KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie terminu i formy przekazania ankiety aktualizacyjnej krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej

Na podstawie § 14 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej (Dz. U. Nr 69, poz. 763, z 2001 r. Nr 12, poz. 99, z 2003 r. Nr 221, poz. 2195 oraz z 2008 r. Nr 168, poz. 1041) w związku z § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885 oraz z 2009 r. Nr 59, poz. 489) ogłasza się, co następuje:

1. Do dnia 31 grudnia 2009 r. zostanie przeprowadzona aktualizacja krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, zwanego dalej „rejestrem REGON”, na podstawie:

1) ankiety aktualizacyjnej dotyczącej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej oraz jej jednostek lokalnych, stanowiącej załącznik nr 8 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej, zwanego dalej „rozporządzeniem”,

2) ankiety aktualizacyjnej dotyczącej osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą oraz jej jednostek lokalnych, stanowiącej załącznik nr 9 do rozporządzenia

— zwanych dalej „ankietą”, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Z ankiety zostaną wyłączone wpisane do rejestru REGON:

1) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą objęte przeklasyfikowaniem działalności według PKD 2007 na podstawie § 14 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia;

2) podmioty gospodarki narodowej, które po dniu 1 stycznia 2008 r. zaktualizują informacje w rejestrze REGON w trybie zgłoszenia wniosku RG-1 lub wniosku RG-2;

3) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą będące przedsiębiorcami, które po dniu 30 marca 2009 r. zaktualizują informacje w rejestrze REGON w trybie zgłoszenia wniosku EDG-1.

3. Realizacja obowiązku określonego w § 14 ust. 2 rozporządzenia będzie przeprowadzona w formie:

1) sukcesywnego przesyłania ankiet do dnia 31 sierpnia 2009 r. przez urzędy statystyczne do podmiotów wymienionych w ust. 1, które prowadzą działalność w nie więcej niż 9 miejscach lub które mają wpisane w rejestrze REGON nie więcej niż 20 rodzajów działalności;

2) sukcesywnego przesyłania do dnia 31 sierpnia 2009 r. przez urzędy statystyczne do podmiotów wymienionych w ust. 1, które prowadzą działalność w więcej niż 9 miejscach lub które mają wpisane w rejestrze REGON więcej niż 20 rodzajów działalności, zaproszeń do zgłoszenia się we właściwym urzędzie statystycznym w celu dokonania zgłoszenia informacji objętych ankietą, w formie oświadczenia potwierdzonego podpisem tej osoby;

3) zgłoszenia do właściwego organu wniosku RG-1, RG-2 lub EDG-1 (w tym wniosku w formie elektronicznej) w zakresie danych objętych aktualizacją bądź osobistego zgłoszenia informacji objętych ankietą, w formie oświadczenia potwierdzonego podpisem tej osoby.

4. Podmioty, o których mowa w ust. 1, po otrzymaniu ankiet zobowiązane są do zweryfikowania danych zgodnie z objaśnieniami do ankiety i potwierdzenia informacji w niej zawartych przez złożenie podpisu na wydrukowanej ankiecie oraz jej zwrotu — w terminie 14 dni od dnia doręczenia — urzędowi statystycznemu w województwie, na którego terenie podmiot ma siedzibę (dla podmiotów wymienionych w ust. 1 pkt 1) lub ma miejsce zamieszkania (dla podmiotów wymienionych w ust. 1 pkt 2).

5. Po dokonaniu aktualizacji rejestru REGON na podstawie ankiet, o których mowa w ust. 1, urzędy statystyczne będą sukcesywnie, w terminie do dnia 31 grudnia 2009 r., przekazywały podmiotom, które złożą wypełnioną ankietę aktualizacyjną, nowe zaświadczenia o numerach identyfikacyjnych REGON.

6. Do aktualizacji rejestru REGON wszczętej i niezakończonej na podstawie przepisów dotychczasowego komunikatu stosuje się przepisy niniejszego komunikatu.

7. Komunikat wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 1)


1) Niniejszy komunikat był poprzedzony komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 2008 r. w sprawie terminu i formy przekazania ankiety aktualizacyjnej krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (M. P. Nr 78, poz. 694), który traci moc z dniem ogłoszenia niniejszego komunikatu.