpisane w Brukseli dnia 28 października 2004 r.

Przekład


.
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG 2004-2009 MEMORANDUM OF UNDERSTANDING on the implementation of the EEA Financial Mechanism 2004-2009
pomiędzy Republiką Islandii, Księstwem Liechtensteinu, Królestwem Norwegii, zwanymi dalej „Krajami EFTA", a Rzecząpospolitą Polską, zwaną dalej „Państwem-Beneficjentem", zwanymi dalej łącznie „Stronami", between the Republic of Iceland, the Principality of Liechtenstein, the Kingdom of Norway, hereinafter referred to as the "EFTA States", and the Republic of Poland, hereinafter referred to as the "Beneficiary State", together hereinafter referred to as the "Parties",
ZWAŻYWSZY, że Umowa z dnia 14 października 2003 r. dotycząca udziału Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej w Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwana dalej „Umową o rozszerzeniu EOG") ma zastosowanie od dnia 1 maja 2004 r.; WHEREAS the Agreement of 14 October 2003 on the participation of the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia and the Slovak Republic in the European Economic Area (hereinafter referred to as the „EEA Enlargement Agreement") is applicable as of 1 May 2004;
ZWAŻYWSZY, że Protokół 38a do Umowy o EOG, włączony do Umowy o EOG poprzez Umowę o rozszerzeniu EOG, ustanawia mechanizm finansowy, poprzez który Kraje EFTA przyczyniać się będą do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (zwany dalej „Mechanizmem Finansowym EOG"); WHEREAS Protocol 38a to the EEA Agreement, incorporated into the EEA Agreement by the EEA Enlargement Agreement, establishes a financial mechanism through which the EFTA States will contribute to the reduction of economic and social disparities in the European Economic Area (hereinafter referred to as the "EEA Financial Mechanism");
ZWAŻYWSZY, że decyzją Komitetu Stałego Krajów EFTA Nr 4/2004/SC z dnia 3 czerwca 2004 r. Kraje EFTA stanowiły Komitet Mechanizmu Finansowego, który zarządza Mechanizmem Finansowym EOG (2004-2009); WHEREAS by decision of the Standing Committee of the EFTA States No. 4/2004/SC of 3 June 2004 the EFTA States have established a Financial Mechanism Committee, which shall manage the EEA Financial Mechanism (2004-2009);
ZWAŻYWSZY, że Umowa o rozszerzeniu EOG oraz Mechanizm Finansowy EOG będą umacniać stosunki pomiędzy Krajami EFTA a Rzecząpospolitą Polską, ku obopólnej korzyści ich mieszkańców; WHEREAS the EEA Enlargement Agreement and the EEA Financial Mechanism will strengthen relations between the EFTA States and the Republic of Poland to the mutual benefit of their peoples;
ZWAŻYWSZY, że wzmocniona współpraca pomiędzy Krajami EFTA a Rzecząpospolitą Polską będzie przyczyniać się do zapewnienia stabilnej, spokojnej i dostatniej Europy, opartej na dobrym zarządzaniu, instytucjach demokratycznych, przepisach prawa, poszanowaniu praw człowieka i zrównoważonym rozwoju; WHEREAS the enhanced co-operation between the EFTA States and the Republic of Poland will contribute to securing a stable, peaceful and prosperous Europę, based on good governance, democratic institutions, the rule of law, respect for human rights and sustainable development;
ZWAŻYWSZY, że Strony zgodziły się na ustanowienie ram współpracy w celu zapewnienia skutecznego wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG; WHEREAS the Parties agree to establish a framework for cooperation in order to ensure the effective implementation of the EEA Financial Mechanism;
ZADECYDOWANO o zawarciu następującego Memorandum of Understanding (zwanego dalej „MoU"): HAVE DECIDED to conclude the following Memorandum of Understanding (hereinafter referred to as the "MoU"):
Artykuł 1 Article 1
Cele Objectives
Zgodnie z artykułem 1 Protokołu 38a Kraje EFTA ustanowiły Mechanizm Finansowy EOG, którego celem jest przyczynianie się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W związku z tym Strony niniejszego MoU dołożą starań, by wybierać do finansowania takie projekty, które przyczyniają się do osiągnięcia tego celu. In accordance with Article 1 of Protocol 38a, the EFTA States have established the EEA Financial Mechanism in order to contribute to the reduction of economic and social disparities in the European Economic Area. Accordingly, the Parties to this MoU shall endeavour to select for funding projects that contribute to the achievement of that objective.
Artykuł 2 Article 2
Ramy prawne Legał Framework
Niniejsze MoU, uzgodnione pomiędzy Krajami EFTA a Rzecząpospolitą Polską, będzie stosowane w połączeniu i podlegać będzie warunkom określonym w wymienionych poniżej dokumentach, stanowiących ramy prawne Mechanizmu Finansowego EOG: This MoU, agreed between the EFTA States and the Republic of Poland, shall be read in conjunction with and subject to the conditions in the following documents, which constitute the legał framework of the EEA Financial Mechanism.
– Protokół 38a Umowy o EOG (zwany dalej „Protokołem 38a") ustanawiający Mechanizm Finansowy EOG, – Protocol 38a to the EEA Agreement (hereinafter referred to as "Protocol 38a"), establishing the EEA Financial Mechanism,
– Zasady i Procedury wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG (zwane dalej „Zasadami i Procedurami") wraz z późniejszymi zmianami. Zasady i Procedury zostały przyjęte przez Kraje EFTA zgodnie z artykułem 8 Protokołu 38a, – the Rules and Procedures on the implementation of the EEA Financial Mechanism (hereinafter referred to as the "Rules and Procedures") and subsequent amendments thereof. The Rules and Procedures are adopted by the EFTA States in accordance with Article 8 of Protocol 38a,
– umowy finansowe, które będą zawarte dla każdego projektu pomiędzy Komitetem Mechanizmu Finansowego a Państwem-Beneficjentem. – the Grant Agreements, which will be concluded between the Financial Mechanism Committee and the Beneficiary State for each project.
Artykuł 3 Article 3
Ramy finansowe Financial Framework
1. Zgodnie z artykułem 2 Protokołu 38a Kraje EFTA przeznaczą na Mechanizm Finansowy EOG 600 milionów euro, w rocznych transzach w wysokości 120 milionów euro w okresie od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 30 kwietnia 2009 r. włącznie. 1. In accordance with Article 2 of Protocol 38a, the EFTA States will commit € 600 million to the EEA Financial Mechanism in annual tranches of € 120 million over the period running from 1 May 2004 to 30 April 2009, inclusive.
2. Zgodnie z artykułem 5 Protokołu 38a w okresie, o którym mowa w ustępie 1, Rzeczypospolitej Polskiej zostanie udostępniona łączna kwota 280 800 000 euro. 2. In accordance with Article 5 of Protocol 38a, a total of € 280.800.000 shall be madę available to the Republic of Poland over the period referred to in Paragraph 1.
3. Zgodnie z artykułem 8 Protokołu 38a koszty zarządzania Mechanizmem Finansowym EOG pokryte będą z kwot przedstawionych powyżej. Dalsze związane z tym regulacje zostały określone w Zasadach i Procedurach. 3. In accordance with Article 8 of Protocol 38a, the management costs of the EEA Financial Mechanism shall be covered by the amounts referred to above. Further provisions to this effect are set out in the Rules and Procedures.
4. Zgodnie z artykułem 6 Protokołu 38a w celu dokonania realokacji niewyasygnowanych środków na pochodzące z dowolnego Państwa-Beneficjenta przedsięwzięcia o wysokim priorytecie zostanie dokonany przegląd w listopadzie 2006 r., a następnie w listopadzie 2008 r. 4. In accordance with Article 6 of Protocol 38a, a review will be carried out in November 2006 and again in November 2008 with a view to reallocating any non-committed available funds for high priority projects from any Beneficiary State.
Artykuł 4 Article 4

Funkcje i odpowiedzialność

Roles and Responsibilities

1. Kraje EFTA udostępnią środki finansowe na projekty kwalifikowane do wsparcia proponowane przez Rzeczpospolitą Polską i zgodne z Mechanizmem Finansowym EOG w ramach obszarów priorytetowych wymienionych w artykule 6 niniejszego MoU.

1. The EFTA States shall make funds available in support of eligible projects proposed by the Republic of Poland and agreed on by the Financial Mechanism within the priority sectors listed in Article 6 of this MoU.

2. Państwo-Beneficjent zapewni petne współfinansowanie projektów, które otrzymają wsparcie w ramach Mechanizmu Finansowego EOG.

2. The Beneficiary State shall assure the fuli co-financing of projects that benefit from support from the EEA Financial Mechanism.

3. Komitet Mechanizmu Finansowego EOG będzie zarządzać Mechanizmem Finansowym EOG i podejmować decyzje o przyznaniu pomocy finansowej.

3. The EEA Financial Mechanism Committee shall manage the EEA Financial Mechanism and take decisions on the granting of financial assistance.

4. Komitet wspierany będzie przez Biuro Mechanizmu Finansowego (zwane dalej „BMF"). BMF będzie odpowiedzialne za bieżące działania podejmowane w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz będzie pełnić rolę punktu kontaktowego.

4. The Committee shall be assisted by the Financial Mechanism Office (hereinafter referred to as the "FMO"). The FMO shall be responsible for the day-to-day operations of the EEA Financial Mechanism and shall serve as a contact point.

5. Rzeczpospolita Polska upoważnia Krajowy Punkt Kontaktowy, wskazany w Aneksie A, do działania w jej imieniu. Krajowy Punkt Kontaktowy ponosi całkowitą odpowiedzialność za zarządzanie działaniami realizowanymi w ramach Mechanizmu Finansowego EOG w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym za kontrolę finansową i audyt. Pełni też funkcję punktu kontaktowego. Jego struktura zarządzania została przedstawiona w Aneksie A.

5. The Republic of Poland has authorized the Ministry of Economy and Labour to act on its behalf as its National Focal Point. It shall have overall responsibility for the management of the EEA Financial Mechanisms activities in the Republic of Poland, including financial control and audit and serve as a contact point. Its managerial setup is contained in Annex A.

6. Krajowy Punkt Kontaktowy będzie odpowiedzialne za identyfikację, planowanie, wdrażanie i monitorowanie projektów, jak również za wykorzystanie środków dostępnych w ramach Mechanizmu Finansowego EOG zgodnie z Zasadami i Procedurami. Będzie ono przedstawiać sprawozdania z realizacji tych działań do BMF. Wszelkie nieprawidłowości powinny być niezwłocznie zgłaszane do BMF.

6. The Ministry of Economy and Labour shall be responsible and accountable for the identification, planning, implementation and monitoring of projects as well as for the use of funds under the EEA Financial Mechanism in accordance with the Rules and Procedures. It shall report on these activities to the FMO. Any irregularities shall be reported to the FMO without delay.

7. Generalną zasadą stosowaną w zależności od rodzaju projektu będzie zbieranie projektów na podstawie konkursu otwartego.

7. As a generał rule and based on the naturę of the project, the gathering of applications shall be carried out by open calls for proposals

8. Krajowy Punkt Kontaktowy zapewni, że projektodawcy są w pełni zaangażowani w realizację projektu i posiadają odpowiednie wyposażenie, które zapewni pomyślne wdrożenie projektu.

8. The Ministry of Economy and Labour shall ensure that the project promoters are fully committed and equipped to ensure successful project implementation.

Artykuł 5

Article 5
Roczne spotkania i sprawozdania Annual Meetings and Reporting
1. W celu zapewnienia efektywnego wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG Strony ustaliły roczne spotkania pomiędzy Komitetem Mechanizmu Finansowego a Krajowym Punktem Kontaktowym. Krajowy Punkt Kontaktowy powinien w trakcie spotkania zaprezentować roczny raport, który określa, między innymi: 1. In order to ensure effective implementation of the EEA Financial Mechanism, the Parties agree to hołd annual meetings between the Financial Mechanism Committee and the Focal Point. The Focal Point shall at the meeting present an annual report, which shall amongst otherthings address:
– postęp dokonany w celu osiągnięcia ogólnych celów Mechanizmu Finansowego EOG, – the progress madę towards the achievement of the overall objective of the EEA Financial Mechanism,
– postęp dokonany w identyfikacji projektów w Państwie-Beneficjencie, – the progress of project identification in the Beneficiary State,
– sprawozdanie z wdrażania realizowanych projektów w stosunku do ustalonych kryteriów. – the reporting of ongoing project implementation against established criteria,
– postęp finansowy odnoszący się do zobowiązań i wydatkowania. – financial progress pertaining to commitments and disbursements,
– obszary interwencji i działania na kolejny rok. – fields of intervention and measures for the following year.
2. Ministerstwo Gospodarki i Pracy będzie organizować spotkania we współpracy z BMF. Na spotkania, w charakterze obserwatorów, mogą być zapraszani przedstawiciele Komisji Wspólnot Europejskich. 2. The Ministry of Economy and Labour shall organise the meetings in co-operation with the FMO. The Commission of the European Communities may be invited to observe the meetings.
3. Aneksy A, B i C mogą być przedmiotem przeglądu podczas spotkań rocznych. Zmiany uzgodnione podczas takich spotkań nie wymagają formalnej zmiany niniejszego Memorandum of Understanding. Zmiany te zostaną potwierdzone w drodze wymiany listów pomiędzy Komitetem Mechanizmu Finansowego EOG i Krajowym Punktem Kontaktowym
4. Protokół ze spotkania będzie przygotowywany przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy. 4. The minutes of the meetings shall be drafted by the Ministry of Economy and Labour.
5. Pierwsze spotkanie odbędzie się nie później niż jeden rok po wejściu w życie niniejszego Moll. 5. The first meeting shall be held no later than one year after the entry into force of this MoU.
Artykuł 6 Article 6
Obszary priorytetowe Priority Sectors
1. Zgodnie z artykułem 3 Protokołu 38a środki finansowe dostępne będą dla projektów w następujących obszarach priorytetowych: 1. In accordance with Article 3 of Protocol 38a, grants shall be available for projects in the following priority sectors:
(a) ochrona środowiska, w tym środowiska ludzkiego, poprzez m.in. redukcję zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł energii. (a) Protection of the environment, including the human environment, through, inter alia, reduction of pollution and promotion of renewable energy;
(b) promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez lepsze wykorzystanie i zarządzanie zasobami, (b) Promotion of sustainable development through improved resource use and management.
(c) ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego, w tym transport publiczny i odnowa miast, (c) Conservation of European cultural heritage, including public transport and urban renewal;
(d) rozwój zasobów ludzkich poprzez m.in. promowanie wykształcenia i szkoleń, wzmacnianie w samorządzie i jego instytucjach potencjału z zakresu administracji lub służby publicznej, a także wzmacnianie wspierających go procesów demokratycznych, (d) Human resource development through, inter alia, promotion of education and training, strengthening of administrative or public service capacities of local government or its institutions as well as the democratic processes, which support it;
(e) opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem. (e) Health and childcare.
2. Badania naukowe mogą być finansowane, jeżeli ich tematyka dotyczy jednego lub więcej z wyżej wymienionych obszarów priorytetowych. 2. Academic research may be eligible for funding in so far as it is targeted at one or morę of the priority sectors.
Artykuł 7 Article 7
Podstawy programowe Programming Framework
Z myślą o zapewnieniu efektywnego wykorzystania środków finansowych w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz bez uszczerbku dla artykułu 6 szczególny nacisk należy położyć na obszary interwencji przedstawione w podstawach programowych, zawartych w aneksie B do niniejszego MoU. With a view to ensuring effective use of the EEA Financial Mechanism funding and without prejudice to Article 6 above, particular attention shall be given to the fields of intervention outlined in the programming framework in Annex B to this MoU.
Artykuł 8 Article 8
Specyficzne typy pomocy Specific Forms of Grant Assistance
1. Zgodnie z obszarami priorytetowymi, o których mowa w artykule 6, oraz z uwzględnieniem obszarów interwencji przedstawionych w podstawach programowych, o których mowa w artykule 7, Strony postanowiły ustanowić, w ramach całkowitej sumy środków, o której mowa w artykule 3, specyficzne typy pomocy wymienione w aneksie C. 1. In accordance with the Priority Sectors referred to in Article 6 and with particular attention given to the fields of intervention outlined in the Programming Framework referred to in Article 7, the Parties have agreed to establish, within the overall amount referred to in Article 3, the Specific Forms of Grant Assistance listed in Annex C.
2. Strony zawrą umowy finansowe określające warunki każdego zobowiązania finansowego. 2. The Parties shall conclude Grant Agreements laying down the terms and conditions of each grant commitment.
Artykuł 9 Article 9
Kontrola i dostęp do informacji Control and Access to Information
Komitet Mechanizmu Finansowego EOG, Komisja Audytorów EFTA i ich przedstawiciele mają prawo do przeprowadzenia kontroli technicznej lub finansowej, którą uważają za stosowną, w celu zapewnienia wypełniania warunków planowania, wdrażania i monitorowania projektów, jak również wykorzystania środków. Rzeczpospolita Polska zapewni wszelką konieczną pomoc, informację i dokumentację. The EEA Financial Mechanism Committee, the EFTA Board of Auditors and their representatives have the right to carry out any technical or financial mission or review they consider necessary to follow the planning, implementation and monitoring of projects as well as the use of funds. The Republic of Poland shall provide all necessary assistance, information and documentation.
Artykuł 10 Article 10
Koordynacja Coordination
Rzeczpospolita Polska i BMF ściśle koordynują wykorzystanie środków finansowych dostępnych w ramach Mechanizmu Finansowego EOG z wykorzystaniem środków w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Wszystkie projekty przedkładane do realizacji w ramach mechanizmów będą zgodne z priorytetami krajowymi Rzeczypospolitej Polskiej i z innymi stosownymi uzgodnieniami z Unią Europejską. The Republic of Poland and the FMO shall closely coordinate the use of the EEA Financial Mechanism with the use of the Norwegian Financial Mechanism. All projects submitted to the Mechanisms shall be consistent with the Republic of Poland's national priorities and relevant arrangements with the European Union.
Artykuł 11 Article 11
Zasady zarządzania Governing Principles
1. Wdrażanie niniejszego MoU będzie we wszystkich aspektach zgodne z Zasadami i Procedurami dotyczącymi Mechanizmu Finansowego EOG wraz z późniejszymi zmianami. 1. The implementation of this MoU shall in all aspects be governed by the Rules and Procedures of the EEA Financial Mechanism and subsequent amendments thereof.
2. Strony zobowiązują się stosować najwyższy poziom przejrzystości i odpowiedzialności przy wdrażaniu Mechanizmu Finansowego EOG, jak też stosować cele i zasady dobrego zarządzania, zrównoważonego rozwoju oraz równości szans kobiet i mężczyzn. 2. The Parties agree to apply the highest degree of transparency and accountability in the implementation of the EEA Financial Mechanism, as well as objectives and principles of good governance, sustainable development and gender eguality.
Artykuł 12 Article 12
Wejście w życie Entry into Force

Niniejsze MoU wchodzi w życie z dniem podpisania.

This MoU shall enter into force on the day of signature.

***

***
Niniejsze Memorandum of Understanding zostało podpisane w dwóch oryginałach w języku angielskim. The present Memorandum of Understanding is signed in four originals in the English language.
PODPISANO w Brukseli dnia 28 października 2004 r. DONE in Brussels on 28 October 2004.
W imieniu Republiki Islandii For the Republic of Iceland W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej For the Republic of Poland
W imieniu Księstwa Liechtensteinu For the Principality of Liechtenstein
W imieniu Królestwa Norwegii For the Kingdom of Norway
Aneksy do Memorandum of Understanding wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG 2004-2009 Annexes for the Memorandum of Understandingon the implementation of the EEA Financial Mechanism 2004-2009
Aneks A Annex A
POLSKA STRUKTURA ZARZĄDZANIA DOTYCZĄCA WDRAŻANIA MECHANIZMU FINANSOWEGO EOG POLISH MANAGERIAL SET-UP FOR THE IMPLEMENTATION OF THE EEA FINANCIAL MECHANISM
System wdrażania Implementation System
1. Komitet Mechanizmu Finansowego EOG (KMF) zarządza Mechanizmem Finansowym EOG oraz decyduje o przyznaniu środków finansowych. 1. The EEA Financial Mechanism Committee (FMC) manages the EEA Financial Mechanism and decides on the granting of assistance.
2. Biuro Mechanizmu Finansowego (BMF) jest odpowiedzialne za bieżące wdrażanie Mechanizmu Finansowego EOG i pełni rolę punktu kontaktowego. 2. The Financial Mechanism Office (FMO) is responsible for the day-to-day implementation of the EEA Financial Mechanism and serves as a contact point.
3. Krajowy Punkt Kontaktowy – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego pełni funkcję Krajowego Punktu Kontaktowego. Krajowy Punkt Kontaktowy ponosi całkowitą odpowiedzialność za zarządzanie działaniami realizowanymi w ramach Mechanizmu Finansowego EOG w Polsce, zgodnie z postanowieniami niniejszego Memorandum of Understanding (MoU) oraz z Zasadami i Procedurami przyjętymi przez Komitet Mechanizmu Finansowego, włącznie z ogólną odpowiedzialnością za wykorzystanie środków, kontrolę finansową oraz audyt. Jego zakres odpowiedzialności obejmuje w szczególności następujące zadania, choć nie jest do nich ograniczony: 3. National Focal Point – the Ministry of Economy and Labour fulfils tasks of a National Focal Point. The Focal Point has the overall responsibility for the management of the EEA Financial Mechanism's activities in Poland as described in this Memorandum of Understanding (MoU) and the Rules and Procedures adopted by the Financial Mechanism Committee, including the overall responsibility for the use of funds, financial control and audit. In particular, its responsibilities include but are not limited to the following:
– przyjmowanie projektów od wszystkich instytucji pośredniczących i przekazywanie ich, wraz z uzasadnioną opinią o projekcie, do Biura Mechanizmów Finansowych, – collect proposals from all intermediate bodies and, with its reasoned opinion of the proposed projects, submit them to the Financial Mechanism Office,
– zapewnienie prawidłowego zarządzania i wdrażania realizowanych projektów, – ensure correctness of management and implementation of realised projects,

– przewodniczenie Komitetowi Monitorującemu,

– chair the Monitoring Committee,

– zapewnienie skuteczności i prawidłowości wykorzystania dostępnych środków finansowych.

– ensure efficiency and correctness of use of available funds,

– przygotowanie rocznych raportów z wdrażania, akceptowanych przez Komitet Monitorujący, a następnie przekazywanych do Biura Mechanizmów Finansowych,

– draw up annual reports on implementation to be forwarded for approval to the Monitoring Committee and submitted to the Financial Mechanism Office,

– zapewnienie pełnej i wystarczającej ścieżki audytu we wszystkich zaangażowanych instytucjach,

– ensure a complete and sufficient audit path in all engaged institutions.

– zapewnienie informacji i promocji na temat dostępnych środków finansowych,

– ensure information and publicity about available funds.

– przechowywanie wszelkiej dokumentacji związanej z projektami realizowanymi w ramach Mechanizmu Finansowego EOG.

– store all documents relating to projects realised within the EEA Financial Mechanism.

– przeprowadzanie formalnej i merytoryczno — technicznej oceny projektów,

– przedstawianie członkom Komitetu Sterującego listy rankingowej wraz z uzasadnieniem,

Funkcje Krajowego Punktu Kontaktowego będą opisane szerzej w umowach finansowych zawieranych pomiędzy Mechanizmem Finansowym EOG a Państwem-Beneficjentem.

The role of the National Focal Point is to be further elaborated in Grant Agreements between the EEA Financial Mechanism and the Beneficiary State.

4. Instytucja pośrednicząca – zadania instytucji pośredniczących zostały powierzone ministerstwom odpowiedzialnym za poszczególne obszary priorytetowe (patrz tabela 1). W ramach ogólnego zarządzania i odpowiedzialności, jaką ponosi Krajowy Punkt Kontaktowy, główne zadania instytucji pośredniczącej są następujące:

4. Intermediate Body – the tasks of Intermediate Bodies have been entrusted with the ministries responsible for each priority sector (see Table 1). Under the overall management and responsibility of the Focal Point, the main tasks of the Intermediate Body are as follows:

– ogłaszanie, w ramach poszczególnych obszarów priorytetowych, o możliwości składania projektów oraz ich przyjmowanie od potencjalnych beneficjentów,

– call for and collect applications for projects within the priority area from potential beneficiaries,

– zapewnienie prawidłowości zarządzania projektami realizowanymi w ramach Mechanizmu Finansowego EOG,

– ensure regularity of the management of projects realised within the EEA Financial Mechanism,

– monitorowanie wdrażania projektów, w szczególności przygotowywanie dla Krajowego Punktu Kontaktowego okresowych raportów na temat wykorzystania środków finansowych.

– monitor project implementation, in particular preparation of National Focal Poinfs periodical reports on the use of financial resources,

– przygotowywanie wniosków o zmiany i przekazywanie ich do Krajowego Punktu Kontaktowego,

– prepare applications for amendment and transfer these to the National Focal Point,

– wykrywanie nieprawidłowości i raportowanie o nich do Krajowego Punktu Kontaktowego,

– detect irregularities and report these to the National Focal Point,

– informowanie opinii publicznej o projektach wdrażanych w ramach Mechanizmu Finansowego EOG,

– inform the generał public about the projects implemented under the EEA Financial Mechanism,

– przechowywanie wszelkiej dokumentacji związanej z projektami realizowanymi w ramach Mechanizmu Finansowego EOG.

– store all documents relating to projects realised within the EEA Financial Mechanism.

Tabela 1.

Priorytet Instytucja Pośrednicząca Instytucja Wspomagająca Instytucję Pośredniczącą
Ochrona Środowiska, w tym środowiska ludzkiego, poprzez m.in. redukcję zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł energii Ministerstwo Środowiska Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez lepsze wykorzystanie i zarządzanie zasobami Ministerstwo Środowiska Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego, w tym transport publiczny i odnowa miast Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Rozwój zasobów ludzkich poprzez m.in. Promowanie wykształcenia i szkoleń, wzmacnianie w samorządzie i jego instytucjach potencjału z zakresu administracji lub służby publicznej, a także wzmacnianie wspierających go procesów demokratycznych Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem Ministerstwo Zdrowia Biuro do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia
Badania Naukowe Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

6. Krajowy Punkt Kontaktowy utworzy jeden Komitet Monitorujący dla Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Komitet ten odpowiada przed Krajowym Punktem Kontaktowym za monitorowanie realizacji projektów w ramach obu mechanizmów finansowych. Komitet Monitorujący odpowiada w szczególności za:

6. Monitoring Committee – the Ministry of the Economy and Labour will create one Monitoring Committee for the EEA Financial Mechanisms and the Norwegian Financial Mechanism. The Committee is responsible to the National Focal Point for the monitoring of project realisation within the framework of both Financial Mechanisms. The Monitoring Committee is in particular responsible for the following:

– okresowy przegląd postępu realizowanych projektów,

– periodically review the progress of the projects being realised.
– ocenianie efektywności i skuteczności wykorzystania środków finansowych dostępnych w ramach obu mechanizmów. – assess the efficiency and effectiveness of using financial resources available in the framework of both Mechanisms.
Komitet będzie składać się z przedstawicieli: The Committee shall be madę up of representati-ves of:

– ministerstw zaangażowanych we wdrażanie środków dostępnych w ramach obu mechanizmów,

– the ministries involved in the implementation of funds from both Mechanisms,
– Pełnomocnika Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn, – the Government Plenipotentiary for Equal Status of Women and Men,
– partnerów społecznych i gospodarczych, włącznie z organizacjami pracodawców i pracobiorców. – social and economic partners, including employers' and employees' organisations,
– organizacji pozarządowych. – non-governmental institutions.
– władz regionalnych i lokalnych. – regional and local level government.
Przewodniczący Komitetu zaprasza, w charakterze obserwatorów, przedstawicieli Biura Mechanizmu Finansowego oraz, jeśli jest to właściwe, przedstawicieli innych instytucji i organizacji, których obecność może być kluczowa dla efektywnego wdrażania pomocy dostępnej w ramach Mechanizmu Finansowego EOG. The Chairman of the Committee invites, as obser-vers, representatives of the Financial Mechanism Office, and, as appropriate, representatives of other institutions and organisations, whose presence could be essential to the effective implementation of the assistance provided by the EEA Financial Mechanism.
7. Komitet Sterujący – wszystkie instytucje pośredniczące muszą utworzyć Komitety Sterujące. Komitet Sterujący, na podstawie przedstawionej przez Instytucję Pośredniczącą listy rankingowej kwalifikowalnych projektów wraz z uzasadnieniem, podejmuje decyzję w sprawie dopuszczenia do dofinansowania z Mechanizmu Finansowego EOG realizacji projektów na danej liście rankingowej. Ponadto do zadań Komitetu Sterującego należy wyrażanie opinii i przygotowanie rekomendacji dla projektów, które są kwalifikowane do wsparcia w ramach Mechanizmu Finansowego EOG. W celu prawidłowej oceny projektów Komitet Sterujący może tworzyć grupy robocze oraz korzystać z usług indywidualnych ekspertów lub innych instytucji. Komitet Sterujący działać będzie w sposób otwarty i przejrzysty. 7. Steering Committee – all Intermediate Bodies have to appoint Steering Committees. These are tasked with identifying, collecting and recommending to the National Focal Point projects within the framework of the different priority sectors. The Steering Committees' tasks include giving an opinion and making recommendations on projects that are eligible for support within the EEA Financial Mechanism. In order to appropriately evaluate projects, the Steering Committee could create working groups and use the services of individual experts or other institutions. The Steering Committee will operate in an open and transparent manner.
Komitet będzie składać się z przedstawicieli: The Committee shall be madę up of representatives of:
– instytucji pośredniczącej, w zależności od obszarów priorytetowych. – the Intermediate Body, depending on priority sectors,
– władz regionalnych i lokalnych, – regional and local level government.
– partnerów społecznych i gospodarczych. – social and economic partners.
Przewodniczący Komitetu zaprasza, w charakterze obserwatorów, przedstawicieli Krajowego Punktu Kontaktowego, Instytucji Płatniczej oraz, jeśli jest to właściwe, przedstawicieli innych instytucji i organizacji, których obecność może być kluczowa dla efektywności wdrażania pomocy dostępnej w ramach Mechanizmu Finansowego EOG. The Chairman of the Committee invites, as observers, representatives of National Focal Point, and, as appropriate, representatives from other institutions and organisations, whose presence could be essential to the effective implementation of the assistance provided by the EEA Financial Mechanism.
8. Funkcję instytucji płatniczej dla obu mechanizmów finansowych pełni Ministerstwo Finansów. Wydatkowanie środków finansowych będzie odbywać się na określony rachunek bankowy Ministerstwa Finansów. Do zadań instytucji płatniczej należy w szczególności: 8. Paying Authority functions for both Financial Mechanisms are performed by the Ministry of Finance. Grant assistance disbursement will be madę to a designated bank account at the Ministry of Finance. The tasks of the Paying Authority are in particular to:
– zarządzanie rachunkami, na których znajdują się środki finansowe pochodzące z obu mechanizmów. – manage the accounts on which grants from both Mechanisms are kept.
– poświadczanie do Biura Mechanizmów Finansowych, że deklaracje wydatkowania są sporządzane na podstawie wiarygodnych i sprawdzonych dokumentów. – certify to the Financial Mechanism Office that expenditure declarations are madę on the basis of reliable and verified documents.

– raportowanie na temat przepływów finansowych do Krajowego Punktu Kontaktowego,

– report on finance flow to the National Focal Point,

– przygotowywanie i przekazywanie do Biura Mechanizmów Finansowych wniosków o refundację poniesionych wydatków oraz wniosków o zaliczki,

– draw up and submit to the Financial Mechanism Office payment applications for reimbursement of the expenditures and applications for advance payments,

– zapewnienie, że płatności są przekazywane do końcowych beneficjentów tak szybko, jak to możliwe i w ramach określonych terminów.

– ensure that payments are madę to the finał beneficiaries as quickly as possible and within the specified deadlines.

Ponadto instytucja płatnicza odpowiada przed Krajowym Punktem Kontaktowym za opracowanie, wdrażanie i utrzymywanie procedur zarządzania finansowego i kontroli. Instytucja płatnicza będzie także sprawdzać stosowanie tej procedury przez instytucję pośredniczącą.

Furthermore, the Paying Authority is responsible to the National Focal Point for developing, implementing and maintaining the procedures for financial management and control. The Paying Authority will verify application of these procedures by the Intermediate Body.

9. Funkcję Instytucji Audytu pełni Ministerstwo Finansów za pomocą podległych mu departamentów. Do jej głównych zadań należy:

9. An Independent Body – the Bureau for International Treasury Relations in the Ministry of Finance in Poland, performs tasks of Audit Institution. It executes tasks through an organisational unit in the Ministry of Finance. Its main responsibility is to:

– przeprowadzanie audytu projektów,

– carry out audits of projects,

– przygotowanie rocznego planu audytu oraz streszczeń raportów z audytu i przekazywanie ich do Krajowego Punktu Kontaktowego,

– preparation of yearly audit plan and a summary of audit reports and submitting them to the National Focal Point,

– porównywanie całkowitej kwoty certyfikowanej do BMF z zapisami poszczególnych wydatków oraz oryginałami potwierdzających je dokumentów, przechowywanymi na poszczególnych szczeblach administracyjnych oraz przez beneficjentów końcowych, a także – w przypadku gdy benefi-cjenci nie są końcowymi odbiorcami środków finansowych – przechowywanymi w instytucjach i firmach wykonujących działania,

– reconcile the summary amounts certified to the FMO with the individual expenditure records and odginał supporting documents held at the various administrative levels and by the finał beneficiaries including, where the latter are not the finał recipients of funding, the bodies or firms carrying out operations.

– weryfikacja alokacji i przepływu dostępnych środków w ramach obu mechanizmów finansowych oraz środków krajowych,

– verify the allocation and transfer of the available funds from both Financial Mechanisms and national funds.

– sprawdzanie prawidłowości kwalifikowanych wydatków w oparciu o reprezentatywną próbkę zaakceptowanych działań.

– control the regularity of eligible expenditures based on a representative sample of the operations approved,

– zapewnienie szybkiego i skutecznego zbadania każdego podejrzewanego i zaistniałego przypadku oszustwa oraz nieprawidłowości i raportowanie o nich do Krajowego Punktu Kontaktowego,

– ensure efficient and prompt investigation of any suspected and actual cases of fraud and irregularity and reporting these to the National Focal Point,

– przygotowanie rocznych raportów z audytu dla Krajowego Punktu Kontaktowego.

– prepare yearly audit reports for the National Focal Point.

10. W celu ułatwienia terminowego przekazywania środków finansowych do Beneficjentów i Operatorów, Komitet Mechanizmu Finansowego przekaże Krajowemu Punktowi Kontaktowemu zaliczkę (fundusz zaliczkowy- working capital), która będzie przechowywana na rachunku bankowym przez Instytucję Płatniczą. Płatności z funduszu zaliczkowego dla Beneficjentów i Operatorów mogą być dokonywane po spełnieniu polskich wewnętrznych wymogów dotyczących dokonywania płatności. Kwota zaliczki, szczegółowe wymagania odnośnie sprawozdawczości, mechanizm rozliczania i inne warunki zostaną określone w instrukcji wydanej przez Komitet Mechanizmu Finansowego EOG dla Krajowego Punktu Kontaktowego. Niniejsza instrukcja będzie wiążąca dla Krajowego Punktu Kontaktowego.”Schemat wdrażania projektów dla wszystkich obszarów priorytetowych Project implementation chart for all priority sectors


Procedura wnioskowania The Application Procedurę
Informacja dotycząca procesu naboru wniosków będzie ogłaszana w zależności od dostępności środków finansowych oraz projektów. Co do zasady, i w zależności od rodzaju projektu, nabór wniosków będzie przeprowadzany w formie konkursu otwartego. Wnioski powinny być przekazywane do Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji Wspomagającej, która ocenia kompletność wniosku i dokonuje oceny pod względem formalnym. W przypadku stwierdzenia braków, na żądanie Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji Wspomagającej wnioski zostaną poprawione przez wnioskodawcę. Po wstępnej weryfikacji, wnioski aplikacyjne zostaną ocenione pod kątem kryteriów merytorycznych — technicznych przez Instytucję Pośredniczącą lub Instytucję Wspomagającą, która przyznaje projektom punkty. W wyniku procedury oceny przygotowywana jest lista rankingowa kwalifikowainych projektów wraz z uzasadnieniami, która następnie jest przekazywana do Komitetu Sterującego do zatwierdzenia. Przed zatwierdzeniem, Komitet Sterujący może wprowadzić uzasadnione zmiany na powyższej liście. Lista zatwierdzona przez Komitet Sterujący wraz z jego rekomendacjami jest przekazywana do Krajowego Punktu Kontaktowego. W oparciu o rekomendacje Komitetu Sterującego Krajowy Punkt Kontaktowy decyduje, które projekty kwalifikują się do przekazania do Biura Mechanizmów Finansowych (BMF), a następnie wraz z uzasadnioną opinią przekazuje je do BMF. Zgodnie z Zasadami i Procedurami, BMF przygotowuje rekomendacje dla projektów i przekazuje je Komitetowi Mechanizmu Finansowego EOG, który podejmuje ostateczną decyzję o przyznaniu dofinansowania dla projektu. Na podstawie pozytywnej decyzji, pomiędzy Komitetem Mechanizmu Finansowego EOG oraz Krajowym Punktem Kontaktowym zawierana będzie umowa finansowa. Information relating to the gathering of project proposals will be announced according to availability of funds and projects. As a generał rule and based on the naturę of the project, the collection of applications shall be carried out by open calls for proposals. These should be submitted to the Intermediate Body/Auxiliary Body, which evaluates completeness of applications and appraises them on the formal aspects. If any deficiencies or irregularities are found, applications shall be returned to the applicants for correction. Initially checked and assessed application forms shall be appraised with respect to their subject matter and technical contents by the Steering Committee, which, within the appraisal procedure. awards points. The appraisal procedurę results in the preparation of a list ranking eligible projects on a scalę of highest to Iowest score awarded. The list will be submitted to the National Focal Point as a recommendation for proposals to be submitted to the Financial Mechanism Office. Based on the recommendations of the Steering Committee, the National Focal Point decides which proposals are eligible for submission to the Financial Mechanism Office (FMO) and submits such proposals to the FMO along with its reasoned opinion. According to the Rules and Procedures, the FMO makes recommendations on the proposals and submits them to the EEA Financial Mechanism Committee, which makes the finał decision on the co-financing of the project. On the basis of a positive decision, a Grant Agreement will be concluded between the EEA Financial Mechanism Committee and the National Focal Point.

Aneks B

PODSTAWY PROGRAMOWE, O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 7 MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

W ramach obszarów priorytetowych, o których mowa w artykule 6 MoU, szczególną uwagę należy zwrócić na wymienione poniżej główne działania. Głównym celem Mechanizmu Finansowego EOG jest przyczynienie się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz umocnienie dwustronnej współpracy pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Krajami EFTA Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


OBSZAR PRIORYTETOWY GŁÓWNE DZIAŁANIA

Ochrona środowiska, w tym środowiska ludzkiego, poprzez m.in. redukcję zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł energii

Cel priorytetu

Zmniejszenie ilości substancji niebezpiecznych w środowisku poprzez m.in. ochronę powietrza, wód powierzchniowych oraz racjonalną gospodarkę odpadami. Rodzaje kwalifikujących się projektów Budowa i modernizacja infrastruktury ochrony środowiska: – ograniczanie korzystania z indywidualnych systemów ogrzewania na rzecz podłączenia do zbiorczych/komunalnych sieci cieplnych; – zastąpienie przestarzałych źródeł energii cieplnej nowoczesnymi, energooszczędnymi i ekologicznymi źródłami energii; – prace termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej; – inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł energii, tj. małe elektrownie wodne do 5 megawatów (MW), wykorzystanie energii słonecznej oraz biomasy w indywidualnych systemach grzewczych; – budowa, przebudowa i modernizacja komunalnych oczyszczalni ścieków oraz systemów kanalizacji zbiorczej; – organizacja selektywnej zbiórki odpadów, a następnie zagospodarowanie ich poprzez odzysk.

Promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez lepsze wykorzystanie i zarządzanie zasobami

Cel priorytetu

Promowanie i wprowadzanie w życie zasad zrównoważonego rozwoju wśród władz i społeczności. Rodzaje kwalifikujących się projektów

Projekty z zakresu wzmocnienia instytucjonalnego, w tym: – zmniejszanie energo-, materiało- i wodochłonności produkcji i usług poprzez poprawę efektywności wykorzystania zasobów produkcyjnych; – wykorzystanie alternatywnych źródeł energii; – wspieranie procesu tworzenia „zielonych miejsc pracy" i „zielonych zamówień"; – działania na rzecz poprawy poziomu edukacji ekologicznej poprzez tworzenie sieci nauczania na rzecz środowiska (network for environmental learning);

– działania zachęcające do ochrony, poprawy i przywracania różnorodności biologicznej, w tym zasobów morskich oraz obszarów włączonych do sieci Natura 2000; – działania na rzecz wsparcia gospodarki leśnej.
Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego, w tym transport publiczny i odnowa miast Cel priorytetu

Zachowanie i odbudowa europejskiego dziedzictwa kulturowego wraz z jego otoczeniem oraz wykreowanie narodowych produktów turystyki kulturowej w historycznych miastach Polski (w szczególności w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku). Rodzaje kwalifikujących się projektów Projekty o minimalnej wartości 1 mln euro z zakresu: – rewitalizacji, konserwacji, renowacji, modernizacji i adaptacji na cele kulturalne historycznych obiektów i zespołów zabytkowych wraz z ich otoczeniem, szczególnie realizowane w ramach przyjętych narodowych strategii rozwoju produktów turystyki kulturowej; – rewitalizacji historycznych obszarów miejskich; – rewitalizacji, konserwacji, renowacji, modernizacji i adaptacji na cele kulturalne zespołów fortyfikacyjnych oraz budowli obronnych; – rewitalizacji obiektów poprzemysłowych o wysokiej wartości historycznej na cele kulturalne, w szczególności na muzea nowoczesności; – renowacji, ochrony i zachowania miejsc pamięci i martyrologii; – budowy i rozbudowy publicznych i niekomercyjnych instytucji kultury o europejskim znaczeniu; – budowy, rozbudowy, odbudowy i adaptacji infrastruktury kulturowej w miejscach o symbolicznym znaczeniu dla polskiej kultury; – kompleksowych programów konserwacji zabytków ruchomych oraz konserwacji i digitalizacji zabytkowych księgozbiorów i archiwaliów; – tworzenia systemów zabezpieczeń przed nielegalnym wywozem dzieł sztuki oraz zabezpieczenia zabytków ruchomych i nieruchomych przed kradzieżą i zniszczeniem.

Rozwój zasobów ludzkich poprzez m.in. promowanie wykształcenia i szkoleń, wzmacnianie w samorządzie i jego instytucjach potencjału z zakresu administracji lub służby publicznej, a także wzmacnianie wspierających go procesów demokratycznych Cel priorytetu

Wzmocnienie jednostek samorządu terytorialnego poprzez poszerzanie wiedzy i umiejętności przedstawicieli administracji publicznej na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i gminnym.

Dodatkowo, wzmocnienie instytucjonalne społeczeństwa obywatelskiego poprzez wsparcie działalności sektora pozarządowego, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji zasad równego statusu kobiet i mężczyzn. Rodzaje kwalifikujących się projektów – promowanie szkoleń zawodowych dla szerokiej grupy pracowników administracji szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego; – opracowanie programów szkoleniowych w oparciu o zidentyfikowane zadania administracji samorządowej, w tym działania dotyczące zasad równego statusu kobiet i mężczyzn; – sporządzenie standardów kompetencyjnych w zakresie integracji z UE; – przeprowadzenie szkoleń dla pracowników administracji szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego; – wspieranie doradztwa i informacji dla jednostek samorządu terytorialnego oraz sektora pozarządowego; – opracowanie odpowiednich instrumentów edukacyjnych oraz promowanie partnerstw lokalnych; – modernizacja usług jednostek samorządu terytorialnego oraz poprawa wydajności i wdrażanie najlepszych praktyk poprzez wykorzystanie najnowszego oprogramowania i technologii informatycznych; – wspieranie współpracy władz samorządowych z organizacjami pozarządowymi.

Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem Cel priorytetu

Poprawa warunków życia poprzez m.in. programy promocji zdrowia i profilaktyki, poprawę jakości usług w jednostkach ochrony zdrowia oraz zwiększenie dostępności i usprawnienie podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej. Projekty realizowane w ramach tego obszaru priorytetowego powinny w głównej mierze dotyczyć małych miast i terenów wiejskich, gdzie dostępność mieszkańców do usług zdrowotnych oraz informacji medycznej jest w znacznym stopniu ograniczona.

Przedsięwzięcia w zakresie opieki zdrowotnej i opieki nad dzieckiem powinny być zgodne z narodowymi lub regionalnymi strategiami rozwoju ochrony zdrowia. Rodzaje kwalifikujących się projektów – programy promocji zdrowia i profilaktyki; – programy poprawy opieki perinatalnej 1) ; – programy dotyczące podnoszenia stanu wiedzy o nowoczesnych metodach planowania rodziny i standardów odpowiedzialnego rodzicielstwa; – programy w zakresie terapeutycznych systemów telemedycznych oraz medycznych internetowych systemów edukacyjnych oraz gromadzenia danych; – podnoszenie dostępności i jakości usług medycznych; – programy mające na celu integrację środowisk zagrożonych patologią oraz zapobieganie przestępczości nieletnich (ze szczególnym uwzględnieniem zwalczania patologii społecznych, takich jak narkomania i alkoholizm); – projekty mające na celu integrację dzieci niepełnosprawnych z pełnosprawnymi; – projekty mające na celu tworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej.

Badania naukowe

Cel priorytetu

Wsparcie instytucji wdrażających wiedzę o najlepszych technologiach, które mogą być wykorzystane w ramach Mechanizmu Finansowego EOG. Cel ten będzie osiągnięty poprzez dystrybucję środków na prowadzenie badań przez jednostki naukowe i zespoły badawcze, jak również wsparcie wymiany w zakresie nauki i technologii pomiędzy Polską a krajami EOG. Rodzaje kwalifikujących się projektów Projekty badawcze ze wszystkich dziedzin i dyscyplin naukowych realizowane w ramach Mechanizmu Finansowego EOG.


Annex B

THE PROGRAMMING FRAMEWORK REFERRED TO IN ARTICLE 7 OF THE MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

Within the overall framework of the priority areas mentioned in Article 6 of the MoU, particular attention shall be given to the Focus Areas indicated below. The EEA Financial Mechanism aims to strengthen the bila-teral relations between Poland and the EEA EFTA States.


PRIORITY SECTORS FOCUS AREAS
Protection of the environ-ment, including the human environment, through, inter alia, reduction of pollution and promotion of renewable energy Priority objective

To reduce the quantity of hazardous substances in the environment through, among other things, protection of air and surface waters and rational waste management. Types of eligible projects Construction and modernisation of environmental protection infrastructure: – restrictions in usage of individual heating systems in favour of commu-nal/municipal heating networks; – replacement of obsolete heating energy sources by modern, energy-saving and ecological ones; – thermal-insulation work in public utility buildings; – investments in the field of use of renewable energy sources, such as smali hydropower plants of up to 5 Mega Watts (MW), use of solar energy and of biomass in individual heating systems; – construction, rebuilding or modernisation of municipal waste water treat-ment plants and sewage pipeline systems; – organisation of selective solid waste collection and its subsequent reuse through recycling.

Promotion of sustainable de-velopment through impro-ved resources use and ma-nagement Priority objective

To promote and bring into effect the principles of sustainable development amongst authorities and communities. Types of eligible projects Institution strengthening projects in the following areas: – reduction of energy, raw materiał and water consumption of manufacturing and services activities through improvement of efficiency of productive resources use; – use of alternative energy sources; – support for the creation of a "green workplace" and "green procurement"; – enhancement of environmental education through creation of networks for environmental leaming; – activities encouraging protection, improvement and restoration of biodiver-sity, including marinę resources and areas included in the Naturę 2000 sites; – activities for supporting forest management.

Conservation of European cultural heritage including public transport and urban renę wal

Priority objective

To preserve and reconstruct the European cultural heritage and its surroun-dings and to create national cultural tourism products in historical cities (espe-cially Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk). Types of eligible projects Projects of a minimum value of 1 million euros in the fields of: – revitalisation, conservation, renovation, modernisation and adaptation of historical objects and complexes and their surroundings for cultural purpo-ses, especially those implemented under national strategies for the deve-lopment of cultural tourism products; – revitalisation of historical urban areas; – revitalisation, conservation, renovation, modernisation and adaptation of fortification complexes and buildings for cultural purposes; – revitalisation of post-industrial objects with a high historical value for cultural purposes, in particular for modernity museums; – renovation, protection and preservation of martyrdom and memory sites; – building and extension of public and non-profit cultural institutions of European meaning; – building, extension, reconstruction and adaptation of cultural infrastructure in places of symbolic importance for Polish culture; – complex conservation programmes of mobile monuments and conserva-tion and digitalisation of history book collections and archives; – creation of protection systems for illegal removal of works of art and protection of mobile and immobile monuments against robbery and destruction.

Human resources develop-ment through, interalia, promotion of education and tra-ining, strengthening of ad-ministrative or public service capacities of local governe-ment or its institutions and the democratic processes that support it

Priority objectives

Enhancement of self-governmental administration through broadening of knowledge and enhancement of skills of the representatives of public administration at voivodship, powiat and gmina level.

In addition, strengthening of civil society through enhancement of the non-go-vernmental sector, with particular attention to the realisation of equal rights for men and women.

Types of eligible projects

– promotion of vocational training for the broad group of voivodship, powiat an gmina level employees; – development of training curricula on the basis of identified tasks of self-go-vernmental administration, including issues relating to equal rights for men and women; – elaboration of competence standards in the area of EU integration; – training for employees of voivodship, powiat and gmina administration; – support for constancy and information activities for self-governmental administration and the non-governmental sector; – development of appropriate educational tools and promotion of local part-nerships; – modernisation of local and central government services and improvement of efficiency and implementation of best business practices through the use of latest IT software and technology; – support for co-operation between self-government and NGOs.

Health and childcare

Priority objectives

lmprovement of living standards through, among others, prevention and health promotion programmes, improvement of the quality of services provi-ded by healthcare units and increase of access to and streamlining of primary and specialised healthcare. Projects within this priority sector should focus on smali towns and rural areas, where availability of medical services and information is substantially limited. The activities implemented in the field of health and childcare should be consi-stent with the national or regional healthcare development strategies. Types of eligible projects – prevention and health promotion programmes; – perinatal healthcare improvement programmes 2) ; – programmes increasing social awareness on modern family planning me-thods and maturę parenthood standards; – programmes within a scope of therapeutic telemedic systems and medical Internet-based education and data collection systems; – improvement of access to and quality of healthcare; – programmes aimed at integration of societies menaced by pathology and prevention of juvenile crime (with special emphasis on overcoming social pathologies like drug addiction and alcoholism); – projects aimed at the integration of disabled children with fully abled children; – projects aimed at realisation of open access recreation zones for children.

Grants for academic re-search

Priority objectives

To support implementing bodies through provision of knowledge of best tech-nological practice, which may be used within the EEA Financial Mechanism. This aim will be achieved through the distribution of financial resources for re-search by scientific institutions and research teams, and support in the exchange of science and technology between Poland and the EEA countries. Types of eligible projects Research projects from all the disciplines and areas of science realised under the EEA Financial Mechanism.


Aneks C AnnexC

SPECYFICZNE TYPY POMOCY, 0 KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 8 MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

SPECIFIC FORMS OF GRANTS ASSISTANCE REFERRED TO IN ARTICLE 8 OF THE MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

Zgodnie z artykułem 2. 2.3 Zasad i Procedur oprócz pojedynczych projektów i programów mogą być również ustanowione specyficzne typy pomocy (granty blokowe i fundusz kapitału początkowego „seed money facility"). Wymienione poniżej typy pomocy będą początkowo przedstawiane do ostatecznego zatwierdzenia zgodnie z procedurami aplikacyjnymi Zasad i Procedur.

According to Article 2. 2.3 of the Rules and Proce-dures, specific forms of grant assistance (błock grants and seed money facility) may be established in addi-tion to individual projects and programmes. Initially, the following specific forms of grant assistance will be developed for finał approval according to the ap-plication procedures of the Rules and Procedures.
1. Fundusz Pomocy Technicznej 1. Technical Assistance Fund

Działania związane z informacją i promocją możliwości wykorzystania środków finansowych z Mechanizmu Finansowego EOG, przygotowaniem zarządzania, systemu wdrażania, w tym monitoringu, kontroli i audytu w instytucjach zaangażowanych we wdrażanie Mechanizmu Finansowego EOG, oraz tłumaczeniem dokumentów, a także pomoc ekspertów i doradców.

Measures relating to information on and promo-tion of the possibilities of using funds from the EEA Financial Mechanism, preparation of technical docu-mentation and translation of documents and the assistance of experts and advisors.
2. Fundusz dla Organizacji Pozarządowych 2. Funds for Non-governmental Organisations

Fundusz dla Organizacji Pozarządowych działających we wszystkich obszarach priorytetowych.

Funds for non-governmental associations opera-ting in all priority sectors.
3. Fundusze na stypendia oraz szkolenia 3. Scholarship and Training Funds

Fundusze na stypendia oraz szkolenia zostaną przygotowane w sektorach: środowiska, kultury, administracji publicznej, zdrowia i opieki nad dzieckiem, jak również w zakresie wymiany studentów pomiędzy Polską a krajami EFTA EOG, wtaczając wzmocnienie szkoleń językowych.

Scholarship and training funds to be developed within the environmental, cultural, public administration and health and childcare sectors, as well as student exchanges between Poland and the EEA EFTA countries, including strengthening language training.
4. Fundusz kapitału początkowego („seed money fa-cility") 4. Seed Money Facility
Fundusz kapitału początkowego („seed money fa-cility") zostanie przygotowany zgodnie z Zasadami i Procedurami Mechanizmu Finansowego EOG. A seed money facility will be developed according to the Rules and Procedures for the EEA Financial Mechanism.
5. Fundusz Wymiany Kulturalnej
Fundusz Wymiany Kulturalnej zostanie przygotowany w celu rozwijania wymiany kulturalnej pomiędzy Rzeczypospolitą Polską a państwami EFTA.

1) Opieka perinatalna to wszechstronne działanie, obejmujące matkę, płód i noworodka, którego celem jest zapewnianie ciągłej opieki.- profilaktyki oraz właściwego postępowania leczniczego w okresie przedkoncepcyjnym, podczas ciąży, porodu i połogu.

2) Perinatal health is a comprehensive activity, embracing mother, embryo and infant. It is aimed at ensuring constant care, prevention and proper medical treatment in the preconception, pregnancy, childbirth and childbed period.