KOMUNIKAT PREZESA PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI z dnia 16 stycznia 2007 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w IV kwartale 2006 r.

Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. — Prawo atomowe (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1689, z późn. zm. 1) ) informuję, co następuje:

Wyniki pomiarów uzyskane ze stacji i placówek wykonujących pomiary skażeń promieniotwórczych kształtowały się następująco:

moc dawki        — 39—173 nSv/h (nanosiwertów na godzinę) (średnio 89 nSv/h)

Cs-137 w powietrzu — 0,1—4,9 μBq/m3 (mikrobekereli na m3) (średnio 1,0 μBq/m3)

Cs-137 w mleku — 0,2—1,3 Bq/dm3 (bekerela na dm3) (średnio 0,5 Bq/dm3)

Zawartość izotopu Cs-137 w powietrzu i w mleku stanowi podstawowy wskaźnik reprezentujący skażenie promieniotwórcze materiałów środowiskowych oraz artykułów spożywczych sztucznymi izotopami promieniotwórczymi.

Dane te wskazują, że narażenie osób z ogółu ludności kraju powodowane obecnymi w środowisku i w żywności sztucznymi izotopami promieniotwórczymi utrzymuje się na bardzo niskim poziomie stanowiącym jedynie kilka procent wartości dawki granicznej dla ogółu ludności wynoszącej 1 mSv w ciągu roku.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 oraz z 2006 r. Nr 52, poz. 378, Nr 104, poz. 708, Nr 133, poz. 935 i Nr 170, poz. 1217.