MEMORANDUM O POROZUMIENIU

między Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Obrony Narodowej Republiki Greckiej w sprawie współpracy z Wielonarodowym Centrum Koordynacji Transportu Morskiego w Atenach

Przekład

SPIS TREŚCI

1.  PREAMBUŁA

2.  PRZEDMIOT

3.  CEL I ZADANIA

4.  ZASADY I POSTANOWIENIA OGÓLNE

5.  OBOWIĄZKI

6.  BEZPIECZEŃSTWO I UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI

7.  POSTANOWIENIA FINANSOWE

8.  ROSZCZENIA

9.  ROZSTRZYGANIE SPORÓW

10. ZMIANY

11. WEJŚCIE W ŻYCIE — WAŻNOŚĆ — ROZWIĄZANIE

PREAMBUŁA

Minister Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministerstwo Obrony Narodowej Republiki Greckiej, zwani dalej „Stronami”;

Uwzględniając wielkie znaczenie dalszego rozwoju dwustronnej współpracy w dziedzinie strategicznego transportu morskiego;

Mając na uwadze niedobór w zakresie możliwości strategicznego transportu morskiego, szczególnie w obszarze dotyczącym przerzutu sił szybkiego reagowania;

Mając na względzie koncepcję zapewnienia i zwiększenia wydajności oraz efektywności strategicznego transportu morskiego;

Zmierzając do rozwinięcia krajowych i międzynarodowych sił w ramach operacji prowadzonych przez NATO, Unię Europejską (UE) lub inne organizacje wielonarodowe na podstawie mandatu Narodów Zjednoczonych, oraz ćwiczeń, poprzez współpracę, ze szczególnym uwzględnieniem Wielonarodowego Centrum Koordynacj i Transportu Morskiego w Atenach, zwanego dalej „AMSCC”;

Mając na względzie postanowienia Umowy między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego dotyczącej statusu ich sił zbrojnych, sporządzonej w Londynie dnia 19 czerwca 1951 r., zwanej dalej „NATO SOFA”;

Aprobując decyzję Republiki Greckiej, dotyczącą ustanowienia i obsługi AMSCC na swoim terytorium oraz wolę Rzeczypospolitej Polskiej korzystania z oferowanych przez AMSCC możliwości, jak również chęć wspierania jego funkcjonowania,

Uzgodnili, co następuje:

Artykuł 1

PRZEDMIOT

1.1 Przedmiotem niniejszego Memorandum o Porozumieniu (zwanego dalej „MOU”) jest ustanowienie procedur dwustronnej współpracy w ramach AMSCC.

1.2 Niniejsze MOU wraz z towarzyszącym mu Porozumieniem Technicznym (TA) stanowią podstawę planowania i wykonywania operacji strategicznego transportu morskiego.

Artykuł 2

CEL I ZADANIA

2.1 Niniejsze MOU ma na celu zapewnienie usług AMSCC w celu wsparcia Rzeczypospolitej Polskiej w likwidacji niedoborów związanych ze strategicznym transportem morskim, ze szczególnym uwzględnieniem opóźnień dotyczących szybkiego przerzutu sił dla potrzeb misji prowadzonych na podstawie mandatu Narodów Zjednoczonych lub ćwiczeń UE i NATO.

2.2 Celem niniejszego MOU jest zapewnienie przez AMSCC usług na potrzeby Rzeczypospolitej Polskiej, takich jak usługi kontraktowe, koordynacja i współpraca w dziedzinie możliwości transportu morskiego Stron.

Artykuł 3

ZASADY I POSTANOWIENIA OGÓLNE

3.1    Z zastrzeżeniem warunków niniejszego MOU, do wszystkich działań prowadzonych w jego ramach mają zastosowanie postanowienia NATO SOFA, przepisy UE i inne stosowne umowy, pozostające w mocy i zawarte między Stronami.

3.2    Siedzibą AMSCC jest Sztab Generalny Obrony Narodowej Republiki Greckiej w Atenach. W związku z tym, dla potrzeb niniejszego MOU, Republika Grecka zwana jest Państwem-Gospodarzem.

3.3    Koordynacja, o której mowa w niniejszym MOU, odnosi się do możliwości wojskowych i komercyjnych czarterów środków transportu morskiego w skali światowej, w celach operacyjnych i nieoperacyjnych, w tym także dla celów ćwiczeń i operacji w czasie pokoju, kryzysu i konfliktów (np. pomoc humanitarna i akcje ewakuacyjne i ratownicze) oraz w nieprzewidzianych okolicznościach i stanach zagrożenia.

3.4    Strony zastrzegają sobie prawo korzystania z innych środków transportu nieobjętych postanowieniami niniejszego MOU.

3.5    AMSCC zastrzega sobie prawo odrzucenia wniosku o transport morski ze względu na wymogi bezpieczeństwa narodowego.

Artykuł 4

OBOWIĄZKI

Dla celów niniejszego MOU:

4.1 AMSCC:

a.   Będzie odpowiedzialne za gromadzenie danych dotyczących zdolności Stron w zakresie strategicznego transportu morskiego oraz możliwości transportu morskiego w skali globalnej, dostępnych i czarterowanych na cele komercyjne.

b.   Będzie odpowiadać za gromadzenie danych na temat zapotrzebowania na strategiczny transport morski w celu zaspokojenia zidentyfikowanych potrzeb.

c.   Na podstawie zgromadzonych danych i na żądanie wnioskodawcy będzie proponować sposób bardziej efektywnego wykorzystania strategicznych możliwości transportu morskiego.

d.   Będzie prowadzić działania zatwierdzone przez Stronę zamawiającą w celu spełnienia wymogów w zakresie środków i usług, po złożeniu wniosku.

e.   Po zakończeniu procedur czarterowych i wejściu w życie kontraktu, Strona wnioskująca będzie odpowiadać za realizację kontraktu, a AMSCC za monitorowanie i koordynowanie wybranych w drodze przetargu środków transportu i usług, zgodnie z zapotrzebowaniem Strony.

f.    Będzie odpowiedzialne za przekazanie Stronie polskiej wszelkich niezbędnych danych dotyczących zapotrzebowania na strategiczny transport morski oraz możliwości przewozu.

g.   Dalsze szczegółowe informacje dotyczące procedur czarterowych, wniosków o czarter, zapłaty za czarter, monitorowania statków i zarządzania możliwościami transportowymi zawarte są w TA.

4.2 Państwo-Gospodarz:

a.    Zapewni niezbędne wsparcie, jeśli chodzi o zasoby, środki, usługi i pomieszczenia, w celu właściwego funkcjonowania AMSCC.

b.   Wyznaczy własne, kompetentne cywilne i wojskowe władze, odpowiedzialne za wspieranie funkcjonowania AMSCC.

c.    Zaoferuje Stronie polskiej możliwość uczestnictwa oficera łącznikowego w działaniach AMSCC, jeżeli będzie to uzasadnione, podczas prowadzenia operacji lub ćwiczeń. Ponadto Państwo-Gospodarz zaoferuje Stronie polskiej stanowisko w AMSCC obejmowane w trybie rotacyjnym o dwuletniej kadencji, za każdym razem, jeżeli stanowisko takie będzie dostępne.

Artykuł 5

BEZPIECZEŃSTWO I UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI

5.1 Wszelkie informacje niejawne otrzymane lub wytworzone w związku z realizacją MOU będą przechowywane, wykorzystywane, przekazywane i chronione przez Strony zgodnie z narodowymi regulacjami i przepisami prawa. Taka ochrona będzie zgodna z mającymi zastosowanie procedurami i regulacjami bezpieczeństwa NATO i Unii Europejskiej. Strony będą nawzajem się informować o szczegółowych wymaganiach wynikających z narodowych przepisów prawnych i regulacji, każdorazowo kiedy przekazywanie informacji niejawnych będzie miało miejsce,

5.2 Wizyty Strony polskiej w siedzibie AMSCC będą przeprowadzane zgodnie z procedurami krajowymi.

Artykuł 6

POSTANOWIENIA FINANSOWE

6.1    Zamówienia i działania operacyjne (zgodnie z Art. 4 ust. 1) na potrzeby Strony Polskiej są zapewniane przez AMSCC bezpłatnie jako finansowane przez Państwo-Gospodarza.

6.2    Państwo-Gospodarz pokryje koszty operacyjne funkcjonowania AMSCC.

Artykuł 7

ROSZCZENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

7.1    Wszelkie roszczenia i odpowiedzialność wynikające lub powstałe w związku z wykonywaniem postanowień niniejszego MOU będą rozstrzygane zgodnie z Artykułem VIII NATO SOFA.

7.2    AMSCC nie ponosi odpowiedzialności za realizację kontraktu podpisanego na podstawie niniejszego MOU, ani też za wypadki śmiertelne, obrażenia polskiego personelu lub zniszczenia/uszkodzenia mienia powstałe podczas transportu realizowanego w ramach kontraktu.

Artykuł 8

ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Wszelkie roszczenia wynikające lub powstałe w związku z interpretacją lub wykonywaniem postanowień niniejszego MOU będą rozstrzygane w drodze konsultacji między Stronami bez przekazywania j akiemukolwiek sądowi narodowemu bądź międzynarodowemu ani jakiejkolwiek innej stronie trzeciej do rozstrzygnięcia.

Artykuł 9

ZMIANY

Do niniejszego MOU w każdej chwili mogą być wprowadzane zmiany, w formie pisemnej, za zgodą Stron. Zmiany wchodzą w życie zgodnie z Art. 10 ust. 1.

Artykuł 10

WEJŚCIE W ŻYCIE — WAŻNOŚĆ — ROZWIĄZANIE

10.1.  Niniejsze MOU wejdzie w życie z dniem otrzymania od Strony greckiej pisemnego potwierdzenia, że wszystkie niezbędne procedury wewnętrzne zostały zakończone. MOU pozostaje w mocy do chwili jego rozwiązania przez którąkolwiek ze Stron.

10.2.  Wykonanie niniejszego MOU uzależnia się od podpisania związanego z nim TA.

10.3.  Niniejsze MOU może być rozwiązane w każdym czasie za porozumieniem Stron.

10.4.  Każda ze Stron może rozwiązać niniejsze MOU za pisemnym powiadomieniem drugiej Strony. W takim przypadku rozwiązanie nastąpi po okresie 6 miesięcy od daty dostarczenia noty w tej sprawie lub po zakończeniu kontraktu podpisanego na podstawie niniejszego MOU, jeżeli jego realizacja wykracza poza ten okres. Po dostarczeniu noty żaden nowy kontrakt na podstawie niniejszego MOU nie będzie podpisany.

10.5.  Bez względu na rozwiązanie niniejszego MOU postanowienia Artykułów 5, 6 i 7 pozostają w mocy do chwili definitywnego wypełnienia wszystkich zobowiązań, o których w nich mowa.

Sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w języku angielskim, po jednym dla każdej ze Stron.

Z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej

Generał Dywizji Zbigniew TŁOK-KOSOWSKI

Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

Dnia 3 marca 2008 r.

Z upoważnienia Ministerstwa Obrony Narodowej Republiki Greckiej

Generał Dywizji Georgios MOUROUTSOS

Zastępca Szefa Sztabu Generalnego Obrony Narodowej Republiki Greckiej ds. Wsparcia

Dnia 25 lutego 2008 r.