KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie wyniku nominalnego sektora instytucji rządowych i samorządowych za lata 2010-2013

Na podstawie art. 38b pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zpóźn. zm. 1) ) ogłasza się, że wynik nominalny sektora instytucji rządowych i samorządowych podawany do wiadomości publicznej zgodnie z art. 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2009 z dnia 25 maja 2009 r. o stosowaniu Protokołu w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (Dz. Urz. UE L 145 z 10.06.2009, s. 1, z późn. zm.) za lata 2010-2013 wyniósł:

w 2010 roku: deficyt 110 870 mln zł,

w 2011 roku: deficyt 77 214 mln zł,

w 2012 roku: deficyt 61 681 mln zł,

w 2013 roku: deficyt 70 651 mln zł.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379.