KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 5 czerwca 2006 r. w sprawie informacji finansowych partii politycznych o subwencji otrzymanej z tytułu udziału w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 23 września 2001 r, oraz o poniesionych z subwencji wydatkach w 2005 r.

Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 857, z późn. zm. 1) ) Państwowa Komisja Wyborcza ogłasza przedłożone jej informacje finansowe partii politycznych o subwencji otrzymanej z tytułu udziału w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 23 września 2001 r., oraz o poniesionych z subwencji wydatkach w 2005 r.

Obowiązek złożenia informacji finansowych, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, ciążył na 6 partiach politycznych, które w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 23 września 2001 r., spełniły wymogi określone w art. 28 ust. 1 pkt 1 lub pkt 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych.

Uprawnienie do otrzymania subwencji za 2005 r. przysługiwało następującym partiom politycznym: Partii Demokratycznej—demokraci.pl (EwP 12), Krajowej Partii Emerytów i Rencistów (EwP 49), Lidze Polskich Rodzin (EwP 53), Sojuszowi Lewicy Demokratycznej (EwP 87), Samoobronie Rzeczpospolitej Polskiej (EwP 88) i Prawu i Sprawiedliwości (EwP 124).

Przedłożone informacje finansowe stanowią załączniki nr 1—6 do niniejszego komunikatu, według załączonego wykazu, w kolejności numerów ewidencyjnych partii politycznych (EwP).

Informacje finansowe partii palitycznych dostępne na stronie www.pkw.gov.pl


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 127, poz. 1089, z 2003 r. Nr 57, poz. 507, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 167, poz. 1398 i Nr 266, poz. 2236.