KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 14 października 2004 r. w sprawie wskaźnika cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2004 r.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, z późn. zm. 1) ) ogłasza się, iż ceny detaliczne towarów i usług konsumpcyjnych w okresie I-III kwartału 2004 r. w stosunku do I-III kwartału 2003 r. wzrosły o 3,2%.1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953 i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959 i Nr 123, poz. 1291.