KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 7 maja 2004 r. w sprawie terminu przekazania ankiety aktualizacyjnej krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej

Na podstawie § 14 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej (Dz. U. Nr 69, poz. 763, z 2001 r. Nr 12, poz. 99 oraz z 2003 r. Nr 221, poz. 2195) w związku z wprowadzeniem rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 33, poz. 289) nowej Polskiej Klasyfikacji Działalności ogłasza się, co następuje:

1. W okresie od dnia 1 czerwca 2004 r. do dnia 30 września 2005 r. zostanie przeprowadzona aktualizacja krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, zwanego dalej „rejestrem podmiotów”.

2. Aktualizacją objęte zostaną wpisane do rejestru podmiotów:

1) osoby prawne,

2) jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej,

3) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

z wyłączeniem indywidualnych gospodarstw rolnych.

3. Główny Urząd Statystyczny będzie sukcesywnie przekazywał ankietę aktualizacyjną (formularz RG-1) odpowiednio:

1) w okresie od dnia 1 czerwca 2004 r. do dnia 30 września 2005 r. podmiotom uczestniczącym w badaniach statystycznych statystyki publicznej, łącznie z wzorami formularzy sprawozdawczych;

2) w okresie od dnia 1 maja 2005 r. do dnia 31 lipca 2005 r. podmiotom, nieobjętym w latach 2004–2005 badaniami statystycznymi statystyki publicznej, których zgłoszona do rejestru podmiotów działalność uległa zmianie, w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

4. Podmioty, o których mowa w ust. 3, po otrzymaniu ankiety aktualizacyjnej, zobowiązane są do skorygowania zgłoszonych do rejestru podmiotów danych i po wypełnieniu ankiety – do jej zwrotu w terminie 14 dni od dnia otrzymania urzędowi statystycznemu w województwie, na obszarze którego podmiot ma siedzibę.

5. Po dokonaniu aktualizacji rejestru podmiotów, urzędy statystyczne wyślą do podmiotów objętych aktualizacją nowe zaświadczenia wyłącznie w przypadku zmian wpisu cech objętych treścią zaświadczenia, którego wzór został ustalony powołanym na wstępie rozporządzeniem.

6. Ankieta jest również dostępna na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego pod adresem www.stat.gov.pl w formacie pdf. Może ona w dowolnym czasie zostać pobrana, wydrukowana, wypełniona i wysłana pocztą do właściwego urzędu statystycznego.