KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie sprawozdań wyborczych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 21 października 2007 r.

Na podstawie art. 121 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. — Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360) Państwowa Komisja Wyborcza ogłasza przedłożone jej sprawozdania wyborcze i informuje, że termin składania sprawozdań upłynął 21 stycznia 2008 r. Obowiązek złożenia sprawozdań wyborczych ciążył na 52 komitetach wyborczych.

W ustawowym terminie sprawozdania wyborcze złożyło 39 komitetów wyborczych.

Po upływie ustawowego terminu sprawozdania złożyły następujące komitety wyborcze:

1. Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski

2. Komitet Wyborczy Przymierze dla Polski

3. Komitet Wyborczy Samoobrony Patriotycznej

4. Komitet Wyborczy Stronnictwa Ludowego „OJCOWIZNA”

5. Komitet Wyborczy Wierni Polsce

6. Komitet Wyborczy Wyborców „Autonomia dla Ziemi Górnośląskiej”

7. Komitet Wyborczy Wyborców Macieja Płażyńskiego

8. Komitet Wyborczy Wyborców Prawicy Marka Jurka

Nie złożyły sprawozdań wyborczych następujące komitety wyborcze:

1. Komitet Wyborczy Partii Rozwoju

2. Komitet Wyborczy Samoobrony Odrodzenie

3. Komitet Wyborczy Wyborców Krzysztofa Rutkowskiego

4. Komitet Wyborczy Wyborców „Mniej podatków”

5. Komitet Wyborczy Wyborców Pro Vita Et Patria

Przedłożone sprawozdania stanowią załączniki nr 1—47 do niniejszego komunikatu, według załączonego wykazu.

Państwowa Komisja Wyborcza udostępnia do wglądu wykazy wpłat od osób fizycznych na rzecz komitetów wyborczych wyborców na wniosek, w trybie i na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm. 1) ). Inne nieopublikowane załączniki do sprawozdań komitetów wyborczych stanowią informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm. 2) ) i są udostępniane do wglądu w trybie i na zasadach określonych w tej ustawie.

Załączniki do komunikatu Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 stycznia 2008 r. (poz. 123)

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Komitety wyborcze partii politycznych:

1. Komitet Wyborczy Demokratycznej Partii Lewicy

2. Komitet Wyborczy Konfederacji Polski Niepodległej — Obozu Patriotycznego

3. Komitet Wyborczy Konfederacji Polski Niepodległej

4. Komitet Wyborczy Krajowej Partii Emerytów i Rencistów

5. Komitet Wyborczy Ligi Polskich Rodzin

6. Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski

7. Komitet Wyborczy Nowej Wizji Polski

8. Komitet Wyborczy Obrony Narodu Polskiego

9. Komitet Wyborczy Partii Kobiet

10. Komitet Wyborczy Partii Lewica i Demokraci

11. Komitet Wyborczy Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej

12. Komitet Wyborczy Polskiej Partii Pracy

13. Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego

14. Komitet Wyborczy Polskiej Partii Socjalistycznej

15. Komitet Wyborczy Polskiej Wspólnoty Narodowej

16. Komitet Wyborczy Prawa i Sprawiedliwości

17. Komitet Wyborczy Przymierze dla Polski

18. Komitet Wyborczy RACJI Polskiej Lewicy

19. Komitet Wyborczy Samoobrony Patriotycznej

20. Komitet Wyborczy Samoobrony Rzeczpospolitej Polskiej

21. Komitet Wyborczy Stronnictwa Ludowego „OJCOWIZNA”

22. Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej

23. Komitet Wyborczy Unii Lewicy III RP

24. Komitet Wyborczy Wierni Polsce

25. Komitet Wyborczy Zielonych 2004

26. Komitet Wyborczy Związku Słowiańskiego

Koalicyjny komitet wyborczy:

27. Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci

Komitety wyborcze wyborców:

28. Komitet Wyborczy Wyborców „Autonomia dla Ziemi Górnośląskiej”

29. Komitet Wyborczy Wyborców Bóg—Honor—Ojczyzna

30. Komitet Wyborczy Wyborców Cimoszewicz do Senatu

31. Komitet Wyborczy Wyborców Czesława Fiedorowicza

32. Komitet Wyborczy Wyborców Dariusza Jedliny

33. Komitet Wyborczy Wyborców Jacka Babki

34. Komitet Wyborczy Wyborców Jarosława Puściona „Dla rozwoju i współpracy”

35. Komitet Wyborczy Wyborców Konrada Głębockiego

36. Komitet Wyborczy Wyborców Lasecki

37. Komitet Wyborczy Wyborców Lubelszczyzna

38. Komitet Wyborczy Wyborców Macieja Płażyńskiego

39. Komitet Wyborczy Wyborców „Mniejszość Niemiecka”

40. Komitet Wyborczy Wyborców Niezależnego Kandydata Na Senatora Jana Kurpa

41. Komitet Wyborczy Wyborców „Piast”

42. Komitet Wyborczy Wyborców Prawicy Marka Jurka

43. Komitet Wyborczy Wyborców Przeciw Korupcji

44. Komitet Wyborczy Wyborców Przyszłość

45. Komitet Wyborczy Wyborców Ryszarda Galii

46. Komitet Wyborczy Wyborców Rzewuski Zbigniew Jan „Zgoda i Rozwój”

47. Komitet Wyborczy Wyborców „Wierzbicki Naszym Senatorem”


1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 oraz z 2007 r. Nr 165, poz. 1170 i Nr 176, poz. 1238.

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 132, poz. 1110.