KONWENCJA O MORZU PEŁNYM sporządzona w Genewie dnia 29 kwietnia 1958 r.

Przekład.

W imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

Au Nom de la République Populaire de Pologne

RADA PAŃSTWA

LE CONSEIL D’ETAT

POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ

DE LA RĖPUBLIQUE POPULAIRE DE POLOGNE

podaje do powszechnej wiadomości:

á tous ceux qui ces Présentes Lettres verront fail savoir ce qui suit

W dniu 29 kwietnia 1958 r. sporządzona została w Genewie Konwencja o morzu pełnym.

Une Convention sur la haute mer a été faite á Genève le 29 avril 1958.

Po zaznajomieniu się z powyższą Konwencją Rada Państwa uznała ją i uznaje za słuszną z zastrzeżeniem uczynionym przy podpisaniu Konwencji; oświadcza, że wymieniona Konwencja jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona, oraz przyrzeka, że będzie niezmiennie zachowywana.

Après avoir vu et examiné ladite Convention le Conseil d’Etat l’a approuvée et approuve avec la réserve faite lors de la signature de la Convention susmentionnée; déclare que cette Convention est acceptée, ratifiée et confirmée et promet qu’elle sera inviolablement observée.

Na dowód czego wydany został Akt niniejszy opatrzony pieczęcią Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

En Foi de Quoi les Présentes Lettres ont été délivrées, revêtues du Sceau de la République Populaire de Pologne.

Dano w Warszawie, dnia 22 maja 1962 r.

Donné á Varsovie, le 22 Mai 1962.

L. S.

Przewodniczący Rady Państwa:

L. S.

Président du Conseil d’Etat:

A. Zawadzki

A. Zawadzki

Minister Spraw Zagranicznych:

Ministre des Affaires Etrangères:

w z. J. Winiewicz

w z. J. Winiewicz

(Tekst konwencji jest zamieszczony w załączniku nr 2 do niniejszego numeru). Załącznik