KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 2 sierpnia 2007 r. o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach partii politycznych o źródłach pozyskania środków finansowych w 2006 r.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 857, z późn. zm. 1) ) Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że obowiązek złożenia sprawozdań o źródłach pozyskania środków finansowych w 2006 r. ciążył na 82 partiach politycznych wpisanych do ewidencji partii politycznych (EwP) według stanu na dzień 31 grudnia 2006 r., spośród których sprawozdania złożyło 71 partii politycznych. Sprawozdanie złożyła ponadto partia Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe — Ruch Nowej Polski, wykreślona z ewidencji w 2006 r.

Państwowa Komisja Wyborcza zbadała sprawozdania 72 partii politycznych i zgodnie z art. 38a ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych postanowiła:

1) przyjąć bez zastrzeżeń sprawozdania 52 partii politycznych, wymienionych w załączniku nr 1 do komunikatu;

2) przyjąć sprawozdania ze wskazaniem uchybień 12 partii politycznych, wymienionych w załączniku nr 2 do komunikatu;

3) odrzucić sprawozdania 8 partii politycznych, wymienionych w załączniku nr 3 do komunikatu.

Załączniki do komunikatu Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 sierpnia 2007 r. (poz. 589)

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 127, poz. 1089, z 2003 r. Nr 57, poz. 507, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 167, poz. 1398 i Nr 266, poz. 2236.