KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 5 czerwca 2006 r. o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach wyborczych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 25 września 2005 r.

Na podstawie art. 124 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. — Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, z późn. zm. 1) ) Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że do złożenia sprawozdania wyborczego zobowiązanych było 128 komitetów wyborczych, uczestniczących w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Sprawozdania wyborczego nie złożyły: Komitet Wyborczy Wyborców „Lista Zbigniewa Nowaka — Naprawa Państwa — Kandydaci Niezależni” oraz Komitet Wyborczy Polskiej Konfederacji — Godność i Praca.

Państwowa Komisja Wyborcza zbadała przedłożone sprawozdania i, zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy, postanowiła:

1) przyjąć bez zastrzeżeń sprawozdania 99 komitetów wyborczych, wymienionych w załączniku nr 1;

2) przyjąć, ze wskazaniem uchybienia, sprawozdania 13 komitetów wyborczych, wymienionych w załączniku nr 2;

3) odrzucić sprawozdania 14 komitetów wyborczych, wymienionych w załączniku nr 3.

Na postanowienie Państwowej Komisji Wyborczej o odrzuceniu sprawozdania wyborczego wniesione zostały skargi do Sądu Najwyższego przez pełnomocników finansowych: Komitetu Wyborczego Centrum, Komitetu Wyborczego Dom Ojczysty, Komitetu Wyborczego Stronnictwa Ludowego „Ojcowizna”, Komitetu Wyborczego Organizacji Narodu Polskiego — Liga Polska, Komitetu Wyborczego Wyborców Mariana Cyconia, Komitetu Wyborczego Wyborców Janusz Lorenz Ludziom Warmii i Mazur, Komitetu Wyborczego Wyborców „Wygrajmy Przyszłość” Kandydata na Senatora RP Józefa Jedynaka. W sprawach tych do dnia wydania komunikatu nie zapadły rozstrzygnięcia.

Załączniki do komunikatu Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 czerwca 2006 r. (poz. 445)

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 oraz z 2005 r. Nr 140, poz. 1173.