KOMUNIKAT PREZESA PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI z dnia 15 października 2004 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w III kwartale 2004 r.

Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1689 i Nr 173, poz. 1808) informuję, co następuje:

Wyniki pomiarów uzyskane ze stacji i placówek wykonujących pomiary skażeń promieniotwórczych kształtowały się następująco:


moc dawki – 54–172 nSv/h (nanosiwertów na godzinę)

(średnio 89 nSv/h)

Cs-137 w powietrzu – 0,1–3,9 μBq/m3 (mikrobekereli na m3)

(średnio 0,8 μBq/m3)

Cs-137 w mleku – 0,1–3,1 Bq/dm3 (bekerela na dm3)

(średnio 0,6 Bq/dm3)


Zawartość izotopu Cs-137 w powietrzu i w mleku stanowi podstawowy wskaźnik reprezentujący skażenie promieniotwórcze materiałów środowiskowych oraz artykułów spożywczych sztucznymi izotopami promieniotwórczymi.

Dane te wskazują, że narażenie osób z ogółu ludności kraju powodowane obecnymi w środowisku i w żywności sztucznymi izotopami promieniotwórczymi utrzymuje się na bardzo niskim poziomie stanowiącym jedynie kilka procent wartości dawki granicznej dla ogółu ludności wynoszącej 1 mSv w ciągu roku.