KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 kwietnia 2009 r. w sprawie sprawozdań o źródłach pozyskania środków finansowych przez partie polityczne w 2008 r.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 857, z późn. zm. 1) ) Państwowa Komisja Wyborcza ogłasza przedłożone jej przez partie polityczne sprawozdania o źródłach pozyskania środków finansowych w 2008 r.

Obowiązek złożenia sprawozdań ciążył na 81 partiach politycznych wpisanych do ewidencji partii politycznych (EwP), prowadzonej przez Sąd Okręgowy w Warszawie, według stanu na dzień 31 grudnia 2008 r.

Sprawozdania złożyło 76 partii politycznych, spośród których 27 było zobowiązanych do załączenia opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania w zakresie wpływów na Fundusz Wyborczy.

Sprawozdanie złożyła ponadto partia polityczna Samoobrona Odrodzenie (EwP 262) 2) , wykreślona z ewidencji w 2008 r., oraz partia Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast” (EwP 245) 3) .

Przedłożone sprawozdania partii politycznych stanowią załączniki nr 1—78 do niniejszego komunikatu, według załączonego wykazu, w kolejności numerów ewidencyjnych partii.

Nie złożyły sprawozdań partie polityczne:

1. Partia Rozwoju (EwP 205),

2. Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe (EwP 264),

3. Polska Lewica (EwP 279),

4. Partia Piratów (EwP 282),

5. Polska Patriotyczna (EwP 289).

Państwowa Komisja Wyborcza udostępnia do wglądu wykazy wpłat od osób fizycznych na rzecz partii politycznych na wniosek, w trybie i na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm. 4) ). Inne nieopublikowane załączniki do sprawozdań partii politycznych stanowią informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm. 5) ) i są udostępniane do wglądu w trybie i na zasadach określonych w tej ustawie.

Załączniki do komunikatu Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 kwietnia 2009 r. (poz. 355)

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW ZAWIERAJĄCYCH SPRAWOZDANIA PARTII POLITYCZNYCH

Załącznik nr 1
— Stronnictwo Demokratyczne (EwP 2)

Załącznik nr 2
— Polska Partia Socjalistyczna (EwP 4)

Załącznik nr 3
— Ruch Odbudowy Polski (EwP 5)

Załącznik nr 4
— Partia Demokratyczna — demokraci.pl (EwP 12)

Załącznik nr 5
— Polska Partia Ekologiczna Zielonych (EwP 21)

Załącznik nr 6
— Unia Polityki Realnej (EwP 23)

Załącznik nr 7
— Polska Partia Odnowy Kraju (EwP 31)

Załącznik nr 8
— Polski Ruch Uwłaszczeniowy (EwP 33)

Załącznik nr 9
— Polskie Stronnictwo Ludowe (EwP 34)

Załącznik nr 10
— Polska Wspólnota Narodowa (EwP 48)

Załącznik nr 11
— Krajowa Partia Emerytów i Rencistów (EwP 49)

Załącznik nr 12
— Liga Polskich Rodzin (EwP 53)

Załącznik nr 13
— Narodowe Odrodzenie Polski (EwP 58)

Załącznik nr 14
— Unia Pracy (EwP 62)

Załącznik nr 15
— Forum Samorządowe (EwP 73)

Załącznik nr 16
— Ruch Katolicko-Narodowy (EwP 76)

Załącznik nr 17
— Sojusz Lewicy Demokratycznej (EwP 87)

Załącznik nr 18
— Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej (EwP 88)

Załącznik nr 19
— Porozumienie Polskie (EwP 90)

Załącznik nr 20
— Przymierze Ludowo-Narodowe (EwP 113)

Załącznik nr 21
— Prawo i Sprawiedliwość (EwP 124)

Załącznik nr 22
— Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej (EwP 131)

Załącznik nr 23
— Unia Polskich Ugrupowań Monarchistycznych (EwP 136)

Załącznik nr 24
— Racja Polskiej Lewicy (EwP 140)

Załącznik nr 25
— Polska Partia Ekologiczna (EwP 144)

Załącznik nr 26
— Liga Obrony Suwerenności (EwP 148)

Załącznik nr 27
— Komunistyczna Partia Polski (EwP 152)

Załącznik nr 28
— Partia Postępu Antyklerykalna Polska (EwP 155)

Załącznik nr 29
— Partia Dzieci i Młodzieży (EwP 158)

Załącznik nr 30
— Demokratyczna Partia Lewicy (EwP 160)

Załącznik nr 31
— Partia Zielonych Rzeczypospolitej Polskiej (EwP 162)

Załącznik nr 32
— Jedność Rzemieślniczo-Kupiecka (EwP 170)

Załącznik nr 33
— Chrześcijańska Demokracja (EwP 171)

Załącznik nr 34
— Chrześcijańska Demokracja III Rzeczypospolitej Polskiej (EwP 176)

Załącznik nr 35
— Polska Partia Narodowa (EwP 180)

Załącznik nr 36
— Zieloni 2004 (EwP 182)

Załącznik nr 37
— Socjaldemokracja Polska (EwP 191)

Załącznik nr 38
— Stronnictwo Pracy (EwP 196)

Załącznik nr 39
— Inicjatywa Rzeczypospolitej Polskiej (EwP 197)

Załącznik nr 40
— Przymierze dla Polski (EwP 200)

Załącznik nr 41
— Stronnictwo Narodowe (EwP 203)

Załącznik nr 42
— Polska Partia Pracy (EwP 211)

Załącznik nr 43
— Związek Weteranów Wojny (EwP 212)

Załącznik nr 44
— Organizacja Narodu Polskiego
— Liga Polska (EwP 213)

Załącznik nr 45
— Stronnictwo Narodowe im. Dmowskiego Romana (EwP 215)

Załącznik nr 46
— Ruch Odrodzenia Gospodarczego im. Edwarda Gierka (EwP 219)

Załącznik nr 47
— „Nowa Lewica" (EwP 220)

Załącznik nr 48
— Unia Lewicy III RP (EwP 227)

Załącznik nr 49
— Polski Ruch Monarchistyczny (EwP 229)

Załącznik nr 50
— Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych i Specjalnej Troski (EwP 231)

Załącznik nr 51
— „Ruch Patriotyczny" (EwP 232)

Załącznik nr 52
— Stronnictwo Polska Racja Stanu (EwP 234)

Załącznik nr 53
— Platforma Janusza Korwin-Mikke (EwP 236)

Załącznik nr 54
— Polskie Porozumienie Przedsiębiorczości i Pracy (EwP 243)

Załącznik nr 55
— Nowa Wizja Polski (EwP 244)

Załącznik nr 56
— Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast" (EwP 245)

Załącznik nr 57
— Sztandar Matki Boskiej Licheńskiej Bolesnej Królowej Polski (EwP 246)

Załącznik nr 58
— Porozumienie Pokoleń (EwP 252)

Załącznik nr 59
— Związek Słowiański (EwP 253)

Załącznik nr 60
— Obrona Narodu Polskiego (EwP 257)

Załącznik nr 61
— Ruch Ludowo-Narodowy (EwP 258)

Załącznik nr 62
— Partia Kobiet (EwP 259)

Załącznik nr 63
— Partia Zielonych (EwP 260)

Załącznik nr 64
— Konfederacja Polski Niepodległej (EwP 261)

Załącznik nr 65
— Samoobrona Odrodzenie (EwP 262)

Załącznik nr 66
— Prawica Rzeczypospolitej (EwP 266)

Załącznik nr 67
— Samoobrona Patriotyczna (EwP 268)

Załącznik nr 68
— Narodowy Kongres Polski (EwP 269)

Załącznik nr 69
— Lewica i Demokraci (EwP 270)

Załącznik nr 70
— Stronnictwo „Odrodzenie Rzeczypospolitej" (EwP 272)

Załącznik nr 71
— Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe (EwP 276)

Załącznik nr 72
— Stronnictwo „Piast" (EwP 277)

Załącznik nr 73
— ELEKTORAT (EwP 281)

Załącznik nr 74
— Stronnictwo Ludowe „Piast" (EwP 283)

Załącznik nr 75
— Chrześcijańska Inicjatywa Społeczna (EwP 285)

Załącznik nr 76
— Partia Regionów (EwP 286)

Załącznik nr 77
— Polska Socjalistyczna Partia Robotnicza (EwP 287)

Załącznik nr 78
— Ruch Społeczny Naprzód Polsko (EwP 291)


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 127, poz. 1089, z 2003 r. Nr 57, poz. 507, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 167, poz. 1398 i Nr 266, poz. 2236 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 207, poz. 1301.

2) W komunikacie i w wykazie załączników kursywą oznaczono partie polityczne wykreślone z ewidencji.

3) Partia Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast” nie miała obowiązku składania sprawozdania finansowego za 2008 r., ponieważ postanowieniem z dnia 26 września 2007 r. (nr sygn. I ACA 804/07) Sąd Apelacyjny uchylił zaskarżone postanowienie o rejestracji partii i przekazał sprawę do Sądu Okręgowego do ponownego rozpoznania. Po złożeniu ponownego wniosku o rejestrację partia kontynuuje swój byt pod numerem ewidencyjnym EwP 283 pod nazwą Stronnictwo Ludowe „Piast”.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 oraz z 2007 r. Nr 165, poz. 1170 i Nr 176, poz. 1238.

5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 132, poz. 1110.