KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 23 maja 2005 r. w sprawie informacji finansowych partii politycznych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach w 2004 r.

Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 857 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 127, poz. 1089, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 273, poz. 2703) Państwowa Komisja Wyborcza ogłasza przedłożone jej informacje finansowe partii politycznych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach w 2004 r.

Obowiązek złożenia informacji finansowych, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, ciążył na 7 partiach politycznych, które w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 23 września 2001 r., spełniły wymogi określone w art. 28 ust. 1 pkt 1 lub pkt 2 ustawy o partiach politycznych.

Uprawnienie do otrzymania subwencji za 2004 r. przysługiwało następującym partiom politycznym: Unii Wolności (EwP 12), Krajowej Partii Emerytów i Rencistów (EwP 49), Lidze Polskich Rodzin (EwP 53), Partii Ludowo-Demokratycznej (EwP 60), Sojuszowi Lewicy Demokratycznej (EwP 87), Samoobronie Rzeczypospolitej Polskiej (EwP 88) i Prawu i Sprawiedliwości (EwP 124).

 • Część ia
 • Załącznik nr 1 — Unia Wolności (EwP 12)

 • Załącznik nr 2 — Krajowa Partia Emerytów i Rencistów (EwP 49)

 • Załącznik nr 3 — Liga Polskich Rodzin (EwP 53)

 • Załącznik nr 4 — Partia Ludowo-Demokratyczna (EwP 60)

 • Załącznik nr 5 — Sojusz Lewicy Demokratycznej (EwP 87)

 • Załącznik nr 6 — Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej (EwP 88)

 • Załącznik nr 7 — Prawo i Sprawiedliwość (EwP 124)

  Załącznik nr 1

  MP2005-032-1.jpg

  INFORMACJA FINANSOWA

  o otrzymanej subwencji

  oraz o poniesionych z tej subwencji

  wydatkach

  UNIA WOLNOŚCI

  (pełna nazwa partii)

  00-683 Warszawa, ul.Marszałkowska 77/79

  (adres siedziby partii)

  Andrzej Tadeusz Potocki      44-100 Gliwice, ul. Jaskółcza 23            64082512039

  Marek Kazimierz Chimiak      87-821 Baruchowo, Lubaty 27             56011604898

  (imiona, nazwiska, adresy zamieszkania i numery ewidencyjne PESEL osób wchodzących w sktad organu statutowego partii politycznej,

  uprawnionego do jej reprezentowania)

  PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA

  W wykonaniu obowiązku nałożonego przepisem art. 34 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 857, z późn. zm.)

  ZARZĄD UNII WOLNOŚCI

  (nazwa organu statutowego partii politycznej, uprawnionego do jej reprezentowania)

  przedstawia informacją za 2004 r. o otrzymanej z budżetu państwa subwencji (w tym również dotyczącą tej części subwencji, która została przekazana na Fundusz Ekspercki) wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.


  Wyszczególnienie Kwota w zł

  1. Kwota otrzymanej subwencji 71 1370 1037 0000 1706 4021 0003

  (numer subkonta rachunku bankowego partii politycznej, na którym gromadzone są środki finansowe pochodzące z subwencji)
  3 838 703,00
  II. Wydatki poniesione z otrzymanej subwencji 4 349 945,54

  1. Wysokość kwoty przekazanej na Fundusz Ekspercki

  192 300,00

  2. Wysokość kwoty przekazanej na Fundusz Wyborczy

  1 896 882,03

  3. Wydatki na cele statutowe (niezwiązane bezpośrednio z wyborami lub referendum), w tym w szczególności na:

  1 177 264,22
  — wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 591 680,67
  — zużycie materiałów i energii 40 608,57
  — usługi obce, w tym korzystanie ze środków masowego przekazu : 10 004,00 447 633,08
  — podatki i opłaty 5 134,70
  — pozostałe cele 92 207,20

  4. Suma spłaconych kredytów bankowych wraz z odsetkami

  1 083 499,29

  5. Wydatki poniesione niezgodnie z przeznaczeniem, określonym w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych

  0,00
  III. Niewykorzystana kwota subwencji 43 002,07
  IV. Wydatki z części subwencji, która została przekazana na Fundusz Ekspercki (numer subkonta rachunku bankowego partii politycznej, na którym gromadzone są środki finansowe przekazane na Fundusz Ekspercki)

  44 1370 1037 0000 1706 4021 0004

  112 924,56

  1. Ekspertyzy prawne, polityczne, socjologiczne i spoteczno-ekonomiczne

  102 748,56

  2. Działalność wydawniczo-edukacyjna

  10 176,00

  3. Cele niezgodne z przeznaczeniem określonym w art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych

  0,00

  4. Niewykorzystana kwota subwencji przekazanej na Fundusz Ekspercki

  79 375,44

  Warszawa, 18 marca 2005 roku

  ( miejscowość i data)

  MP2005-032-2.jpg

  Załącznik nr 2

  INFORMACJA FINANSOWA o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z tej subwencji wydatkach

  Tomasz Zdzisław Mamiński, 02-736 WARSZAWA, ul.Cypryjska 2 m.10,43070903154

  (imiona,nazwiska,adresy zamieszkania i numery ewidencyjne PESEL osób wchodzących w skład organu statutowego partii

  politycznej,uprawnionego do jej reprezentowania)

  PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA

  W wykonaniu obowiązku nałożonego przepisem art.34 ust. 1,2 i 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz.U.Z 2001 r. Nr 79,poz.857 z późn.zm.)

  KRAJOWA PARTIA EMERYTÓW I RENCISTÓW RADA NACZELNA

  (nazwa organu statutowego partii politycznej,uprawnionego do jej reprezentowania)

  przedstawia informację za 2004 rok o otrzymanej z budżetu państwa subwencji (w tym również dotyczącą tej części subwencji, która została przekazana na Fundusz Ekspercki) wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta


  Wyszczególnienie Kwota w zł.
  I. Kwota otrzymanej subwencji 1 731 836,00
  85 1160 2202 0000 0000 3515 2462

  (nr subkonta rachunku bankowego partii politycznej, na którym gromadzone są środki finansowe pochodzące z subwencji)

  II. Wydatki poniesione z otrzymanej subwencji 1 150 096,99
  1. Wysokość kwoty przekazanej na Fundusz Ekspercki 111510,61
  2.Wysokość kwoty przekazanej na Fundusz Wyborczy 265 000,00
  3.Wydatki na cele statutowe (niewiązane bezpośrednio z wyborami lub referendum) 481086,38
  w tym w szczególności na:
  -wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 189 250,43
  -zużycie materiałów i energii 28 026,93
  -usługi obce,w tym korzystanie ze środków masowego przekazu 129 189,43
  -podatki i opłaty
  -pozostałe cele 134 619,59
  4.Suma spłaconych kredytów bankowych wraz z odsetkami, pożyczka z 1999 r. 292 500,00
  5.Wydatki poniesione niezgodnie z przeznacz., określonym w art.28 ust. l 0,00

  ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. O partiach politycznych

  0,00
  III. Niewykorzystana kwota subwencji 581 739,01
  IV. Wydatki z części subwencji, która została przekazana na Fundusz Ekspercki 31 842,00
  22 1160 2202 0000 0000 3515 2529 (nr subkonta rachunku bankowego partii politycznej, na którym gromadzone są środki finansowe pochodzące z subwencji)
  l.Ekspertyzy prawne,polityczne,socjologiczne i społeczno-ekonomiczne 31 842,00
  2.Działalność wydawniczo-edukacyjna 0,00
  3.Cele niezgodne z przeznaczeniem określonym w art.30 ust.4 0,00
  ustawy z 27 czerwca 1997 r. O partiach politycznych 0,00
  4.Niewykorzystana kwota subwencji przekazanej na Fundusz Ekspercki 79 668,61

  MP2005-032-3.jpg

  Załącznik nr 3


  Wyszczególnienie Kwota w zł
  Kwota otrzymanej subwencji

  82 1020 1097 0000 7202 0004 9924

  (numer subkonta rachunku bankowego partii politycznej, na którym gromadzone są środki finansowe pochodzące z subwencji

  7.912.550,00
  II. Wydatki poniesione z otrzymanej subwencji 6.202.805,38
  1. wysokość kwoty przekazanej na Fundusz Ekspercki 395.627,49

  2. wysokość kwoty przekazanej na Fundusz Wyborczy

  3.635.000,00

  3. wydatki na cele statutowe (niezwiązane bezpośrednio z wyborami lub referendum), w tym w szczególności na:

  2.172.177,89
  - wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 497.660,06
  - zużycie materiałów i energii 153.189,12
  - usługi obce, w tym korzystanie ze środków masowego przekazu 1.371.918,33
  - podatki i opłaty 13.724,50
  - pozostałe cele 135.685,88

  4. suma spłaconych kredytów bankowych wraz z odsetkami

  0

  5. wydatki poniesione niezgodnie z przeznaczeniem, określony w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych

  0
  III. Niewykorzystana kwota subwencji 1.709.744,62
  IV. Wydatki z części subwencji, która została przekazana na Fundusz Ekspercki

  59 1020 1097 0000 7202 0005 0047

  (numer subkonta rachunku bankowego partii politycznej, na którym gromadzone są środki finansowe przekazane na Fundusz Ekspercki)

  618.610,40

  1. ekspertyzy prawne, polityczne, socjologiczne i społeczno- ekonomiczne

  618.610,40

  2. działalność wydawniczo-edukacyjna

  0

  3. cele niezgodne z przeznaczeniem określonym w art. 30 ust. ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych

  0

  4. niewykorzystana kwota subwencji przekazanej na Fundusz Ekspercki

  0

          INFORMACJA FINANSOWA

  o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z tej subwencji wydatkach

                   Liga Polskich Rodzin

  (pełna nazwa partii)

  00-528 Warszawa ul.Hoża 9

  (adres siedziby partii)

  Prezes Zarządu Głównego Marek Kotlinowski zam.31-231 Kraków ul.Siewna 23/55 Skarbnik Wojciech Wierzejski zam. 21-500 Biała Podlaska ul.Łąkowa 8

  (imiona, nazwiska, adresy zamieszkania i numery ewidencyjne PESEL osób wchodzących w skład organu statutowego partii politycznej, uprawnionego do jej reprezentowania)

  PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA

  W wykonaniu obowiązku nałożonego przepisem art. 34 ust. 1, 2

  i 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych

  (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 857, z późn. zm.)

  Zarząd Główny Ligi Polskich Rodzin

  (nazwa organu statutowego partii politycznej, uprawnionego do jej reprezentowania)

  przedstawia informację za.. 2004 r. o otrzymanej z budżetu państwa subwencji (w tym również dotyczącą tej części subwencji która została nrzekazana na Fundusz Eksrjercki) wraz z oninia i raoortem bieełeeo rewidenta.

  Warszawa 18-03-2005r.

  MP2005-032-4.jpg

  Załącznik nr 4

  INFORMACJA FINANSOWA o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z tej subwencji wydatkach

  Partia Ludowo-Demokratyczna

  (pełna nazwa partii)

  00-539 Warszawa, ul. Piękna 3A

  (adres siedziby partii)

  Roman Jagieliński, zanu Świniokierz Nowy 15, 97-226 Żelechlinek; PESEL 47010206655

  (imiona, nazwiska, adresy zamieszkania i numery ewidencyjne PESEL osób wchodzących w skład organu statutowego partii politycznej,

  uprawnionego do jej reprezentowania)

  Adam Strzalkowski, zanu Wólka Grodziska 5,05-825 Grodzisk Mazowiecki, PESEL 47050702971

  (imiona, nazwiska, adresy zamieszkania i numery ewidencyjne PESEL osób wchodzących w skład organu statutowego partii politycznej,

  uprawnionego do jej reprezentowania)

  PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA

  W wykonaniu obowiązku nałożonego art. 34 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 857, z późn. zm.)

  Zarząd Krajowy Partii Ludowo-Demokratycznej

  (nazwa organu statutowego partii politycznej, uprawnionego do jej reprezentowania)

  2004

  przedstawia informację za...................rok o otrzymanej z budżetu państwa subwencji (w tym

  również dotyczącej tej części subwencji, która została przekazana na Fundusz Ekspercki) wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.


  Wyszczególnienie Kwota w zł

  1

  2

  I. Kwota otrzymanej subwencji 0710201156 0000 7002 00112607

  (numer subkonta rachunku bankowego partii politycznej, na którym gromadzone są środki finansowe pochodzące z subwencji

  494 810,25
  II. Wydatki poniesione z otrzymanej subwencji 616 680,20

  1. wysokość kwoty przekazanej na Fundusz Ekspercki

  38 408,54

  2. wysokość kwoty przekazanej na Fundusz Wyborczy

  86 900,00

  3. wydatki na cele statutowe (niezwiązane bezpośrednio z wyborami lub referendum), w tym na:

  491371,66
  - wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 233 934,06
  - zużycie materiałów i energii 37 019,99
  - usługi obce, w tym korzystanie ze środków masowego przekazu 10 038,00
  - podatki i opłaty (opłaty bankowe) 19 346,45
  - pozostałe cele (czynsze, telefony) 191 033,16

  4. suma spłaconych kredytów bankowych wraz z odsetkami

  0,00

  5. wydatki poniesione niezgodnie z przeznaczeniem, określonym w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych

  0,00
  III. Niewykorzystana kwota subwencji 2 580,82
  IV. Wydatki z części subwencji, która została przekazana na Fundusz Ekspercki

  3310201156 0000 7902 00112862

  45340,99

  45340,99

  (numer subkonta rachunku bankowego partii politycznej, na którym gromadzone są środki finansowe przekazane na Fundusz Ekspercki) 

  3310201156 0000 7902 00112862

  (numer subkonta rachunku bankowego partii politycznej, na którym gromadzone są środki finansowe przekazane na Fundusz Ekspercki)

  1. ekpertyzy prawne, polityczne, socjologiczne i społeczno-ekonomiczne

  33 083,52

  2. działalność wydawniczo-edukacyjna

  0,00

  3. cele niezgodne z przeznaczeniem określonym w art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych

  0,00

  4. niewykorzystana kwota subwencji przekzanej na Fundusz Ekspercki ,

  12 257,47

  Warszawa, 17 marca 2005 rok

  (miejscowość i data)

  MP2005-032-5.jpg

  (imię, nazwisko, staiowisko i podpis/y

  osoby/osób uprawnionych do reprezentowania partii politycznej

  Załącznik nr 5

  SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ Rada Krajowa

  -419 Warszawa, ul. Rozbrat 44a

  INFORMACJA FINANSOWA o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z tej -subwencji wydatkach

  Nazwa partii:            SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ

  Adres siedziby partii:       00-419 Warszawa, ul. Rozbrat 44a

  Imiona, nazwiska, adres zamieszkania i numery ewidencyjne PESEL osób wchodzących w skład organu statutowego partii politycznej, uprawnionego do jej reprezentowania:

  Przewodniczący          Józef OLEKS Y

  02-991 Warszawa, ul. Bruzdowa 112 m PESEL 46062203917

  Sekretarz Generalny      Marek DYDUCH

  53-024 Wrocław, ul. Wietrzna 40 m. 7 PESEL 57082700559

  Skarbnik                Edward KUCZERA

  02-904 Warszawa, ul. Bernardyńska 22 m. 4 PESEL 43110201877

  PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA

  W wykonaniu obowiązku nałożonego przepisem art. 34 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 857, z późn. zm.)

  Sojusz Lewicy Demokratycznej - Rada Krajowa - przedstawia informację za 2004 rok o otrzymanej z budżetu państwa (w tym również dotycząca tej części subwencji, która została przekazana na Fundusz Ekspercki) wraz z opinią biegłego rewidenta.


  Wyszczególnienie Kwota w zł
  I. Kwota subwencji otrzymanej w roku 2004 19.297.604,75
  - Kwota z bilansu otwarcia 4.045.171,46
  - Odsetki bankowe 211.910,04
  - Kwota przeniesiona z rachunku podstawowego RK SLD * 2.027.165,78
  - kwota podstawowa 2.000.000,00
  -odsetki 27.165,78

  Razem kwota subwencji do dyspozycji w roku 2004 na rachunku nr 79 1060-0076-0000-4116-4000-2965 BPH S.A. w Warszawie

  25.581.852,03
  II. Wydatki poniesione z otrzymanej subwencji 19.474.122,00

  1. wysokość kwoty przekazanej na Fundusz Ekspercki

  1.155.600,00

  2. wysokość kwoty przekazanej na Fundusz Wyborczy

  6.400.000,00

  3. wydatki na cele statutowe (nie związane bezpośrednio z wyborami lub referendum), w tym w szczególności na:

  11.918.522,00
  - wynagrodzenie oraz ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia 1.963.841,89
  - zużycie materiałów i energii 204.798,92
  - usługi obce, w tym korzystanie ze środków masowego przekazu 4.874.313,63
  - podatki i opłaty bankowe 109.438,10
  - pozostałe cele 4.766129,46

  4. suma spłaconych kredytów bankowych wraz z odsetkami

  -

  5. wydatki poniesione niezgodni4e z przeznaczeniem, określonym w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych

  III. Niewykorzystana kwota subwencji 6.107.730,03
  IV. Kwota z subwencji przekazana na Fundusz Ekspercki w 2004 r. 1.155.600,00
  - Kwota z bilansu otwarcia 984.552,00
  - Odsetki bankowe 68.825,29
  - Koszty finansowe - 280, 00

  Razem kwota Fund. Eksp. do dyspozycji w roku 2004 na rachunku nr 19 1060-0076-0000-4116-4000-2978 BPH S.A. w Warszawie

  2.208.697,29
  V. Wydatki z części subwencji, która została przeakazana na Fundusz Ekspercki 423.334,20

  1. ekspertyzy prawne, polityczne, socjologiczne i społeczno-ekonomiczne

  423.334,20

  2. działalność wydawniczo-edukacyjna

  -

  3. cele niezgodne z przeznaczeniem określonym w art. 30 ust. 4 ustawy o partiach politycznych

  4. niewykorzystana kwota subwencji przekazanej na Fundusz Ekspercki

  1.785.363,09

  * subwencja w kwocie 2.000.000 zł przekazana w dniu 4.11.2003 r. na rachunek podstawowy Rady Krajowej SLD, przeniesiona na wyodrębniony rachunek bankowy subwencji w dniu 16.02.2004 r.

  Opracowała: Ewa Popowska

  Warszawa, 8 marca 2005 r.

  MP2005-032-6.jpg

  Załącznik nr 6

  INFORMACJA FINANSOWA

  O subwencji oraz o sfinansowanych z tej subwencji wydatkach

  SAMOOBRONA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

  ( pełna nazwa partii)

  00-024 WARSZAWA ALEJE JEROZOLIMSKIE 30, III p.

  (adres siedziby partii)

  ANDRZEJ LEPPER, zam. Zielnowo 4,76-150 Darłowo, nr PESEL 54061312875

  (imiona, nazwiska, adresy zamieszkania i numery ewidencyjne PESEL osób wchodzących w skład organu statutowego

  partii politycznej, uprawnionego do jej reprezentowania)

  PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA

  W wykonaniu obowiązku nałożonego przepisem art. 34 ust. 1,2 i 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o partiach politycznych (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 857 z późn. zm.)

  Przewodniczący Rady Krajowej Andrzej Lepper

  (nazwa organu statutowego partii politycznej, uprawnionego do jej reprezentowania)

  Przedstawia informacje za 2004 rok o otrzymanej z budżetu państwa subwencji ( w tym również dotyczącą tej części subwencji, która została przekazana na Fundusz Ekspercki() wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.


  Wyszczególnienie Kwota w zł
  I. Kwota otrzymanej subwencji 12 1020 1097 0000 7002 0005 0021

  (numer subkonta rachunku bankowego partii politycznej, na którym gromadzone są środki finansowe pochodzące z subwencji)

  10 544 441,90
  II. Wydatki poniesione z otrzymanej subwencji 9 079 833,32

  1. wysokość kwoty przekazanej na Fundusz Ekspercki

  527 228,00

  2. wysokość kwoty przekazanej na Fundusz Wyborczy

  1 000 000,00

  3. wydatki na cele statutowe (niezwiązane bezpośrednio z wyborami lub referendum), w tym w szczególności na:

  7 552 605,32
  - wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 1 553 249,07
  - zużycie materiałów i energii 132 678,22
  - usługi obce, w tym korzystanie ze środków masowego przekazu 1 542 186,69
  - podatki i opłaty 15 689,43
  - pozostałe cele 4 308 801,91

  4. suma spłaconych kredytów bankowych z odsetkami

  00,00

  5. wydatki poniesione niezgodne z przeznaczeniem określonym w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o partiach politycznych

  00,00
  III. Niewykorzystana kwota subwencji 1 464 608,58
  IV. Wydatki z części subwencji, która została przekazana na Fundusz Ekspercki 15 1020 1097 0000 7402 0005 0062

  (numer subkonta rachunku partii politycznej, na którym gromadzone są środki finansowe przekazane na Fundusz Ekspercki)

  527 228,00

  1. Ekspertyzy prawne, polityczne, socjologiczne i społeczno-ekonomiczne

  36 123,00

  2. Działalność wydawniczo - edukacyjna

  37 546,60

  3. Cele niezgodne z przeznaczeniem określonym w art.30 ust.4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych

  00,00

  4. Niewykorzystana kwota subwencji przekazanej na Fundusz Ekspercki

  152 926,89


  Warszawa dnia 25 marca 2004 roku. (miejscowość data)

  MP2005-032-7.jpg

  Załącznik nr 7

  INFORMACJA FINANSOWA o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z tej subwencji wydatkach

  Prawo i Sprawiedliwość

  (pełna nazwa partii)

  02-018 Warszawa ul. Nowogrodzka 84/86 (adres siedziby partii)

  Jarosław Kaczyński, 49061804592,01-650 Warszawa ul. Mickiewicza 49 Stanisław Kostrzewski, 49061608134,03-004 Warszawa ul. Insurekcji 10

  (imiona, nazwiska, adresy zamieszkania i numery ewidencyjne

  PESEL osób wchodzących w skład organu statutowego partii

  politycznej, uprawnionego do jej reprezentowania)

  PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA

  w wykonaniu obowiązku nałożonego przepisem art. 34 ust. 1, 2

  i 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych

  (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 857, z późn. zm.)

  Prawo i Sprawiedliwość

  (nazwa organu statutowego partii politycznej, uprawnionego do

  jej reprezentowania)

  przedstawia informację za 2004 r. o otrzymanej z budżetu państwa

  subwencji (w tym również dotyczącą tej części subwencji, która

  została przekazana na Fundusz Ekspercki) wraz z opinią

  i raportem biegłego rewidenta


  Wyszczególnienie Kwota w zł
  I. Kwota otrzymanej subwencji 11.987.671*
  66 1540 1287 2001 6875 6213 0002
  (numer subkonta rachunku bankowego partii politycznej, na którym gromadzone są środki finansowe pochodzące z subwencji) *.
  - z przeniesienia z okresu poprzedniego 2003 roku   1.541.244
  - odsetki bankowe  559
  - odsetki z założonych overnight  161.119 
  - otrzymana subwencja w 2 004 roku  10.284.749
  Razem  11.987.671


  IX. Wydatki poniesione z otrzymanej subwencji 11.464.597

  1. wysokość kwoty przekazanej na Fundusz Ekspercki

  514.237

  2. wysokość kwoty przekazanej na Fundusz Wyborczy

  8.200.000

  3. wydatki na cele statutowe (niezwiązane bezpośrednio z wyborami lub referendum), w tym w szczególności na:

  2.750.360*
  - konto partii   2.750.000
  - opłaty bankowe   360
  Razem   2.750.360
  - wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 1.506.357
  - zużycie materiałów i energii 167.840
  - usługi obce, w tym korzystanie ze środków masowego przekazu 535.266
  - podatki i opłaty 43.655
  - pozostałe cele 497.242

  4. suma spłaconych kredytów bankowych wraz z odsetkami

  0

  5. wydatki poniesione niezgodnie z przeznaczeniem, określonym w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych

  0
  III. Niewykorzystana kwota subwencji 523.074
  IV. Wydatki z części subwencji, która została przekazana na Fundusz Ekspercki 144.472
  39 1540 1287 2001 6875 6213 0003
  (numer subkonta rachunku bankowego partii politycznej, na którym gromadzone są środki finansowe przekazane na Fundusz Ekspercki)

  1. ekspertyzy prawne, polityczne, socjologiczne i społeczno -ekonomiczne

  143.917

  2. działalność wydawniczo-edukacyjna

  0

  3. cele niezgodne z przeznaczeniem określonym w art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych

  0

  4. niewykorzystana kwota subwencji przekazanej na Fundusz Ekspercki

  663.285*
  *.
  - z przeniesienia z okresu poprzedniego (2003r.) 276.723 zł
  - kwota przekazana na Fundusz Ekspercki 514.237 zł
  - odsetki bankowe 16.797 zł Razem 807.757 zł
  Wpływy 807.757 zł
  Wydatki 144.472 zł
  Niewykorzystana kwota 663.285 zł

  MP2005-032-8.jpg