KOMUNIKAT PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych oraz kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent

Na podstawie art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm. 1) ) ogłasza się, że od dnia 1 marca 2011 r.:

1) kwoty najniższej emerytury i renty wynoszą:

a) 728,18 zł miesięcznie — emerytura, renta rodzinna i renta dla osób całkowicie niezdolnych do pracy,

b) 560,13 zł miesięcznie — renta dla osób częściowo niezdolnych do pracy;

2) kwoty dodatków do emerytury i renty wynoszą:

a) pielęgnacyjnego — 186,71 zł miesięcznie,

b) dla sierot zupełnych — 350,94 zł miesięcznie;

3) kwoty maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent w razie osiągania przychodu w kwocie przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, nie wyższej jednak niż 130% tego wynagrodzenia, wynoszą:

a) 503,82 zł — dla emerytur lub rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,

b) 377,89 zł — dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy,

c) 428,27 zł — dla rent rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 40, poz. 224, Nr 134, poz. 903, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726.