KOMUNIKAT PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia oraz kwot granicznych przychodu w 2004 r.

Na podstawie art. 104 ust. 10 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm. 1) ) ogłasza się, co następuje:

1. Kwota przychodu odpowiadająca:

1) 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wynosi:

– od 1 stycznia do 29 lutego 2004 r. – 1 512,10 zł miesięcznie,

– od 1 marca do 31 maja 2004 r. – 1 593,80 zł miesięcznie,

– od 1 czerwca do 31 sierpnia 2004 r. – 1 632,60 zł miesięcznie,

– od 1 września do 30 listopada 2004 r. – 1 561,40 zł miesięcznie,

– od 1 grudnia do 31 grudnia 2004 r. – 1 589,00 zł;

2) 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wynosi:

– od 1 stycznia do 29 lutego 2004 r. – 2 808,10 zł miesięcznie,

– od 1 marca do 31 maja 2004 r. – 2 959,90 zł miesięcznie,

– od 1 czerwca do 31 sierpnia 2004 r. – 3 031,90 zł miesięcznie,

– od 1 września do 30 listopada 2004 r. – 2 899,70 zł miesięcznie,

– od 1 grudnia do 31 grudnia 2004 r. – 2 951,00 zł.

2. Kwota graniczna przychodu w 2004 r. odpowiadająca:

1) 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wynosi 18 976,60 zł;

2) 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wynosi 35 241,70 zł.1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 121, poz. 1264, Nr 144, poz. 1530, Nr 191, poz. 1954, Nr 210, poz. 2135 i Nr 236, poz. 2355.