KOMUNIKAT PREZESA PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w I kwartale 2011 r.

Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. — Prawo atomowe (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 276, z późn. zm. 1) ) informuję, co następuje:

W dniu 11 marca 2011 r. na skutek silnego trzęsienia ziemi o sile 9 stopni w skali Richtera oraz wywołanej nim niszczącej fali tsunami doszło do awarii w japońskiej elektrowni Fukushima I (Fukushima Dai-ichi), wyposażonej w 6 bloków z reaktorami BWR (Boiling Water Reactor).

Około środy (23 marca 2011 r.) nad Polskę dotarły pierwsze warstwy powietrza znad elektrowni Fukushima, zawierające niewielkie ilości radionuklidów pochodzenia sztucznego (głównie promieniotwórczego jodu I-131).

W związku z informacjami napływającymi z Japonii i własnymi ocenami sytuacji, Prezes PAA podjął decyzję o zwiększeniu częstotliwości pomiarów przez nadzorowane przez CLOR, wysokoczułe stacje wczesnego wykrywania skażeń ASS-500 pracujące w sieci wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych Prezesa PAA. Stacje te rozpoczęły pomiary w trybie o zwiększonej częstotliwości wymiany filtrów tj. co 2-4 dni od 21 marca 2011 r. (w trybie normalnej pracy filtry wymieniane są raz na 7 dni).

W rozpatrywanym okresie całego kwartału nie wykryto, poza Cs-137 pochodzącym jeszcze z awarii czarnobylskiej, innych radionuklidów pochodzenia sztucznego w produktach żywnościowych i wodzie pitnej, które badane są w sieci placówek pomiarów skażeń promieniotwórczych (stacje sanitarno-epidemio-logiczne). Nie zanotowano także żadnych zmian w wartościach poziomu mocy dawki na terenie Polski.

Wyniki pomiarów uzyskane ze stacji i placówek wykonujących pomiary skażeń promieniotwórczych kształtowały się następująco:

W okresie całego kwartału:

moc dawki         - 61-139 nSv/h (nanosiwertów na godzinę) (średnio 91,7 nSv/h)

Cs-137 w mleku — 0,1-0,9 Bq/dm3 (bekerela na dm3) (średnio 0,5 Bq/dm3)

Wyniki pomiarów aerozoli atmosferycznych mierzonych przez system stacji wczesnego wykrywania skażeń ASS-500 podano poniżej z podziałem na dwa okresy.

Okres pierwszy od 01.01.2011 r. do 21.03.2011 r. do momentu wykrycia sztucznych izotopów promieniotwórczych w masach powietrza nadciągających nad terytorium Polski

Cs-137 w powietrzu — 0,2-10,3 μBq/m3 (mikrobekerela na m3) (średnio 1,7 μBq/m3)

Okres drugi od 21.03.2011 r. do 01.04.2011 r. (zmieniono filtr o godz. 8 rano)

I-131 w powietrzu — 53-8301 μBq/m3 (mikrobekerela na m3) (średnio 1280 μBq/m3)

Cs-137 w powietrzu — 2,3-753,6 μBq/m3 (mikrobekerela na m3) (średnio 155,1 μBq/m3)

Cs-134 w powietrzu — 1,1-620,4 μBq/m3 (mikrobekerela na m3) (średnio 136,9 μBq/m3)

Zawartość izotopu I-131 oraz izotopów Cs-137 i Cs-134 w powietrzu i w mleku stanowi podstawowy wskaźnik reprezentujący skażenie promieniotwórcze materiałów środowiskowych oraz artykułów spożywczych sztucznymi izotopami promieniotwórczymi.

Na podstawie powyższych danych stwierdza się, że narażenie osób z ogółu ludności kraju powodowane obecnymi w środowisku i w żywności sztucznymi izotopami promieniotwórczymi utrzymuje się w rozpatrywanym okresie na bardzo niskim poziomie, podobnie jak w ubiegłym kwartale.

Awaria w elektrowni jądrowej Fukushima Dai-ichi nie spowodowała w Polsce zagrożenia dla osób z ogółu ludności. Na podstawie pomiarów i obliczeń stwierdza się, że średnia wartość dawki skutecznej dla osób z ogółu ludności od sztucznych radioizotopów promieniotwórczych rejestrowanych w okresie 21-31 marca 2011 r. nie przekracza setnych części promila wartości granicznej dawki skutecznej określonej dla osób z ogółu ludności.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 93, poz. 583 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 107, poz. 679.