KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie sprawozdań o źródłach pozyskania środków finansowych przez partie polityczne w 2006 r.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 857, z późn. zm. 1) ) Państwowa Komisja Wyborcza ogłasza przedłożone jej przez partie polityczne sprawozdania o źródłach pozyskania środków finansowych w 2006 r.

Obowiązek złożenia sprawozdań ciążył na 82 partiach politycznych wpisanych do ewidencji partii politycznych (EwP), prowadzonej przez Sąd Okręgowy w Warszawie, według stanu na dzień 31 grudnia 2006 r.

W ustawowym terminie sprawozdania złożyło 70 partii politycznych, w tym 26 partii wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania w zakresie wpływów na Fundusz Wyborczy.

Sprawozdanie złożyła ponadto partia polityczna Stronnictwo Konserwatywno-LudoweRuch Nowej Polski (EwP 41) 2) , wykreślona z ewidencji w 2006 r.

Po upływie ustawowego terminu sprawozdanie złożyło Stronnictwo Narodowe „Patria” (EwP 166).

Przedłożone sprawozdania partii politycznych stanowią załączniki nr 1—72 do niniejszego komunikatu, według załączonego wykazu, w kolejności numerów ewidencyjnych partii.

Nie złożyły sprawozdań partie polityczne:

1. „Forum Republikańskie” (EwP 64)

2. Ruch Obrony Bezrobotnych (EwP 142)

3. Konfederacja Polski Niepodległej — Obóz Patriotyczny (EwP 149)

4. Polska Unia Gospodarcza (EwP 154)

5. „Przedsiębiorczość i Postęp” (EwP 190)

6. Stronnictwo Narodowe — Organizacja Polityczna Narodu (EwP 206)

7. „Polska Konfederacja — Godność i Praca” (EwP 235)

8. Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast” (EwP 245)

9. Nadzieja Polski (EwP 248)

10. Przyszłość RP (EwP 255)

11. Partia Przewoźników i Kierowców (EwP 256).

Państwowa Komisja Wyborcza udostępnia do wglądu wykazy wpłat od osób fizycznych na rzecz partii politycznych na wniosek, w trybie i na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm. 3) ). Inne nieopublikowane załączniki do sprawozdań partii politycznych stanowią informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm. 4) ) i są udostępniane do wglądu w trybie i na zasadach określonych w tej ustawie.

Załączniki do komunikatu Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 maja 2007 r. (poz. 587)

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW ZAWIERAJĄCYCH SPRAWOZDANIA PARTII POLITYCZNYCH

Załącznik nr 1 — Stronnictwo Demokratyczne (EwP 2)

Załącznik nr 2 — Polska Partia Socjalistyczna (EwP 4)

Załącznik nr 3 — Ruch Odbudowy Polski (EwP 5)

Załącznik nr 4 — Partia Kupiecka (EwP 10)

Załącznik nr 5 — Partia Demokratyczna — demokraci.pl (EwP 12)

Załącznik nr 6 — Polska Partia Ekologiczna Zielonych (EwP 21)

Załącznik nr 7 — Unia Polityki Realnej (EwP 23)

Załącznik nr 8 — Polska Partia Odnowy Kraju (EwP 31)

Załącznik nr 9 — Polski Ruch Uwłaszczeniowy (EwP 33)

Załącznik nr 10 — Polskie Stronnictwo Ludowe (EwP 34)

Załącznik nr 11 — Stronnictwo Konserwatywno-LudoweRuch Nowej Polski

Załącznik nr 12 — Polska Wspólnota Narodowa (EwP 48)

Załącznik nr 13 — Krajowa Partia Emerytów i Rencistów (EwP 49)

Załącznik nr 14 — Liga Polskich Rodzin (EwP 53)

Załącznik nr 15 — Narodowe Odrodzenie Polski (EwP 58)

Załącznik nr 16 — Unia Pracy (EwP 62)

Załącznik nr 17 — Partia Victoria (EwP 68)

Załącznik nr 18 — Forum Samorządowe (EwP 73)

Załącznik nr 19 — Ruch Katolicko-Narodowy (EwP 76)

Załącznik nr 20 — Sojusz Lewicy Demokratycznej (EwP 87)

Załącznik nr 21 — Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej (EwP 88)

Załącznik nr 22 — Stronnictwo „Porozumienie Polskie" (EwP 90)

Załącznik nr 23 — Przymierze Ludowo-Narodowe (EwP 113)

Załącznik nr 24 — Prawo i Sprawiedliwość (EwP 124)

Załącznik nr 25 — Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej (EwP 131)

Załącznik nr 26 — Unia Polskich Ugrupowań Monarchistycznych (EwP 136)

Załącznik nr 27 — Racja Polskiej Lewicy (EwP 140)

Załącznik nr 28 — Polska Partia Ekologiczna (EwP 144)

Załącznik nr 29 — Praca Zdrowie Ekologia (EwP 146)

Załącznik nr 30 — Liga Obrony Suwerenności (EwP 148)

Załącznik nr 31 — Komunistyczna Partia Polski (EwP 152)

Załącznik nr 32 — Partia Postępu Antyklerykalna Polska (EwP 155)

Załącznik nr 33 — Partia Dzieci i Młodzieży (EwP 158)

Załącznik nr 34 — Demokratyczna Partia Lewicy (EwP 160)

Załącznik nr 35 — Partia Zielonych Rzeczypospolitej Polskiej (EwP 162)

Załącznik nr 36 — Stronnictwo Narodowe „Patria" (EwP 166)

Załącznik nr 37 — Jedność Rzemieślniczo-Kupiecka (EwP 170)

Załącznik nr 38 — Chrześcijańska Demokracja (EwP 171)

Załącznik nr 39 — Chrześcijańska Demokracja III Rzeczypospolitej Polskiej (EwP 176)

Załącznik nr 40 — Porozumienie Ludowo-Patriotyczne (EwP 177)

Załącznik nr 41 — Polska Partia Narodowa (EwP 180)

Załącznik nr 42 — Zieloni 2004 (EwP 182)

Załącznik nr 43 — Socjaldemokracja Polska (EwP 191)

Załącznik nr 44 — Centrum (EwP 192)

Załącznik nr 45 — Stronnictwo Ludowe Ojcowizna (EwP 193)

Załącznik nr 46 — Stronnictwo Pracy (EwP 196)

Załącznik nr 47 — Inicjatywa Rzeczypospolitej Polskiej (EwP 197)

Załącznik nr 48 — Przymierze dla Polski (EwP 200)

Załącznik nr 49 — Stronnictwo Narodowe (EwP 203)

Załącznik nr 50 — Partia Rozwoju (EwP 205)

Załącznik nr 51 — Polska Partia Pracy (EwP 211)

Załącznik nr 52 — Związek Weteranów Wojny (EwP 212)

Załącznik nr 53 — Organizacja Narodu Polskiego — Liga Polska (EwP 213)

Załącznik nr 54 — Stronnictwo Narodowe im. Dmowskiego Romana (EwP 215)

Załącznik nr 55 — Samoobrona Narodu Polskiego (EwP 216)

Załącznik nr 56 — Ruch Odrodzenia Gospodarczego im. Edwarda Gierka (EwP 219)

Załącznik nr 57 — „Nowa Lewica" (EwP 220)

Załącznik nr 58 — „OdNowa Rzeczypospolitej Polskiej" (EwP 222)

Załącznik nr 59 — Unia Lewicy III RP (EwP 227)

Załącznik nr 60 — Polski Ruch Monarchistyczny (EwP 229)

Załącznik nr 61 — Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych i Specjalnej Troski (EwP 231)

Załącznik nr 62 — „Ruch Patriotyczny" (EwP 232)

Załącznik nr 63 — Stronnictwo Polska Racja Stanu (EwP 234)

Załącznik nr 64 — Platforma Janusza Korwin-Mikke (EwP 236)

Załącznik nr 65 — Polskie Porozumienie Przedsiębiorczości i Pracy (EwP 243)

Załącznik nr 66 — Nowa Wizja Polski (EwP 244)

Załącznik nr 67 — Sztandar Matki Boskiej Licheńskiej Bolesnej Królowej Polski (EwP 246)

Załącznik nr 68 — Samoobrona — Ruch Społeczny (EwP 247)

Załącznik nr 69 — Wierni Polsce (EwP 251)

Załącznik nr 70 — Porozumienie Pokoleń (EwP 252)

Załącznik nr 71 — Związek Słowiański (EwP 253)

Załącznik nr 72 — Obrona Narodu Polskiego (EwP 257)


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 127, poz. 1089, z 2003 r. Nr 57, poz. 507, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 167, poz. 1398 i Nr 266, poz. 2236.

2) W komunikacie i w wykazie załączników kursywą oznaczono partię polityczną wykreśloną z ewidencji w 2006 r.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711.

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 132, poz. 1110.