KONWENCJA dotycząca budowy i funkcjonowania Ośrodka Badań Antyprotonami i Jonami w Europie, sporządzona w Wiesbaden dnia 4 października 2010 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

Dnia 4 października 2010 r. w Wiesbaden została sporządzona Konwencja dotycząca budowy i funkcjonowania Ośrodka Badań Antyprotonami i Jonami w Europie, w następującym brzmieniu:

Przekład

Konwencja Dotycząca Budowy i Funkcjonowania Ośrodka Badań Antyprotonami i Jonami w Europie 1

Spis treści

Artykuł 1

USTANOWIENIE OBIEKTU

Artykuł 2

NAZWA I SIEDZIBA SPÓŁKI

Artykuł 3

ORGANY

Artykuł 4

PRZEPŁYW PERSONELU I WYPOSAŻENIA NAUKOWEGO

Artykuł 5

FINANSE

Artykuł 6

WKŁADY

Artykuł 7

POKRYCIE POTENCJALNYCH KOSZTÓW VAT

Artykuł 8

POROZUMIENIA Z INNYMI UŻYTKOWNIKAMI

Artykuł 9

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Artykuł 10

SZKOŁY

Artykuł 11

SPORY

Artykuł 12

DEPOZYTARIUSZ I WEJŚCIE W ŻYCIE

Artykuł 13

PRZYSTĄPIENIE

Artykuł 14

OKRES OBOWIĄZYWANIA

Artykuł 15

LIKWIDACJA

Artykuł 16

ZMIANY ZAŁĄCZNIKA I DOKUMENTÓW TECHNICZNYCH.

Rządy

Republiki Austrii,

Chińskiej Republiki Ludowej,

Republiki Finlandii,

Republiki Francuskiej,

Republiki Federalnej Niemiec,

Republiki Greckiej,

Republiki Indii,

Republiki Włoskiej,

Rzeczypospolitej Polskiej,

Rumunii,

Federacji Rosyjskiej,

Republiki Słowacji,

Republiki Słowenii,

Królestwa Hiszpanii,

Królestwa Szwecji,

Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej,

Zwane dalej „Stronami Konwencji”,

Wyrażając chęć dalszego umacniania światowej pozycji Europy i Państw Stron Konwencji w dziedzinie badań, oraz intensyfikacji współpracy naukowej poprzez granice dyscyplinarne i narodowe;

Uznając, że unikalny w skali światowej i innowacyjny pod względem technicznym system akceleratorowy będzie miał w przyszłości istotne znaczenie z uwagi na efektywność prowadzenia badań podstawowych na najwyższym poziomie w wielu dziedzinach nauki dotyczących fundamentalnej struktury materii oraz pokrewnych obszarów;

Oczekując, że inne państwa dołączą do działań, które Strony Konwencji chcą podjąć razem w ramach niniejszej Konwencji,

Zdecydowani promować budowę i funkcjonowanie Ośrodka Badań Antyprotonami i Jonami w Europie w celu wykorzystania go przez międzynarodowe społeczności naukowe, zgodnie z kryterium doskonałości naukowej;

Uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1

USTANOWIENIE OBIEKTU

(1)  Budową i zarządzanie działalnością Ośrodka Badań Antyprotonami i Jonami w Europie, opisanego w Dokumencie Technicznym 1, zwanym dalej „Ośrodkiem Badań FAIR”, powierza się Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością FAIR GmbH, zwaną dalej „Spółką FAIR”, podlegającą prawu niemieckiemu, o ile postanowienia Konwencji nie stanowią inaczej. Statut Spółki FAIR jest dołączony jako Aneks (bez określania udziałów oraz Udziałowców). Spółka FAIR będzie prowadziła działalność wyłącznie w celach pokojowych.

(2)  Udziałowcami Spółki FAIR są właściwe instytucje wskazane dla tego celu przez każdą ze Stron Konwencji. Każda ze Stron Konwencji wskazuje swoich Udziałowców i informuje o tym na piśmie inne Strony Konwencji.

(3)  Spółka FAIR oraz Instytut GSI Helmholtzzentrum fur Schwerionenforschung GmbH będą współpracować przy budowie, odbiorze i funkcjonowaniu Ośrodka Badań FAIR na podstawie umów długoterminowych.

Artykuł 2

NAZWA I SIEDZIBA SPÓŁKI

Spółka FAIR działa pod nazwą „Ośrodek Badań Antyprotonami i Jonami w Europie sp. z o.o.” (FAIR GmbH) a jej siedzibą jest Darmstadt.

Artykuł 3

ORGANY

(1)  Organami Spółki jest Zgromadzenie Udziałowców, dalej zwane „Radą”, oraz Zarząd złożony z Dyrektorów Zarządzających.

(2)  Delegaci do Rady są powoływani i odwoływani w trybie określonym przez zainteresowane Strony Konwencji.

Artykuł 4

PRZEPŁYW PERSONELU I WYPOSAŻENIA NAUKOWEGO

(1)  Z zastrzeżeniem wymogów prawa krajowego, każda ze Stron Konwencji ułatwi, w ramach własnych kompetencji, kwestie związane z przemieszczeniem i pobytem obywateli państw Stron Konwencji, zatrudnionych przez Spółkę FAIR lub oddelegowanych do Spółki FAIR lub prowadzących badania korzystając z obiektów Spółki FAIR, jak również członków rodzin tych obywateli.

(2)  Każda ze Stron Konwencji w granicach swojego terytorium i w zgodzie z obowiązującym, prawem krajowym ułatwi wydawanie dokumentów tranzytowych niezbędnych do tymczasowego importu i eksportu wyposażenia naukowego oraz próbek przeznaczonych do stosowania w badaniach wykorzystujących obiekty Spółki FAIR.

Artykuł 5

FINANSE

(1)  Każda Strona Konwencji gwarantuje, że Udziałowiec (cy), który został przez nią wyznaczony, będzie miał wystarczające środki na pokrycie wkładu do rocznego budżetu Spółki FAIR.

(2)  Budowa Ośrodka Badań FAIR rozpocznie się na podstawie deklarowanych wkładów określonych w Art. 6, zgodnie z dokumentem „Modularna Wersja Początkowa — Etapowe podejście do realizacji Ośrodka Badań Antyprotonami i Jonami w Europie (FAIR)”, dołączonym jako Część B Dokumentu Technicznego 1.

(3)  Przez koszty budowy rozumie się sumę wszystkich wydatków na budowę (wydatki na personel, wydatki okresowe i inwestycyjne).

(4)  Spodziewane koszty budowy Modularnej Wersji Początkowej, zdefiniowanej w Części B Dokumentu Technicznego 1, wyniosą 1 027 mln euro Geden miliard dwadzieścia siedem milionów euro) w cenach ze stycznia 2005 r.

(5)  Tabela zawierająca określenie szacunkowej wielkość rocznych kosztów budowy i funkcjonowania, w tym rezerwę na rozwój Ośrodka Badań FAIR, jest zamieszczona w Dokumencie Technicznym 2.

(6)  Celem ostatecznym pozostaje realizacja Ośrodka Badań FAIR opisanego w Podstawowym Raporcie Technicznym, którego streszczenie jest dołączone jako Część A Dokumentu Technicznego 1.

(7)  Przynajmniej raz do roku Rada dokonuje przeglądu rzeczywistych i przewidywanych kosztów budowy. Jeśli, zdaniem Rady, w jakimkolwiek czasie budowa Ośrodka Badań FAIR może nie zostać zakończona pomyślnie ze względu na ograniczenia kosztowe wskazane powyżej oraz specyfikacje określone w Dokumencie Technicznym 2, wówczas Rada, na podstawie rekomendacji Dyrektorów Zarządzających, zdecyduje o krokach zmierzających do redukcji kosztów.

(8)  Rada działając jednogłośnie może zatwierdzić modyfikację kosztów budowy.

(9)  Szacunkową wielkość rocznych kosztów pełnego funkcjonowania Ośrodka Badań FAIR określono w Dokumencie Technicznym 2.

Artykuł 6

WKŁADY

(1)  Niemiecka Strona Konwencji udostępni bezpłatnie Spółce FAIR do użytkowania, przygotowaną pod budową lokalizacją w Darmstadt, oznaczoną na planie, stanowiącym Dokument Techniczny 3.

(2)  W momencie podpisania niniejszej Konwencji, Strony Konwencji podejmują zobowiązanie wkładu w koszta budowy w postaci gotówkowej oraz/lub rzeczowej w następujących wysokościach (w odniesieniu do cen ze stycznia 2005 r.):

5,00 mln euro przez Republiką Austrii,

12,00 mln euro przez Chińską Republiką Ludową,

5,00 mln euro przez Republiką Finlandii,

27,00 mln euro przez Republikę Francuską,

705,00 mln euro przez Republiką Federalną Niemiec,

4,00 mln euro przez Republikę Grecką,

36,00 mln euro przez Republiką Indii,

42,00 mln euro przez Republiką Włoską,

23,74 mln euro przez Rzeczpospolitą Polską,

11,87 mln euro przez Rumunią,

178,05 mln euro przez Federację Rosyjską,

6,00 mnl euro przez Republikę Słowacji,

12,00 mln euro przez Republikę Słowenii,

11,87 mln euro przez Królestwo Hiszpanii,

10,00 mln euro przez Królestwo Szwecji,

7,00 mln euro przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

(3)  Strony Konwencji spodziewają się, że w trakcie okresu budowy podjęte zostaną dalsze wysiłki, pozwalające na budowę Ośrodka Badań FAIR, zgodnie z opisem zamieszczonym w Podstawowym Raporcie Technicznym.

(4)  Tryb akceptacji wkładów rzeczowych i związaną z tym metodę ich oceny określa Dokument Techniczny 4 dołączony do niniejszej Konwencji.

(5)  Udział w użytkowaniu Ośrodka Badań FAIR przez środowisko naukowe jednej ze Stron Konwencji związany jest z dostatecznym wkładem Udziałowców tej Strony Konwencji w pokrycie kosztów funkcjonowania Ośrodka Badań FAIR. Odpowiedni schemat podziału tych kosztów będzie uzgodniony przez Radę nie później niż trzy lata po rozpoczęciu okresu budowy.

(6)  Strony Konwencji zapewnią, że Udziałowcy wniosą wkłady w koszta funkcjonowania zgodnie z uzgodnionym schematem ich podziału.

(7)  Zmiany wkładów w koszta budowy i funkcjonowania, przyjęcie nowego Udziałowca, zwiększenie udziałów poszczególnych Udziałowców, a także transfer całości lub części udziałów Spółki FAIR wymienionej w Art. 1, są regulowane w Statucie Spółki, dołączonym jako Aneks, upoważniającym Radę do podejmowania odpowiednich decyzji.

Artykuł 7

POKRYCIE POTENCJALNYCH KOSZTÓW VAT

(1)  Spółka FAIR podlega ogólnym przepisom w zakresie opłacania podatku od towarów i usług (VAT) według prawa niemieckiego.

(2)  O ile wkłady Udziałowców w koszty budowy i funkcjonowania podlegają podatkowi VAT, to ten VAT będzie ponoszony przez Stronę Konwencji, która pobiera podatek.

(3)  Jeśli wkłady Udziałowców w koszty budowy i funkcjonowania nie podlegają podatkowi VAT, a to w konsekwencji prowadzi do ograniczenia względnie pozbawienia Spółkę FAIR prawa do potrącenia lub domagania się zwrotu VAT zapłaconego przez Spółkę FAIR stronom trzecim, ten niepotrącalny VAT będzie ponoszony przez Stronę Konwencji, która nakłada podatek.

Artykuł 8

POROZUMIENIA Z INNYMI UŻYTKOWNIKAMI

Porozumienia dotyczące długoterminowego korzystania z Ośrodka Badań FAIR przez Państwa niebędące sygnatariuszami niniejszej Konwencji, lub przez przedsiębiorstwa lub organizacje z siedzibą na terenie tych państw, mogą zostać zawarte przez Spółkę FAIR pod warunkiem, iż zostaną jednogłośnie zatwierdzone przez Radę.

Artykuł 9

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

(1)  Zgodnie z zapisami niniejszej Konwencji termln „Własność Intelektualna” będzie rozumiana zgodnie z artykułem 2 „Konwencji Ustanawiającej Światową Organizację Własności Intelektualnej” podpisanej w dniu 14 lipca 1967 r.

(2)  W odniesieniu do zapytań dotyczących Własności Intelektualnej, relacje pomiędzy Stronami konwencji będą podlegały krajowym przepisom Państw Stron Konwencji a także odpowiednim postanowieniom umów o współpracy naukowo-technicznej pomiędzy Wspólnotą Europejską oraz Stronami Konwencji nie będącymi członkami Unii Europejskiej.

Artykuł 10

SZKOŁY

Niemiecka Strona Konwencji będzie wspierać wysiłki mające na celu umożliwienie dostępu, w celach edukacyjnych, dzieci pracowników Spółki FAIR lub pracowników oddelegowanych do Spółki FAIR do państwowych lub prywatnych międzynarodowych szkół w Niemczech.

Artykuł 11

SPORY

(1)  Strony Konwencji będą dążyć do rozwiązania na drodze polubownych negocjacji każdego sporu, dotyczącego interpretacji lub stosowania niniejszej Konwencji.

(2)  W przypadku, gdy niemożliwe będzie rozwiązanie sporu na drodze polubownej, każda ze Stron Konwencji uczestniczących w sporze będzie mogła wnieść o rozpatrzenie sporu przed trybunałem arbitrażowym.

(3)  Każda ze Stron Konwencji będąca stroną sporu wyznaczy arbitra. Jeśli spór zaistniał pomiędzy jedną Stroną Konwencji a grupą (dwiema lub większą liczbą) innych Stron Konwencji, to grupa ta wyznaczy jednego wspólnego arbitra. Wyznaczeni arbitrzy wybierają obywatela państwa innego niż państwo, z którego pochodzą strony sporu, na głównego arbitra i Przewodniczącego trybunału arbitrażowego. Przewodniczący ma głos decydujący w przypadku, gdy głosy arbitrów są równo podzielone. Arbitrzy są wyznaczani w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o arbitraż, a Przewodniczący trybunału w ciągu trzech miesięcy od tej daty.

(4)  W przypadku nieprzestrzegania terminów, określonych w poprzednim ustępie, i przy braku innych uzgodnień, każda strona sporu może poprosić Prezesa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, oraz, jeśli to zasadne, Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, o wyznaczenie odpowiednich arbitrów.

(5)  Trybunał arbitrażowy podejmuje decyzje zwykłą większością głosów.

(6)  Trybunał arbitrażowy podejmuje decyzje na podstawie ust. 1 Art. 38 Ustawy o Międzynarodowym Trybunale Sprawiedliwości. Jego decyzje są wiążące.

(7)  Trybunał określa swój regulamln zgodnie z rozdziałem III cz. IV Konwencji w sprawie pokojowego rozwiązywania sporów międzynarodowych, podpisanej w Hadze 18 października 1907 r.

(8)  Każda strona sporu ponosi własne koszty i równą część kosztów postępowania arbitrażowego.

(9) Trybunał opiera swoje decyzje na regułach prawa odnoszących się do danego sporu.

Artykuł 12

DEPOZYTARIUSZ I WEJŚCIE W ŻYCIE

(1)  Niniejsza Konwencja wchodzi w życie pierwszego dnia drugiego miesiąca od momentu powiadomienia Rządu Federalnej Republiki Niemiec jako depozytariusza Konwencji przez wszystkie Rządy sygnatariuszy o zakończeniu krajowej procedury zatwierdzającej.

(2)  Rząd Federalnej Republiki Niemiec poinformuje bez zwłoki wszystkie Rządy sygnatariuszy o dacie każdego powiadomienia, o których mowa w poprzednim ustępię oraz o dacie wejścia w życie niniejszej Konwencji.

(3)  Strony Konwencji mogą wyrazić zgodą, że przed wejściem niniejszej Konwencji w życie, niektóre lub wszystkie jej Artykuły będą obowiązywały tymczasowo.

Artykuł 13

PRZYSTĄPIENIE

(1)  Po wejściu w życie niniejszej Konwencji, przystąpić do niej może każdy Rząd, za zgodą wszystkich Stron Konwencji i na uzgodnionych warunkach. Warunki przystąpienia bądą przedmiotem uzgodnienia pomiędzy Stronami Konwencji a przystępującym Rządem lub grupą Rządów.

(2)  Rządy, które podpiszą tę Konwencję w okresie dwunastu miesięcy od jej pierwszego podpisania, będą do niej przystępowały na tych samych warunkach co Strony Konwencji.

Artykuł 14

OKRES OBOWIĄZYWANIA

(1)  Niniejsza konwencja zostaje zawarta na czas określony, kończący się 31 grudnia 2025 r. i pozostaje w mocy po tym terminie przedłużana o kolejne okresy dziesięcioletnie, po uprzednim potwierdzeniu naukowego i technicznego kierunku funkcjonowania Ośrodka Badań FAIR na podstawie sprawozdania zatwierdzonego przez Radę.

(2)  Strona Konwencji może odstąpić od niniejszej Konwencji z trzyletnim okresem wypowiedzenia, przedłożonym Rządowi Federalnej Republiki Niemiec. Wycofanie może nastąpić wyłącznie 31 grudnia 2025 r. lub na koniec każdego z kolejnych okresów dziesięcioletnich.

(3) Niniejsza Konwencja pozostaje w mocy dla pozostałych Stron Konwencji. Warunki i skutki odstąpienia od niniejszej Konwencji przez Stronę Konwencji, w szczególności jej udział w kosztach demontażu urządzeń i budynków Spółki FAIR oraz odszkodowanie za straty, zostaną uzgodnione na drodze porozumienia, zawartego między Stronami Konwencji, zanim odstąpienie Strony Konwencji stanie się skuteczne.

Artykuł 15

LIKWIDACJA

Niemiecka Strona Konwencji jest odpowiedzialna za koszty likwidacji Ośrodka Badań FAIR powyżej kwoty stanowiącej dwukrotną wartość rocznego budżetu operacyjnego, ustalonego na podstawie średniej z ostatnich pięciu lat funkcjonowania.

Artykuł 16

ZMIANY ZAŁĄCZNIKA I DOKUMENTÓW TECHNICZNYCH

(1)  Strony Konwencji postanawiają, że Załącznik do niniejszej Konwencji a także Dokumenty Techniczne mogą być zmieniane lub modyfikowane bez zmiany Konwencji, decyzją Rady, pod warunkiem, że zmiany te nie są sprzeczne z treścią Konwencji. Zmiany Załącznika wymagają jednomyślnej zgody Rady.

(2)  Następujący załącznik stanowi integralną część niniejszej Konwencji:

Statut Spółki Ośrodka Badań Antyprotonami i Jonami w Europie sp. z o.o.(F/\/R GmbH).

Ponadto, odnosi się ona do następujących Dokumentów Technicznych:

Dokument Techniczny 1: Opis Ośrodka Badań FAIR oraz etapy budowy (Część A) i Modularna Wersja Początkowa-Etapowe podejście do realizacji Ośrodka Badań Antyprotonami i Jonami w Europie (FAIR) (Część B).

Dokument Techniczny 2: Szczegółowe zestawienie kosztów budowy oraz tabela pokazująca szacunkowe roczne wydatki na budowę i funkcjonowanie.

Dokument Techniczny 3: Mapa miejsca budowy Ośrodka Badań FAIR

Dokument Techniczny 4: Procedura przyjęcia wkładów rzeczowych oraz związana z nią metoda oceny.

Jako potwierdzenie powyższych ustaleń, niżej podpisani przedstawiciele, upoważnieni przez odpowiednie Rządy, składają swoje podpisy pod niniejszą Konwencją.

Sporządzono w Wiesbaden, dnia 4 października 2010 roku w językach angielskim, francuskim, niemieckim, rosyjskim i hiszpańskim, z wyjątkiem Dokumentów Technicznych, które są wyłącznie w języku angielskim, przy czym wszystkie wersje językowe są na równi autentyczne, w postaci jednego oryginału, który zostanie zdeponowany w archiwum Rządu Federalnej Republiki Niemiec, który prześle jego poświadczoną kopię do wszystkich Stron Konwencji oraz Rządów przystępujących i będzie sukcesywnie informować je o wszelkich zmianach.

Rząd Republiki Austrii

Rząd Chińskiej Republiki Ludowej

Rząd Republiki Finlandii

Rząd Republiki Francuskiej

Rząd Republiki Federalnej Niemiec

Rząd Republiki Greckiej

Rząd Republiki Indii

Rząd Republiki Włoskiej

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej

Rząd Rumunii

Rząd Federacji Rosyjskiej

Rząd Republiki Słowacji

Rząd Republiki Słowenii

Rząd Królestwa Hiszpanii

Rząd Królestwa Szwecji

Rząd Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

1 Facility for Antiproton and łon Research in Europe