KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie informacji finansowych partii politycznych o subwencji otrzymanej z tytułu udziału w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 25 września 2005 r, oraz o poniesionych z subwencji wydatkach w 2006 r.

Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 857, z późn. zm. 1) ) Państwowa Komisja Wyborcza ogłasza przedłożone jej informacje finansowe partii politycznych o subwencji otrzymanej z tytułu udziału w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 25 września 2005 r., oraz o poniesionych z subwencji wydatkach w 2006 r., a także informacje finansowe partii, które w 2006 r. otrzymały czwartą kwartalną ratę subwencji za 2005 r. z tytułu udziału w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 23 września 2001 r.

Obowiązek złożenia informacji finansowych, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, ciążył na 7 partiach politycznych, które w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 25 września 2005 r., spełniły wymogi określone w art. 28 ust. 1 pkt 1 lub pkt 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych, oraz na 2 partiach: Partii Demokratycznej — demokraci.pl (EwP 12) i Krajowej Partii Emerytów i Rencistów (EwP 49), które w 2006 r. otrzymały czwartą kwartalną ratę subwencji za 2005 r. (z tytułu udziału w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 23 września 2001 r.).

Wszystkie zobowiązane do tego partie złożyły w terminie informacje finansowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.

Przedłożone informacje finansowe stanowią załączniki nr 1—9 do niniejszego komunikatu, według załączonego wykazu, w kolejności numerów ewidencyjnych partii politycznych (EwP).

Załączniki do komunikatu Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 maja 2007 r. (poz. 586)

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE FINANSOWE PARTII POLITYCZNYCH

Załącznik nr 1 — Partia Demokratyczna — demokraci.pl (EwP 12) Załącznik nr 2 — Polskie Stronnictwo Ludowe (EwP 34) Załącznik nr 3 — Krajowa Partia Emerytów i Rencistów (EwP 49) Załącznik nr 4 — Liga Polskich Rodzin (EwP 53) Załącznik nr 5 — Sojusz Lewicy Demokratycznej (EwP 87) Załącznik nr 6 — Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej (EwP 88) Załącznik nr 7 — Prawo i Sprawiedliwość (EwP 124) Załącznik nr 8 — Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej (EwP 131) Załącznik nr 9 — Socjaldemokracja Polska (EwP 191)


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 127, poz. 1089, z 2003 r. Nr 57, poz. 507, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 167, poz. 1398 i Nr 266, poz. 2236.