KOMUNIKAT PREZESA PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI z dnia 18 października 2005 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w III kwartale 2005 r.

Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. — Prawo atomowe (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1689 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 163, poz. 1362) informuję, co następuje:

Wyniki pomiarów uzyskane ze stacji i placówek wykonujących pomiary skażeń promieniotwórczych kształtowały się następująco:


moc dawki — 52—185 nSv/h (nanosiwertów na godzinę) (średnio 93 nSv/h)
Cs-137 w powietrzu — 0,1—4,7 uBq/m3 (mikrobekereli na m3) (średnio 1,0 yBą/m3)
Cs-137 w mleku — 0,2—1,0 Bq/dm3 (bekerela na dm3) (średnio 0,5 Bq/dm3).

Zawartość izotopu Cs-137 w powietrzu i w mleku stanowi podstawowy wskaźnik reprezentujący skażenie promieniotwórcze materiałów środowiskowych oraz artykułów spożywczych sztucznymi izotopami promieniotwórczymi.

Dane te wskazują, że narażenie osób z ogółu ludności kraju powodowane obecnymi w środowisku i w żywności sztucznymi izotopami promieniotwórczymi utrzymuje się na bardzo niskim poziomie stanowiącym jedynie kilka procent wartości dawki granicznej dla ogółu ludności wynoszącej 1 mSv w ciągu roku.