KOMUNIKAT PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH z dnia 12 sierpnia 2005 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70 % i 130 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2005 r.

Na podstawie art. 104 ust. 10 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm. 1) ) ogłasza się, iż od dnia 1 września 2005 r. kwota przychodu odpowiadająca:

1) 70 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2005 r. — wynosi 1 623,00 zł;

2) 130 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2005 r. — wynosi 3 014,10 zł.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 121, poz. 1264, Nr 144, poz. 1530, Nr 191, poz. 1954, Nr 210, poz. 2135 i Nr 236, poz. 2355.