KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie łącznej dynamiki wartości produktu krajowego brutto w cenach stałych za lata 2008-2013

Na podstawie art. 38b pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zpóźn. zm. 1) ) ogłasza się, że łączna dynamika wartości produktu krajowego brutto w cenach stałych za lata 2008-2013 wyniosła 120,2.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379.