KOMUNIKAT PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH z dnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 30 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za II kwartał 2006 r. ogłoszonego do celów emerytalnych

Na podstawie art. 10 ust. 9 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. Nr 135, poz. 1268, z późn. zm. 1) ) ogłasza się, że od dnia 1 września 2006 r. kwota przychodu odpowiadająca 30 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za II kwartał 2006 r., ogłoszonego do celów emerytalnych, wynosi 728,20 zł.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 120, poz. 1252, z 2005 r. Nr 94, poz. 788 oraz z 2006 r. Nr 144, poz. 1043.