MEMORANDUM O POROZUMIENIU

między Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Obrony Islamskiej Republiki Afganistanu o nieodpłatnym przekazaniu zestawów remontowych do broni strzeleckiej,

podpisane w Kabulu dnia 23 grudnia 2009 r.

MEMORANDUM O POROZUMIENIU

MIĘDZY

MINISTREM OBRONY NARODOWEJ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

A

MINISTERSTWEM OBRONY ISLAMSKIEJ REPUBLIKI AFGANISTANU

O

NIEODPŁATNYM PRZEKAZANIU

ZESTAWÓW REMONTOWYCH DO BRONI STRZELECKIEJ

Minister Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwo Obrony Islamskiej Republiki Afganistanu, zwani dalej „Stronami”;

Biorąc pod uwagę wolę Rzeczypospolitej Polskiej udzielenia pomocy Islamskiej Republice Afganistanu w zapewnieniu warunków bezpiecznego i stabilnego rozwoju;

uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1

Niniejsze Memorandum o Porozumieniu, zwane dalej „Memorandum”, określa zasady, na jakich Minister Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej przekaże nieodpłatnie Ministerstwu Obrony Islamskiej Republiki Afganistanu zestawy remontowe do broni strzeleckiej, zwane dalej „uzbrojeniem”, zgodnie z ilością i specyfikacją określoną w Załączniku nr 1.

Artykuł 2

1.  Uzbrojenie zostanie przekazane Ministerstwu Obrony Islamskiej Republiki Afganistanu na podstawie Protokołu zdawczo-odbiorczego, sporządzonego według wzoru określonego w Załączniku nr 2.

2.  Przekazanie uzbrojenia nastąpi w całości na terytorium Islamskiej Republiki Afganistanu, w miejscu i terminie uzgodnionym przez Strony.

3.  Dowódca Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie, w imieniu Ministra Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej, jest odpowiedzialny za przekazanie uzbrojenia.

4.  Ministerstwo Obrony Islamskiej Republiki Afganistanu wyznaczy upoważnionego przedstawiciela, który w jego imieniu będzie odpowiedzialny za przyjęcie uzbrojenia.

5.  Przekazanie uzbrojenia zostanie dokonane za pośrednictwem Połączonego Dowództwa Transformacji Bezpieczeństwa - Afganistan.

6.  Użytkownikiem końcowym uzbrojenia będzie Narodowa Armia Afganistanu.

Artykuł 3

Załączniki nr 1 i 2 stanowią integralną część niniejszego Memorandum.

Artykuł 4

Ministerstwo Obrony Islamskiej Republiki Afganistanu oświadcza, że przekazane uzbrojenie nie będzie, bez wcześniejszej zgody Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, reeksportowane, sprzedawane lub w inny sposób przekazywane użytkownikowi końcowemu innemu, niż wskazany w Artykule 2 ustęp 6 niniejszego Memorandum. W tym celu Ministerstwo Obrony Islamskiej Republiki Afganistanu przedstawi oświadczenie końcowego użytkownika, poświadczone przez właściwe władze Islamskiej Republiki Afganistanu.

Artykuł 5

Ministerstwo Obrony Islamskiej Republiki Afganistanu zobowiązuje się do wykorzystania uzbrojenia, będącego przedmiotem niniejszego Memorandum, zgodnie z obowiązującymi międzynarodowymi konwencjami w sprawie przestrzegania praw człowieka.

Artykuł 6

W ramach pomocy dla Narodowej Armii Afganistanu, Minister Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej przekaże Ministerstwu Obrony Islamskiej Republiki Afganistanu uzbrojenie nieodpłatnie, jako darowiznę dla Ministerstwa Obrony Islamskiej Republiki Afganistanu.

Artykuł 7

1.  Minister Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej przygotuje uzbrojenie do transportu i dostarczy na miejsce jego odbioru na terytorium Islamskiej Republiki Afganistanu.

2.  Transport drogą powietrzną uzbrojenia z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na miejsce jego odbioru na terytorium Islamskiej Republiki Afganistanu będzie realizowany przez Kwaterę Główną Połączonych Sił Zbrojnych NATO w Europie i na jej koszt.

Artykuł 8

1. Ministerstwo Obrony Islamskiej Republiki Afganistanu zrzeka się jakichkolwiek roszczeń z tytułu wad, jakie mogą wystąpić w przekazanym uzbrojeniu.

2. Ministerstwo Obrony Islamskiej Republiki Afganistanu zrzeka się rękojmi oraz przyjmuje na siebie odpowiedzialność cywilną z tytułu użytkowania uzbrojenia od chwili jego przyjęcia.

Artykuł 9

1.  Wszelkie spory dotyczące interpretacji postanowień niniejszego Memorandum będą rozstrzygane w drodze negocjacji między Stronami.

2.  W przypadku nierozstrzygnięcia sporu zgodnie z ustępem 1, Strony rozstrzygną spór w drodze dyplomatycznej.

Artykuł 10

1.  Niniejsze Memorandum może być zmienione lub rozwiązane za obopólną zgodą Stron wyrażoną na piśmie.

2.  Każda ze Stron może wypowiedzieć niniejsze Memorandum w dowolnym czasie, w drodze pisemnego powiadomienia złożonego drugiej Stronie z jednomiesięcznym wyprzedzeniem.

3.  Rozwiązanie niniejszego Memorandum nie zwolni Ministerstwa Obrony Islamskiej Republiki Afganistanu z wypełnienia obowiązków wymienionych w Artykułach 4 i 5 niniejszego Memorandum.

Artykuł 11

Niniejsze Memorandum wejdzie w życie w dniu podpisania.

Sporządzono w Kabulu dnia 23 grudnia 2009 r., w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w językach polskim i angielskim, przy czym oba teksty są jednakowo autentyczne.