KOMUNIKAT PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie granicznych kwot przychodu dla 2008 r. stosowanych przy zawieszaniu albo zmniejszaniu emerytur i rent

Na podstawie art. 104 ust. 10 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm. 1) ) ogłasza się, że kwoty graniczne przychodu dla 2008 r. wynoszą odpowiednio:

1) 24 416,90 zł — co stanowi sumę kwot przychodu odpowiadających 70 % przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w wysokości:

— 1 892,40 zł — od 1 stycznia 2008 r. do 29 lutego 2008 r.,

— 2 029,90 zł — od 1 marca 2008 r. do 31 maja 2008 r.,

— 2 088,80 zł — od 1 czerwca 2008 r. do 31 sierpnia 2008 r..

— 2 066,00 zł — od 1 września 2008 r. do 30 listopada 2008 r.,

— 2 078,00 zł — od 1 grudnia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.;

2) 45 345,60 zł — co stanowi sumę kwot przychodu odpowiadających 130 % przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w wysokości:

— 3 514,50 zł — od 1 stycznia 2008 r. do 29 lutego 2008 r.,

— 3 769,80 zł — od 1 marca 2008 r. do 31 maja 2008 r.,

— 3 879,20 zł — od 1 czerwca 2008 r. do 31 sierpnia 2008 r.,

— 3 836,80 zł — od 1 września 2008 r. do 30 listopada 2008 r.,

— 3 859,20 zł — od 1 grudnia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 121, poz. 1264, Nr 144, poz. 1530, Nr 191, poz. 1954, Nr 210, poz. 2135 i Nr 236, poz. 2355, z 2005 r. Nr 167, poz. 1397 i Nr 169, poz. 1412 i 1421, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 208, poz. 1534, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 82, poz. 558, Nr 191, poz. 1368 i 1369 i Nr 200, poz. 1445 oraz z 2008 r. Nr 67, poz. 411 i Nr 192, poz. 1180.