KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 9 sierpnia 2005 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2005 r.

Na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm. 1) ) ogłasza się, iż przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2005 r. wyniosło 2 318,53 zł.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaty ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 121, poz. 1264, Nr 144, poz. 1530, Nr 191, poz. 1954, Nr 210, poz. 2135 i Nr 236, poz. 2355.